San Franġisk Saverju

3 ta' Diċembru

San Franġisk Saverju u Sta Teresa ta’ Lisieux huma qaddisin co-protetturi tal-missjoni. 

San Franġisk ippriedka l-vanġeli waqt li kien jivjaġġa għal pajjiżi mbegħda: l-Indja, l-Ġapan u ċ-Ċina, u jgħammed eluf ta’ nies.

Sta Teresa ta’ Lisieux saret padruna tal-Missjoni waqt li kienet tgħix ġo kunvent bħala soru klawsura mingħajr ma vjaġġat imkien. Hija offriet ġajjitha , it-talb u s-sagrifiċċji tagħha għal missjunarji tad-dinja kollha.

Alla jaħdem b’modi differenti!

Franġisku qatt ma ppjana li jsir missjunarju. Lanqas biss ma ppjana li jsir saċerdot. Il-ħsieb tiegħu kien fuq l-istudju u t-tagħlim, kien jippjana li jsir professor tal-filosofija fl-Universita’. Alla kellu pjanijiet oħra għalih. Il-messaġġ ta’ Alla wasallu permezz tal-ħabib tiegħu Petru Faber, li introduċieh ma’ Injazju ta’ Loyola. Bħal Petru u injazju sar qassis. Flimkien ma’ Injazju huma waqqfu s-Soċjeta’ magħrufa bħala tal-Ġiżwiti. It-tlieta li huma saru qaddisin: san Franġisk Saverju, San Pietru Claver u san Injazju ta’ Loyola.

Karatteristika ta’ franġisku Saverju kienet il-personalita’ pożittiva tiegħu, il-ferħ u l-ġenerożita’, kien dejjem jilqa’ lil kulħadd bi tbissima, u għalhekk rebaħ daqshekk nies għall-Kristjaneżmu. Il-Papa Franġisku stress ta’ spiss ikkummenta li “insara ta’ veri għandhom uċuh bi tbissima u għajnejn mimlijin ferħ.” Għal San Franġisk, it-tagħlim u l-istudju kienu important ħafna u dawn ħadhom b’ħafna serjeta’.

Iddiskuti mat-tfal għaliex huwa mportanti li jieħdu x-xogħol ta’ l-iskola bis-serjeta’.

 • Inkuraġġihom li mhux ir-riżultati biss jagħmluhom jiswew  imma b’kemm  jieħdu x-xogħol tagħhom bis-serjeta’. 
 • L-aktar ħaġa mportanti hi li jagħmlu ħilithom kollha.
 • Kull wieħed u waħda minna jkollu valur kbir fil-ħajja għax kapaċi  jagħmel b’responsabbilta’ id-doveri tiegħu.
 • L-aktar important hu li jagħmlu mill-aħjar li jistgħu.
 • Huwa important għal kull wieħed u waħda minna li jaqdi sewwa ix-xogħol tiegħu fil-ħajja ikun xi jkun.

Tajjeb li nieħdu din l-opportunita’ biex niddiskutu mat-tfal il-kwistjoni tal-ħbiberija.

Kien li permezz tal-ħbiberija tiegħu ma’ Pietru Faber u aktar tard ma’ Injazju ta’ Loyola li Franġisku skopra x’kien qed jitlob Alla minnu. Huma kienu ħbieb bil-għaqal għax l-influenza li kellhom vuqu mexxietu għal ħwejjeġ sbieħ.

 • Staqsi lit-tfal kif jistgħu jindunaw min huma l-ħbieb tajbin.
 • X’jagħmlu jekk jindunaw li ċerti ħbieb m’humiex bil-għaqal?
 • Għinhom biex isiru jafu kif jistgħu ikunu ħbieb tassew ma’ sħabhom.
 • Enfasiżża l-fatt li aħna dejjem għandna nitbissmu lil kulħadd kull meta niltaqgħu ma sħabna fi grupp anke jekk ma nkunux immorru sew magħhom.
 • Nistgħu  “nippriedkaw” mhux biss bil-kliem imma bil-mod kif inġibu ruħna. Għin lit-tfal isibu eżempji kif jistgħu jagħmlu dan. 

Jgħidu li Franġisku kien juża l-kant u l-kanzunetti biex jgħin lin-nies jiftakru l-katekiżmu. Tista’ tipprova tkanta xi talba li nafu bħal “Sliema” u “Glorja” biex it-tfal jiftakruha aktar.

Franġisku biddel l-imġieba tiegħu minn meta ltaqa’ vers minn San mattew ( Mt.16,26) 
“X’jiswielu l-bniedem jekk jirbaħ id-dinja kollha u mbagħad jitlef ruħhu.”

Sib minn qabel xi kwotazzjonijiet mill-Vanġeli. Ipprintjahom. Għin lit-tfal il-kbar jaqraw xi sentenzi mill-Vanġelu li jkunu ppreparaw. 

 • Waqt ħin ta’ talb għin lit-tfal il-kbar jgħidu dak li jiġi f’rashom meta jaqraw dal-versi.
 • Ġegħlhom jindunaw li Ġesu’ jkun qed jagħtihom il-messaġġ.

Xi suġġerimenti:

 • Luqa 6,31
 • Mattew 19,14 u 22,37-39
 • Kolossin 3,20
 • Efesin 4,22
 • Salm 107,1

San Franġisk twieled fi Spanja  u flimkien ma’ San Injazju ta’ Loyola waqqaf is-soċjeta’ tal-Ġiżwiti dan il-missjunarju ippriedka il-Kelma t’Alla fl-Afrika, l-indja, l-Ġapan u l-filippini. Li tkun Kattoliku f’dawn il-pajjiżi hija diffiċli ħafna; imma San Franġisk qatt ma qata’ qalb, hu kien bniedem Fidil lejn il-Mulej anke f’sitwazzjonijiet diffiċli ħafna.

Pinġi din l-istampa!

Issa li ninsabu fiż-żmien tal-Avvent, filwaqt li nippreparaw biex niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesù, ejjew nippruvaw ngħixu kif iridna Alla bħalma ma għex il-qaddis favorit tagħna.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.