San Atanasju

2 ta' Mejju

Atanasju, huwa Qaddis u Duttur tal-Knisja, li permezz tal-kitba tiegħu iddefenda id-duttrina tal-Knisja ta’ żmienu, kif ukoll iffurmat il-futur tal-Knisja, minbarra f’hekk huwa magħruf bħala figura important u fl-istorja bħala patrijot Eġizzjan.

Huwa twieled fis-sena 293 jew 296 f’Lixandra ġewwa l-Eġittu fejn ircievha l-edukazzjoni tiegħu fil-grammatika, letteratura Griega, teoloġija u filosofija.  Din it-tip ta’ edukazzjoni tindika li il-familja kienet probabilment Nisranija, magħrufa u sinjura.

Jingħad li ġurnata waħda, Atanasju u sħabu bdew jilgħabu ‘tal-Knisja’ u taparsi bdew jamministraw is-sagrament tal-magħmudija, dawn rahom l-Isqof Xandru li tant kien impressjonat, li bagħat għas-subien u iddeċieda li jippreparahom għas-Saċerdozju.

Eventwalment, Atanasju, ġie ordnat djaknu u inħatar segretarju ta’ l-Isqof Xandru.  F’din il-pożizzjoni, Atanasju kien jakkumpanja u jgħin lill-Isqof fl-isforzi tiegħu kontra Arju, saċerdot fil-Knisja ta’ Lixandra, li kien jicħad id-Divinita’ ta’ Ġesu’ Kristu bħala l-Iben ta’ Alla.  Twemmien li kien il-bidu ta’ l-Arjaniżmu li nxterred qalb il-fidili, u kienet kawża ta’ firda u konflitti fil-Knisja.

Bħala segretarju ta’ l-Isqof, kien preżenti għal Konċilju ta Niċea, fejn il-Kredu li afferma d-Divinita ta’ Kristu u twemmien f’Alla Wieħed fi Tlett Persuni, Missier, Iben u Spirtu Santu ġie aċċetat bħala il-Kredu tal-Knisja.

Wara l-mewt ta’ l-Isqof Xandru, Atanasju sar l-Isqof ta’ Lixandra.  Huwa kien deskritt bħala bniedem enerġetiku, li tieħu gost titkellem miegħu, kellu wkoll sens umoristiku. Iżda kien ukoll spontanju u kuraġġuż waqt xi dibattitu.

Matul l-Episkopat tiegħu, huwa kompla jiġġieled kontra L-Arjaniżmu, żamm sħiħ kontra l-akkużi u theddid minn kull naħa. Atanasju kien Isqof ta’ Lixandra għal 45 sena, li 17 minnhom għexhom fl-eżilju, anki għamel 6 snin mistoħbi fid-deżert ma grupp ta’ eremiti.  Fil-fatt huwa ġie eżiljat 5 darbiet minn 4 Emperaturi Rumani għax kienu jissimpatiżżaw mat-twemmien Arjan.

Atanasju miet fis-sena 373, qatta l-aħħar ftit snin ta’ ħajtu fil-paċi, meta ġie meħlus minn kull akkuża.

‘Atanasju kontra d-dinja’ hija frażi popolari li tiddeskrivilu ħajtu, kien ukoll magħruf bħala ‘difensur veru tal-Fidi’.  Mhux biss baqa fidil lejn it-twemmien tiegħu, imma kompla jiddefendi l-Fidi kontra kull attakk.

Tkellem mat-tfal dwar ‘persuni erojiċi’ li kienu lesti li jagħtu ħajjithom għal Fidi.  Il-Knisja tonora lil dawn il-persuni bħala martri.  Ara kemm jistgħu isemmu qaddisin martri.  Żid ukoll xi suġġerimenti tiegħek.

Fakkarhom li anki illum f’ħafna pajjiżi l-Insara jinsabu ippersegwitati minħabba it-twemmin tagħhom.

Tkellem mat-tfal li mhux dejjem ser isibuha faċli li jgħixu ta’ Kattoliċi, anki f’ambjent fejn m’hemmx persekuzzjoni, anki fostna speċjalment meta jidhqu b’xi ħadd jekk jaqsam il-Fidi ma ħaddieħor. Jistgħu ukoll jaħbu it-twemmin tagħhom biex ikunu parti minn grupp u jkunu popolari.

Ħeġġeġ it-tfal biex jagħtu l-esperjenzi tagħhom, meta tkellmu dwar il-Fidi ma sħabhom.

Din tista toffri opportunita biex tiddiskuti modi kif jistgħu ikunu kuraġġużi, fl-istess ħin ġentili u b’attitudni soda meta jemmnu li qegħdin fis-sewwa.

Irreċtaw dawn it-tlett modi ta’ kommunikazzjoni: aggressiv – titkellem b’mod aggressiv u ostili li jirriżulta f’rabja u ġlied. B’mod passiv – ma titkellimx biex tesprimi ix-xewqat, ħsibijiet tiegħek u dak li qed tħoss, fejn tispiċċa li ħaddieħor jagħmel li jrid bik.  Assertiv – tesprimi b’mod ċar dak li qed tħoss u taħseb, mingħajr ma tkun trid li kollox issir skont ir-rieda tiegħek, tirrispetta lill-ħaddieħor u li ma tħossokx skomdu biex tgħid ‘le’ għal dak li jixtieq ħaddieħor minnek.

Iggwida t-tfal biex jagħrfu liema huwa l-aħjar mod ta’ kommunikazzjoni.

Ħin tat-Talb mal-Familja

L-istorja ta’ San Atanasju tagħtina opportunita biex nipprattikaw jew nintroduċu il-Kredu, fejn nispjegaw li fiħ jinsab il-fondazzjoni tat-twemmin tagħna.

Fittex hawn.
Sib il-Kredu ta’ l-Appostli.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.