In-nawfraġju ta’ San Pawl

10 ta' Frar

Għall-Maltin, l-10 ta’ Frar hija ġurnata immarkata fl-Istorja Maltija bħala l-bidu ta’ Tradizzjoni Kristjana. Hemm miktub fl-Atti tal-Appostli li San Pawl innifsu ġab il-Kristjaneżmu fil-gżira Maltija.

L-istorja rrakkuntata fl-Atti tal-Appostli (kap 27, vrus 18-38; 28, 1-17), tagħtina rakkont sabiħ ta’ dan l-avveniment.

San Pawl kien qed jiġi meħud Ruma bħala priġunier biex itellgħuh il-qorti hemm, meta tempesta kbira farrket il-vapur li sab ruħu fuq il-Gżejjer Maltin. Kien hemm 276 persuna abbord il-vapur, il-biċċa l-kbira minnhom priġunieri bħalu. Kulħadd kien qata’ qalbu li se jgħix. Imma Pawlu ħa s-sitwazzjoni f’idejh, għax Anġlu t’Alla kien kellmu. Qallu biex ma jibżax imma jemmen. Alla kien wegħdu li ħadd minn dawk ta’ fuq il-vapur ma kien se jegħreq, il-vapur biss kien se jitkisser. Huma kollha għamu sax-xatt. Malli waslu saru jafu li l-gżira kien jisimha Malta. Huma kienu milqugħin tajjeb mill-Maltin.

Bdew iqisu li Pawlu kien xi alla meta raw li kien migdum minn serp u ma ġralu xejn. Hu kien ukoll milqugħ tajjeb minn Publiju, ir-Rappreżentant Ruman fil-gżira Maltija. Pawlu ppriedka l-Fidi Kristjana u wkoll fejjaq il-morda fosthom lil missier Publiju. Għal tliet xhur hu għex f’għar gor-Rabat. Qabel ma telaq għal Ruma, Pawlu ħalla lil Publiju bħala Isqof biex jieħu ħsieb lil dawk li kienu saru nsara.

San Pawl kien qed jiġi meħud Ruma bħala priġunier imma hu ma kienx kriminal. Hu kien Fariżew, u kien ibbaża t-twemmin tiegħu fuq il-liġi ta’ Mose. Hu kien iħares lejn min kien jimxi wara Ġesu’ bħala theddida għal dak li kien jemmen fih hu. Kollox inbidel meta fi triqtu lejn Damascus Kristu kellmu. (Atti 9, 22-26) Ġesu’daħal f’ħajtu u biddlu.

Pawlu la kien xi raġel mibni u lanqas xi wieħed perfett, imma Alla għanieh b’ħafna kwalitajiet fil-personalita’ tiegħu. Hu uża dawn id-doni biex ixerred il-Fidi Kristjana. Hu kien mexxej tajjeb u mexxa ħafna nies, speċjalment Ġentili (dawn ma kinux Lhud) biex jaslu jibbażaw it-twemmin tagħhom fi Kristu.

Tajjeb toħloq opportunità li titkellem mat-tfal fuq li Alla jagħti rigali speċjali lil kull wieħed u waħda minna. Alla jistenna li aħna nagħmlu xi ħaġa sabiħa b’dawn id-doni li huma kollha differenti minn ta’ xulxin. Dawn ir-rigali, abilitajiet, jikbru meta nagħmlu użu tajjeb minnhom. Jekk ma nużawx tajjeb dawn il-kwalitajiet, aħna nkunu qed naħlu dawn ir-rigali li Alla tana u jibqa’ jagħtina kontinwament.

  • Għin lit-tfal biex jindunaw b’dawn ir-rigali. 
  • Inkuraġġihom jitkellmu fuq l-abilitajiet tagħhom.
  • Urihom il-kwalitajiet li tara fihom (li jafu l-computer sew, jafu jkantaw, ipinġu, isajru, iferrħu lill-oħrajn, kunu qalbhom tajba, ġenerużi, krejattivi, jafu jitolbu, etc.)

Sib okkażżjonijiet fejn tista’ tgħaddi kumpliment lit-tfal, tfaħħrilhom dak li jagħmlu (mhux tal-iskola biss).

Għinhom jitgħallmu jfaħħru lil sħabhom u lill-oħrajn meta jagħmlu xi ħaġa li togħġobhom.

Meta l-vapur kien kważi għereq, kulħadd kien imwerwer. Kien San Pawl li ħa r-riedni f’idejh f’dan il-ħin perikoluż. In-nies kollha afdaw f’Pawlu. Huma emmnu li Alla ta’ Pawlu kien se jwassalhom biex isalvaw u dan għinhom jirbħu l-biża’ tagħhom. Mill-banda l-oħra, Pawlu kellu fidi li Alla kien ser jisma’ t-talb tiegħu. Hu kellu fiduċja f’Alla u emmen li Hu kien se jisimgħu. Hu qasam il-ħobż, u qaddes l-ewwel forma ta’ Quddiesa. 

It-tempesti f’ħajjitna huma sitwazzjonijiet fejn nibżgħu minn dak li jiġri fi żmien inċert.

Ħajjar lit-tfal biex jaqsmu l-esperjenzi li jġegħluhom jibżgħu. 

Ġesù jgħinna biex nirbħu l-biża’ tagħna jekk nemmnu fiH u npoġġu l-fiduċja tagħna fiH.

Alla mhux dejjem ineħħielna l-biża’ tagħna jew is-sitwazzjonijiet diffiċli tagħna. Imma Hu jwegħdna li dejjem ikun magħna, imma Hu dejjem ikun il-ħabib tagħna.

Tajjeb li tfittxu s-silta tat-“Tempesta Kkalmata’’ mill-Bibbja tat-tfal (Mark 4, 35-41).

Għaddi l-messaġġ: “Il-Fidi Tkeċċi l-Biża”.

Għal ħin ta’ talb, qed jiġi ssuġġerit li tinqara l-Istorja tan-Nawfraġju ta’ San Pawl mill-Atti tal-Appostli.

Talb: Ngħidu grazzi tal-ġid kollu li għandna. (eż. Grazzi Mulej li tgħinni nkun qalbi tajba… talli tajtni leħni sabih biex inkanta…. etc. Għin lit-tfal jitkellmu mal-Mulej fuq il-biżgħat tagħhom…)

Fil-Bibbja naraw li meta San Pawl kien fi triqtu lejn Ruma, ħakmithom tempesta kbira li l-vapur tfarrak u sabu ruħhom fuq il-Gżejjer Maltin. Grazzi lil San Pawl għal Fidi Kristjana fil-gżira Maltija.

Fuq kartoncina ta’ size A4, penġi u weħħal stampa ta’ San Pawl u tal-gżejjer Maltin. Imbagħad ikteb talba qasira fejn tirringrazzja lil Alla talli bgħatilna lil San Pawl sabiex ixandar il-kelma u l-imħabba ta’ Alla fil-gżejjer tagħna.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.