Jien nemmen

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan Matul is-Sena A

“Jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jagħma”. Is-silta tal-Evanġelju ta’ din il-ġimgħa tikkonkludi b’dan il-kliem. Hawnhekk, Ġesù jidher li qed jitkellem b’lingwaġġ paradossali ħafna; jafferma li r-raġuni għaliex Alla sar bniedem hija biex dawk kollha li jaraw isiru għomja u dawk kollha li huma għomja jibdew jaraw. Għandna nieħdu dan id-diskors letteralment? F’ċertu sens, nistgħu. Dan għaliex huwa minnu li Alla jista’ litteralment ifejjaq lill-għomja – kif fil-fatt jiġri lir-“raġel agħma” f’din l-istorja.

L-Evanġelju ta’ din il-ġimgħa jibda b’raġel li kien agħma mit-twelid li eventwalment jitfejjaq minn Ġesù. Ġesù fejjaq lil dan ir-raġel fil-jum tas-Sibt; xi ħaġa li ġġiegħel lill-Fariżej jirribellaw kontra Ġesù u jgħajruh. Għalhekk, forsi l-ewwel punt li wieħed jinnota hawn huwa r-reazzjoni li Ġesù juri lejn l-uġigħ u l-mard. Ġesù ma ħalliex li l-liġijiet tagħhom iwaqqfuh milli juri l-imħabba! Il-Lhud kienu jemmnu li f’jum is-Sibt, m’għandu jsir l-ebda xogħol, u jkun hemm mistrieħ biss. Il-fatt li Ġesù kiser dan, jurina li għalih il-liġi primarja, l-aktar waħda importanti, kienet l-imħabba. Xejn m’għandu jwaqqafna milli nħobbu – lanqas ordnijiet minn nies b’awtorità! Hu għalhekk li xi ħadd bħal Franz Jägerstätter, Ġermaniż li issa hu ddikjarat Beatu, ċaħad l-ordni ta’ Hitler biex isir suldat. Franz kiser il-liġi għax kien fidil lejn il-liġi tal-imħabba – mar kontra l-istat u pajjiżu stess għax kien jaf li, li tħobb lil xulxin kienet l-iktar ħaġa importanti. Aħna lesti li nagħmlu dan? Nifhmu kemm hu importanti li nħobbu lil xulxin? Din hija xi ħaġa li l-Fariżej ma fehmux.

Wara dan kollu, l-għami tkellem dwar dak li għamel miegħu Ġesù, iżda meta għamel hekk, hu sfida lill-Fariżej. Fil-fatt, il-Fariżej bdew jgħajjru lill-għami, isejħulu midneb mit-twelid u eventwalment saħansitra keċċewħ miċ-ċirku tagħhom. Il-Fariżej ma setgħux jifhmu kif l-Iben t’Alla seta jisfida l-liġi li jżomm jum is-Sibt għal-mistrieħ biss, liġi li kienet tant għal qalbhom.

Eventwalment Ġesu jsib lill-għama waħdu u jersaq lejh u jistaqsi: “temmen int f’bin il-bniedem?”. Ġesù jistaqsi din il-mistoqsija lilna lkoll. Nemmnu aħna fil-glorja u d-divinità ta’ Ġesù? L-għami kien esperjenza l-grazzja u l-imħabba ta’ Ġesù b’mod dirett. Fil-fatt, it-tweġiba umli tiegħu kienet, “Mulej, iva nemmen”. Imma r-reazzjoni tal-Fariżej kienet differenti. Għalkemm il-Fariżej kienu raw u esperjenzaw lil Ġesù ukoll, xorta rrifjutaw li jemmnu f’Ġesù. Aħna bħal min qed inkunu? Qed inħallu lil Ġesù jgħinna nesperjenzaw l-imħabba u l-fejqan tiegħu? Jew aħna spiritwalment għomja, bħalma kienu l-Fariżej?

Fl-aħħarnett, ejjew niftakru li d-difetti, l-imperfezzjonijiet u l-iżbalji tagħna mhumiex invinċibbli. M’għandniex nibżgħu minnhom jew inħalluhom jaffetwawna ħażin. Dan għaliex, ħafna drabi, Alla juża d-dgħufijiet tagħna biex jipperfezzjonana. Huwa permezz tad-dgħufijiet tagħna li nikbru! Ir-raġel agħma beda jara spiritwalment minħabba l-għama fiżika tiegħu. Ejja nippruvaw, allura, dawn il-ġimgħat li fadal tar-Randan, noffru l-imperfezzjoni tagħna lill-Mulej. Nistgħu nibqgħu ċerti li hu se jfejjaq lilna lkoll, fil-ħin meħtieġ u b’ħafna mħabba.

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann (Ġw 9:1,6-9,13-17,34-38)

F’dak iż-żmien, kif kien għaddej, Ġesù lemaħ raġel agħma minn twelidu; beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn, u dilek bih għajnejn ir-raġel agħma u qallu: “Mur inħasel fil-menqgħa ta’ Silwam”. Din tfisser “il-Mibgħut”. Mela dak mar, inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tallab, qalu: “Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab?”. Xi wħud qalu: “Iva, hu”. Oħrajn qalu: “Le, imma jixbhu”. Iżda hu qalilhom: “Jiena hu”.

Lil dan il-bniedem li fl-imgħoddi kien agħma ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesù għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-agħma nzerta kien is-Sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-agħma kif sar jara. U hu qalilhom: “Qegħedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel, u issa qiegħed nara”. Xi wħud mill-Fariżej qalu: “Dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla, għax ma jħarisx is-Sibt”. Iżda oħrajn qalu: “Kif jista’ wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn?”. U ma qablux bejniethom.

U reġgħu qalu lill-agħma: “Int x’jidhirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk?”. Qalilhom: “Dak profeta”. Imbagħad qabżu u qalulu: “Int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubiet waħdek”. U keċċewh ’il barra.

Ġesù sama’ li keċċewh ’il barra; sabu u qallu: “Temmen inti f’Bin il-bniedem?”. Dak wieġeb u qallu: “Min hu, Mulej, biex nemmen fih?”. Qallu Ġesù: “Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek”. Qallu: “Nemmen, Mulej!”. U nxteħet għarkupptejh quddiemu.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir aktar familjari miegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personali. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex? 
 3. Ħu mument biex tirrifletti fuq dawk l-imperfezzjonijiet li tħoss li qed ifixkluk fil-ħajja spiritwali u komunitarja tiegħek mal-oħrajn. Ipprova offrihom lil Ġesù u itolbu biex jiggwidak u jagħtik il-grazzja li għandek bżonn biex tkun tista’ tiddependi fuqu aktar u inqas fuqek innifsek.
 4. Jistaʼ jkollna diversi aspetti spiritwali li huma għomja. Il-Fariżej ma setgħux jagħrfu lil Ġesù bħala l-Iben t’Alla. Imma aħna nistgħu ukoll nkunu għomja b’modi oħra; pereżempju, billi ma nirrealizzawx li l-imħabba għandha tiġi estiża għan-nies kollha. Ħu ftit ħin biex tirrifletti fuq xi tfisser li tħobb tassew b’mod “Kristjan”. Ftakar fi Franz Jägerstätter u fil-fatt li hu r-rifjuta li jobdi lil Hitler minħabba l-mħabba li kellu għal nies oħra. Franz spiċċa nqatel, għax ir-rieda tiegħu li jħobb kienet iktar b’saħħitha mill-biża’ tiegħu mill-mewt! Itlob biex Alla jagħtina l-grazzja li nħobbu lill-oħrajn b’imħabba daqshekk ġenwina.
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn San Ġwann (Ġw 9:1,6-9,13-17,34-38)
  ii. Xemgħa
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp vjola
  v. Computer/laptop bil-qari u clips
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊

F’din is-silta tal-Evanġelju, Ġesù jfejjaq raġel agħma mit-twelid.

 • Li hemm aktar minn mod wieħed kif inkunu “għomja.”

• Marker tal-Whiteboard

• Whiteboard

Irrevedi l-ħames sensi: il-mess, ix-xamm, it-togħma, is-smigħ u l-vista. Għid lit-tfal li illum se jitgħallmu dwar raġel agħma. Dan ifisser xi ħadd li ma jistax jara.

Iddeskrivi xi oġġetti li tista’ tara fil-kamra tiegħek. Staqsi lit-tifel/tifla tiegħek biex iħares madwaru u jipprova jaqta liema oġġett qed tiddeskrivi. Tkellem fuq kemm il-vista hija rigal mill-isbaħ. Tkellem ukoll dwar xi affarijiet sbieħ li tista’ tara b’għajnejk.

Wara dan, spjega kif kien diffiċli ħafna li tkun għama fi żmien Ġesù. Nies għomja spiss kellhom jittalbu għall-ikel u l-flus. Fil fatt, meta d-dixxipli raw lill-agħma, staqsew lil Ġesù ta’ min kien it-tort li kien agħma!

Wara li tiddeskrivi dan ta’ hawn fuq, spjega kif kultant aħna nagħmlu affarijiet li jikkawżaw affarijiet ħżiena jiġru, imma li ħafna drabi l-affarijiet jiġru mhux minħabba dak li nagħmlu, iżda għax ngħixu f’dinja mingħajr Alla. Hawnhekk, staqsi lit-tifel/tifla tiegħek jekk jiftakrux xi modi kif Ġesù fejjaq lin-nies fil-Bibbja (i.e., aqra Ġwanni 9:6).  Spjega li Alla jaħdem b’modi differenti u ħafna drabi b’modi li mhux dejjem nifhmuhom.

Fl-aħħarnett, tkellem dwar kif ir-raġel obda lil Ġesù u ħasel għajnejh. B’dan il-mod, hu reġa’ beda jara! Aħna wkoll għandna nippruvaw dejjem nobdu lil Alla, anke meta t-talba li Alla qed jagħmlilna tidher stramba. Aqsam kif ir-raġel ma beżax jaqsam dak li għamel Ġesù f’ħajtu, minkejja li l-oħrajn (i.e., il-fariżej) ċaħduh minħabba f’hekk!

Attività:

Stieden lit-tfal biex jaqsmu xhieda ta’ xi ħaġa li Alla għamel għalihom u/jew għall-familja tagħhom. Fakkar lit-tfal li għandna dejjem naqsmu dak li għamel Alla f’ħajjitna anke jekk ħaddieħor ma jemminx jew ma jaċċettaniex!

Fl-aħħar, fisser kif Ġesù qal lill-mexxejja reliġjużi li bħalma l-għami kellu bżonn il-vista fiżika, in-nies għandhom bżonn vista spiritwali wkoll. Hawnhekk, staqsi lit-tfal, “kont taf li għandna tip ta’ għajnejn f’qalbna ukoll?”.

Nistgħu naraw b’qalbna meta aħna, pereżempju, nikkunsidraw l-attitudnijiet tagħna lejn Alla u lejn xulxin. Jekk il-ħsibijiet tiegħek u l-azzjonijiet tiegħek huma ffokati fuqek innifsek, ikun diffiċli biex tkun tista tara barra l-problemi u l-bżonnijiet tiegħek. 

Jista’ jkun li nkunu nistgħu nħarsu lejn l-affarijiet b’għajnejna, imma xorta waħda nistgħu nkunu “għamja” għal dak li qed jagħmel Alla, jew għall-affarijiet li nies oħra jeħtieġu u qed jagħmlu (jiġifieri, nkunu bħall-Fariżej!). Meta nagħmlu hekk inkunu qisna qed nagħlqu għajnejna, jew qed nilbsu gogils li ma jħalluniex inħarsu madwarna. Ejjew nitolbu biex Ġesù jgħinna narawh u biex inkunu nistgħu nagħrfu l-preżenza tiegħu f’ħajjitna!

Inroddu s-salib

Għażiż Ġesù, nirringrazzjawk talli tfejjaqna u talli tuża l-fallimenti tagħna favur tagħna. Għinna niftħu għajnejna; kemm fiżikament kif ukoll mentalment, sabiex inkunu nistgħu nagħrfu l-imħabba tiegħek u l-ħidma tiegħek f’ħajjitna u f’ħajjiet l-oħrajn. Grazzi tal-imħabba tiegħek! Għinna nkunu aktar bħal dak ir-raġel għama li beda jara!

Amen.

Fl-evanġelju tal-lum, Ġesù jfejjaq raġel agħma min twelidu u jċanfar lill-Fariżej għal-legalismu tagħhom.

 • Li min ikun għami Spiritwalment jista jiġi mfejjaq biss bl-għajnuna tal-grazzja u l-imħabba t’Alla.
 • Marker tal-Whiteboard
 • Whiteboard

Jista’ xi ħadd minnkom jgħidli x’inhu l-ktieb/film favorit tiegħek? [ħossok liberu/a li tistaqsi kwalunkwe mistoqsija ġenerali li trid. L-iskop tal-mistoqsija huwa li t-tfal jgħidu ftit dwarhom infushom. Ix-xogħol tiegħek hu li minn żmien għal żmien tgħid il-kelma “qed nara il-punt tiegħek/tagħkom”].

Grazzi talli qassmu miegħi l-kotba/films favoriti tagħkom.

Għal li jista jkun, smajtu x’kont qed ngħid waqt li kontu qed titkellmu? (i.e., iva, kont qed ngħid, “qed nara l-punt tagħkom”). X’taħsbu li rrid nfisser? [ipprovdi ftit ħin].

Naqblu li hemm tip ta’ ‘vista’ fejn wieħed jara l-affarijiet b’għajnejh? Apparti min hekk, hemm ukoll tip ta’ vista fejn wieħed jifhem l-affarijiet b’moħħu!

Xi drabi fil-komiks jew cartoons, karattru ikollu bozza żgħira tixgħel f’rasu bħala mod biex juri dan it-tip ta’ “ftehim” (jiġifieri, li wieħed jara bil-moħħ); din il-bozza turi li l-karattru jista ‘jara/ jifhem idea ġdida/ħsieb ġdid.

Ir-raġuni għaliex qed nitkellem dwar dawn iż-żewġ tipi ta’ ftehim jew mod li wieħed jara hu għaliex dawn iż-żewġ tipi huma preżenti fl-istorja tal-iskrittura ta din il-ġimgħa. Nisimgħu dwar l-ewwel tip ta’ ftehim (li wieħed jara bl-għajnejn) meta Ġesù jfejjaq raġel li kien agħma. Li tkun għami xi tfisser? Iva… xi ħadd li ma jistax jara b’għajnejh. Għalhekk Ġesù, bl-għajnuna t’Alla, ifejjaq għajnejn ir-raġel biex dan ikun jista’ jara.

Imma mbagħad il-Fariżej, li kienu l-mexxejja reliġjużi taʼ Iżrael, bdew jinkwetaw għax Ġesù fejjaq fil-jum tas-Sibt. Il-Fariżej ħasbu li Ġesù għamel forma ta’ ‘xogħol’ meta fejjaq lir-raġel għami. Huma kienu jaħsbu li xogħol fil-jum tas-Sibt kien xi ħaġa ħażina, u allura, iddejqu ħafna bli għamel Ġesù.

Dan iwassalna għall-punt tal-istorja. Minħabba li l-Fariżej kienu kollha mdejqa dwar dak li għamel Ġesù, dan kien ifisser li ma setgħux “jaraw” ix-xogħol t’Alla. Huma ma kinux fiżikament għomja, iżda mentalment. Huma ma rawx u ma fehmux x’kien qed jagħmel Alla permezz taʼ Ġesù! Ma kien hemm l-ebda bozza mixgħula f’rashom jew f’qalbhom. Għalhekk li fl-aħħar tal-istorja, Ġesù kellu jgħidilhom li minkejja li setgħu jaraw l-affarijiet b’għajnejhom, ma setgħux jaraw l-affarijiet li Alla kien qed jagħmel quddiemhom. Aħna bħall-Fariżej? Jew aktar bħal dak ir-raġel għami li umbad beta’ jara u agħraf lil Ġesù?

Għalkemm il-fejqan tar-raġel agħma hi xi ħaġa sabiħa, kif irreaġixxew il-Fariżej hi xi ħaġa tad-dwejjaq. L-istess nies li kellhom ikunu l-aktar eċċitati dwar kif Alla jaħdem, kienu kompletament għomja għal kif Alla kien qed jaħdem f’ħajjithom. Iżda aħna m’għandniex bżonn inkunu bħall-Fariżej. Bl-istess mod li Ġesù għen lill-agħma jara b’għajnejh, Ġesù jgħinna wkoll “naraw” kif Alla qed jaħdem fid-dinja!

Ġesù jurina kif nistiednu lil Alla fil-ħajja tagħna biex Alla jkun jista’ jaħdem magħna u permezz tagħna fid-dinja. U hekk kif nistiednu lil Alla f’ħajjitna, nkunu qed nagħmlu l-istess affarijiet li għamel Ġesù li għenu lill-oħrajn jaraw lil Alla aħjar ukoll!

Imbagħad, oħrajn ikunu jistgħu jgħinu aħjar lil nies oħra jaraw kif Alla qed jaħdem fid-dinja. U ċ-ċirku jikber …. u din hija aħbar tajba ħafna!

Inroddu s-salib

Għażiż missier, grazzi tal-fejqan tiegħek u talli tuża l-imperfezzjonijiet tagħna favur tagħna. Għinna niftħu għajnejna; kemm fiżikament kif ukoll mentalment, sabiex inkunu

nistgħu nagħrfu l-imħabba tiegħek u l-ħidma tiegħek f’ħajjitna u f’ħajjiet l-oħrajn. Grazzi tal-imħabba perfetta tiegħek!

Ammen.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.