Inkunu Appostli

15-il Ħadd ta' Matul is-Sena

Illum nisimgħu aktar mill-Evanġelju skont San Mark. Ġesù jagħti struzzjonijiet lid-dixxipli u jibgħathom tnejn tnejn, biex f’ismu, jippridkaw il-bżonn għall-indiema. Fit-tielet kapitlu, insibu lil Ġesù jsejjaħ tnax-il ‘appostlu’. Il-kelma ‘appostlu’ tfisser ‘mibgħut’.  In-numru tnax huwa sinifikattiv ukoll, għax jirrappreżenta t-tnax-il tribù ta’ Iżrael. L-għan ta’ Alla, hu li jerġa’ jibni l-poplu tiegħu, kif darba kienet is-sejħa tat-tnax-il tribù.

Ġesù huwa ċar fl-istruzzjonijiet li jagħti. Iridu jmorru tnejn tnejn u ma jieħdu xejn magħhom, ħlief ħatar. Ma kellhom jieħdu la flus, la tibdila ta’ ħwejjeġ, la basket u lanqas ħobż. Kien ser ikollhom is-setgħa ‘fuq l-ispirti ħżiena’ u ‘jidilku lill-morda’. Kienu mħeġġa biex joqgħodu fl-istess dar u mhux imorru minn dar għall-oħra. Jekk huma jew il-messaġġ tagħhom ma kienx milqugħ, kellhom ‘ifarfru t-trab minn taħt saqajhom’. (Fi żmien Ġesù, dan kien ġest użat biex juri d-diżapprovazzjoni għan-nuqqas ta’ ospitalità)

Illum Ġesù qiegħed jibgħat lilna fid-dinja, bħala dixxipli tiegħu. L-Evanġelju jrid jitwassal u jixxandar u jkun hemm ukoll xhieda tiegħu. Bħall-ewwel appostli, ma aħniex mibgħuta waħedna, għandna l-komunità tal-Knisja li ssostni l-ħajja tad-dixxiplu. Nistgħu naħarbu minn din ir-responsabbiltà jew ngħidu li mhix affari tagħna. Nistgħu wkoll nikkonvinċu lilna nfusna li qed inkunu ta’ xhieda, meta nġibu ruħna sew mal-oħrajn. Iżda dak li jistenna Ġesù, huwa aktar minn hekk. Il-messaġġ nisrani huwa mxandar b’mod awtentiku, f’komunità ta’ fidi, permezz tal-Knisja u s-Sagramenti. Nistgħu nistaqsu lilna nfusna: jekk il-bini tas-Saltna ta’ Alla tiddependi fuqi, din, tista’ qatt isseħħ? Bi grazzja kbira, din ma tiddependix fuq ħadd b’mod individwali, iżda fuqna lkoll bħala segwaċi ta’ Kristu. Aħna msejħa biex nagħtu xhieda, għalhekk naqsmu mal-oħrajn ir-raġuni tat-tama, ferħ u fidi tagħna. Kif qal San Pietru, “Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom.” (1 Pietru 3, 15) Ejjew ma nistħux mill-Evanġelju u l-messaġġ ta’ ndiema, ma niddejqux induru lejn Kristu, u ngħixu ħajja msejsa fuq valuri nsara. Dan huwa l-akbar eżempju li nistgħu nagħtu lil dawk ta’ madwarna. L-appostli wrew fidi kbira u ħafna kuraġġ meta għamlu dak li ried Ġesù. Aħna wkoll nistgħu nitolbu biex ikollna l-istess fidi u kuraġġ.

Qari mill-Evanġelju skont San Mark (Mk 6, 7-13)

F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi.

Qalilhom: “Fejn tidħlu f’xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom”.

Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu; u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir aktar familjari miegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personali. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. Ġesù bagħat lill-appostli tnejn tnejn; meta naqsmu ma’ oħrajn ix-xogħol ta’ kuljum, jirnexxielna nagħmlu aktar u nibdew relazzjoni wkoll. Matul din il-ġimgħa, ippruvaw li l-membri kollha tal-familja jaqsmu x-xogħol tad-dar bejniethom. Wara tkellmu kif l-affarijiet saru aktar malajr u x-xogħol kien eħfef u ħadtu gost taħdmu flimkien.
 4. Permezz tal-familja u l-Knisja, Ġesù jagħtina komunità biex naqsmu l-ħajja tagħna ta’ dixxipulat. Matul din il-ġimgħa, itlob biex ikollok il-kuraġġ tgħix u taħdem kif jixtieq Ġesù, speċjalment jekk tgħix f’ambjent li hu ostili għall-messaġġ ta’ Alla.
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn  San Mark (6, 7-13);
  ii. Xemgħa;
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp aħdar;
  iv. Computer/laptop bil-qari u clips;
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊
 8. Mur fil-parti Itlob mid-dar għall-mument ta’ talb flimkien bħala familja

Fl-Evanġelju tal-lum, nisimgħu kif Ġesù bagħat lid-dixxipli tiegħu tnejn tnejn biex iwasslu l-kelma tiegħu. Għalkemm kellhom imorru l-bogħod, Ġesù qalilhom biex ma jieħdu xejn magħhom.

 • Huwa importanti li naħdmu bħala team
 • Ġesù jixtieq li dawk kollha li jimxu warajh, ikunu “appostli” u jgħidu lid-dinja dwaru
 • Mudell tal-megaphone
 • Imqass u gloj
 • Stickers / lapsijiet tal-kulur

Intom qatt lagħbtu f’team? Forsi l-iskola jew f’xi club? Team huwa grupp ta’ persuni li jaħdmu flimkien biex issir xi ħaġa (bħal proġett tal-iskola). Kull persuna fit-team huwa importanti u jista’ jagħmel xi ħaġa. Anke Ġesù kellu team, u kienu jissejħu “t-tnax-il Appostlu”.

Il-kelma “appostlu” ġejja minn “persuna li tintbagħat”. Fl-Evanġelju tal-lum, nisimgħu kif Ġesù ġabar lit-tnax-il appostlu u bagħthom tnejn tnejn. Huma telqu, tnejn tnejn biex jaħdmu flimkien, imorru f’irħula oħra u jgħallmu u jfejqu f’isem Ġesù. L-appostli qatt ma kienu għallmu qabel, iżda Ġesù bagħthom bħala parti mit-team tiegħu. Huma kellhom ifejqu lill-morda, ikeċċu x-xjaten u kellhom jieħdu biss bastun u sandli.

Ġesù jrid li anke aħna nkunu fit-team tiegħu. Hu jrid li l-insara kollha jkunu appostli u jgħidu lid-dinja dwaru. Xi wħud min-nies, bħall-ġenituri, għalliema, katekisti u saċerdoti, huma mdorrijin jgħallmu dwar Ġesù, għax dan hu parti mix-xogħol tagħhom. Ġesù jrid li anke inti tgħallem lill-oħrajn dwaru. Ma jimpurtax li inti, dan  għadek qatt ma għamiltu. Xi drabi, l-aqwa mod li tgħallem lil xi ħadd dwar Ġesù, huwa meta ġġib ruħek sew, iżda nistgħu wkoll nitkellmu mal-oħrajn dwar l-imħabba ta’ Alla.

Inti x’tixtieq issir la tikber? Kif tista’ tgħallem lill-oħrajn dwar Alla?

Mod kif twassal messaġġ huwa meta tuża megaphone li jżied il-ħoss b’mod qawwi. Jekk trid tista’ tagħmel megaphone biex tgħid lill-oħrajn dwar Ġesù. Agħmel printout tal-megaphone. Żejjnu bl-istikers u fuqu ikteb, IT-TEAM TA’ ĠESÙ. Agħti l-kulur kif tixtieq. Aqta’ max-xifer u waħħlu bil-gloj. Meta jinxef tista’ tippruvah! Merħba fit-TEAM TA’ ĠESÙ. Tista’ wkoll tisma’ s-song, “J.E.S.U.S”

Inroddu s-salib

Għażiż Mulej Alla, aħna nafu li hawn ħafna nies fid-dinja li għadhom ma jafux dwar l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù. Ġesù qalilna biex inkunu bħall-appostli u ngħidu lill-oħrajn dwar il-grazzja tiegħek ta’ fejqan u l-imħabba ta’ ħniena tiegħek. Għinna biex inkunu rridu nagħmlu dan. Nitolbu f’isem Ġesù. Ammen.

Illum nisimgħu kif Ġesù jibgħat lill-appostli tnejn tnejn, biex jissapportjaw lil xulxin. Huma kellhom ikunu missjunarji, imorru minn raħal għal ieħor u jxandru l-Kelma ta’ Alla, permezz tal-fejqan u t-tkeċċijja tax-xjaten. Ma kellhom jieħdu xejn magħhom ħlief bastun u sandli, ma ħadux la ikel, la basket, la ħwejjeġ u lanqas flus.

 • Aħna msejħa biex nafdaw f’Ġesù, u li nkunu missjunarji
 • Ġesù jagħtina dak kollu li għandna bżonn biex inkunu dixxipli fidili
 • Kartonċina sewda, oħra ħamra, oħra safra u waħda ħadra
 • Imqass
 • Lapes
 • Kikkra jew tazza (biex jitpinġa ċirku)

Fl-Evanġelju nisimgħu kif Ġesù jibgħat lil “appostli” bħala missjunarji tiegħu. Missjunarju huwa dak li jmur f’pajjiż ieħor biex iwassal il-Kelma ta’ Alla permezz tax-xogħol li jagħmel, pereżempju jgħin biex tibda skola, jew sptar f’xi raħal fqir, (San Franġisku Saverju huwa l-patrun tal-missjunarji u tistgħu ssibu l-istorja tiegħu fis-sezzjoni Eroj.)

In-nies jivvjaġġaw għal raġunijiet differenti. Hemm min isiefer minħabba xogħol, oħrajn biex jaraw xi qraba, bħan-nanniet. Xi wħud isiefru fuq vaganza. Ġesù ta istruzzjonijiet lill-“appostli” biex jivvjaġġaw għall-ġid ta’ oħrajn.

Ġeneralment, meta nivvjaġġaw nieħdu bagalja mimlija bżonnijiet bħall-ħwejjeġ, toothbrush, hairbrush, żraben (x’aktarx taħsbu f’aktar affarijiet li jkollkom bżonn tieħdu) iżda Ġesù bagħthom tnejn tnejn u magħhom ma ħadu xejn ħlief bastun u sandli! Bagħat lit-tnax fuq vjaġġ missjunarju, huma kellhom ixandru l-Kelma ta’ Alla u jfejqu lill-morda. Ma kellhomx bżonn jieħdu affarijiet materjali, għax Ġesù tahom dak kollu li kellhom bżonn, kulma kellhom jagħmlu kien li jafdaw fih u jiddependu fuq l-Ispirtu ta’ Alla. Ma kinitx ħaġa faċli għad-dixxipli biex iħallu kollox warajhom, bl-istess mod li ma hijiex faċli biex tkun missjunarju f’pajjiż ieħor, iżda l-fidi u fiduċja kbira f’Ġesù tgħin lin-nies biex imorru u jxandru l-Kelma ta’ Alla.

Matul din il-ġimgħa, aħsbu kif tistgħu twasslu l-messaġġ ta’ mħabba ta’ Alla lill-familja tagħkom, lill-ħbieb u lill-parroċċa tagħkom. Tistgħu taraw għandkomx ħwejjeġ li ma għadhomx jiġukom, jew logħob li tistgħu tagħtu lil tfal fil-bżonn. Ejjew ngħixu fi spirtu missjunarju ta’ għotja, li jwassalna biex nieħdu azzjoni. Jekk nafdaw f’Ġesù, jagħtina dak li għandna bżonn, u azzjoni żgħira tagħna tista’ twassal għal xi ħaġa akbar. Nistgħu nitolbu għall-kuraġġ biex ma nibqgħux marbutin ma’ affarijiet li ma humiex importanti iżda li qegħdin ifixkluna milli nimxu wara Ġesù.

Agħmlu traffic lights bil-kliem, ‘ieqaf’, ‘naqqas’ u ‘mur’ biex tgħinek tiftakar li “appostlu” hu dak li hu ‘mibgħut’ biex ikun missjunarju. Imxi fuq l-istruzzjonijiet mogħtija. Żommhom fil-kamra tiegħek biex tiftakar fil-messaġġ tal-Evanġelju ta’ din il-ġimgħa. Waqt li qed tagħmilhom, isma’ He’s Got the Whole World in His Hands .

Inroddu s-salib

Mulej, illum nixtieq nitlob għall-missjunarji kollha tad-dinja. Jiena naf li inti tħobbna lkoll, nitlob b’mod speċjali għall-protezzjoni tal-familja u ħbieb tiegħi (tista’ ssemmihom b’isimhom). Għinni biex inwassal il-messaġġ tiegħek ta’ mħabba, ħniena u ndiema. Ammen.

1. Skont l-Evanġelju tal-lum, Ġesù sejjaħ lit-Tnax u beda jibgħathom...

Correct! Wrong!

2. Lit-Tnax Ġesù tahom is-setgħa...

Correct! Wrong!

3. It-Tnax ħarġu jxandru biex...

Correct! Wrong!

4. It-Tnax, keċċew bosta xjaten u lill-morda...

Correct! Wrong!

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.