San Franġisk de Sales

24 ta' Jannar

San Franġisk de Sales twieled ġo familja nobbli mir-Renju ta’ Savoy, qrib Ġinevra fis-Svizzera, nhar il 21 ta’ Awwissu 1567.  

Franġisk rċieva l-edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġi ta’ La Roche u Annecy, wara fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti ġewwa Pariġi u kien intbgħat Padova fl-Italja fejn irċieva dottorat fil-liġi Ċivili u Kanonika.  Missieru kien diġa ippjana il-futur ta’ Franġisk bħala maġistrat u senatur, miżżewweġ xi tfajla sinjura u nobbli.

Fl-eta ta’ 19-il sena, waqt li kien għadu għaddej bl-istudji tiegħu, huwa esperjenza kriżi spiritwali qalila li affettwatlu saħħtu.  Meta ħareġ mid-dalma li kien fiha, konvint li ‘Alla huwa Imħabba’, huwa ikkonsagra lilu nnifsu lill Madonna u iddedika ħajtu lill Alla.  Iddeċieda li issir Saċerdot.

Missieru oppona id-deċiżjoni tiegħu.  Missieru ċeda wara li lill Franġisk wegħduh il-pożizzjoni ta’prepostu (il-kap) tal-Kattidral ta’ Ġinerva, ikkunsidrat bħala l-aktar pożizzjoni għolja fid-djoċesi, taħt l-awtorita diretta tal-Papa.

Franġisk kien ordnat Saċerdot fl-eta ta’ 26 sena wara li għadda it-titlu u drittijiet tiegħu bħala suċċessur tal-familja, lil ħuħ.  Sena wara, Franġisk għażel li jmur Le Chablais, li l-maġġoranza tal-populazzjoni kienet tagħmel parti tal-Kalvinisti (fergħa tar-reliġjon protestanta).  Għall-ewwel, il-poplu ta’ Chablais lanqas kienu jażżardaw immorru jisimgħuh jippriedka, għalhekk Franġisk beda jikteb xi fuljetti li fihom huwa spjega it-twemmin Kattoliku.  Huwa qasam dawn il-fuljetti qalb il-poplu, kien ipoġġihom taħt il-bibien u f’postijiet pubbliċi, anki wara li kien mhedded u attakkat!  Irrizulta li numru kbir mill-poplu reġa ħaddan il-Fidi Kattolika.

Fl-eta ta’ 31 sena, Franġisk ġie maħtur assistent ta’ l-Isqof ta’ Ġinevra u tlett snin wara ġie maħtur bħal Isqof ta’ djoċesi.  Minħabba l-fatt li Ġinevra kienet taħt il-kontrol tal-Kalvinisti ma setgħax jgħix f’din il-belt, għalhekk mar jgħix f’residenza barra minn Ġinevra.  Bħala Isqof, minbarra l-amministrazzjoni tad-djoċesi, huwa kompla ix-xogħol pastorali tiegħu, anki jagħlem il-katekiżmu lit-tfal u anki ħoloq lingwa bis-sinjali għat-tfal nieqsin mis-smigħ.

Huwa kompla jippriedka u jikteb, prinċipalment lill-lajċi fejn kien jgħidilhom li ikun xi jkun il-pożizzjoni tagħhom fil-ħajja, kulħadd jista issir qaddis.  Huwa qatt ma stenna li jkun ittrattat b’mod preferenzjali minħabba li kien isqof.  Huwa kien jivvjaġġa fuq żiemel.  Kien jimxi ma’ l-fqar u l-umli bl-istess dedikazzjoni u attenzjoni daqs meta kien jiltaqa ma Papiet, Prinċipijiet u Rejiet.

Flimkien ma qaddisa oħra, Ġiovanna Franġiska ta’ Chantal, waqqaf is-Sorjiet tal-Viżitazzjoni, ordni religjuż iddedikat għall-ħidma ta’ ħniena ma’ l-morda u l-foqra.  Eventwalment is-sforzi tiegħu biex jevangelizza affetwawlu saħħtu, huwa sofra puplesija li minħabba fiha ma setax jitkellem.  Meta kien fuq is-sodda tal-mewt, ġie mistoqsi jekk kellux xi kliem ta’ għerf, huwa talab karta u pinna u kiteb “Umilta, umilta, Umilta”.  San Franġisk De Sales miet  fl-eta ta’ 56 sena.  

Minħabba id-determinazzjoni tiegħu li jkompli jippublika il-veritajiet tal-Fidi Kattolika, huwa jibqa imfakkar bħala il-Patrun tal-Ġurnalisti.

St. Francis de Sales was born to a noble family at Chateau de Sales in the Kingdom of Savoy near Geneva, Switzerland on August 21, 1567.Francis’s father was …

L-aħħar kelma ta’ għerf ta’ San Franġisk de Sales hija “umiltà”.

Fis-soċjeta tal-lum, din il-virtu mhiex popolari, għaliex tiftiehem bħala karatteristika ta’ persuna dgħajfa, kif ukoll li iġġiegħel persuna ikollha nuqqas ta’ stima tagħha nnfisha u li iżżommok lura.

– Bħala ġenituri, nippruvaw inrawwmu f’uliedna xewqa biex ikollhom suċċess u ikunu kunfidenti fihom innfushom.  Imma jekk ma nrawmux fihom il-virtu tal-umilta biex ikun hemm bilanċ bejn kunfidenza u kunfidenza żejda, jikbru bil-ħsieb li għandhom dejjem ikunu iċ-ċentru ta’ l-attenzjoni u ma jkunux ippreparati biex jiffaċjaw id-diżżapunti u l-fallimenti tal-ħajja.

– Ejjew nikkunsidraw ir-reazzjoni tagħna meta it-tfal jiġu jilmentaw li ħadd mhu qed jagħti kashom: fil-klassi mill-għalliema, mhux magħżul fuq it-tim, ma kienx irrkonoxxut għal xi ħaġa tajba li għamel.  Waqt li tismagħhom, ħeġġiġhom biex jilħqu il-potenzjal tagħhom, permezz ta’ mħabba u kliem pożittiv.  Ejjew inħeġġuhom ukoll biex jirrikonoxxu id-difetti u żbalji tagħhom biex ikomplu itejjbu lilhom innfushom mingħajr ma nqabbluhom ma ħaddieħor.

Ħeġġeġ it-tfal biex jippreparaw kartolini li jagħmlu huma stess b’messaġġi ta:

  • Grazzi
  • Skużani
  • Nixtiequlek fejqan ta’ malajr.

( Idejat minn Pinterest) Jistgħu iħallu dawn il-kartolini f’post fejn jistgħu jinsabu mill-persuna bħala sorpriża

Ħin tat-Talb mal-Familja

  • Ħeġġu t-tfal jgħidu talba ta’ ringrazzjament lil Alla għal kwalitajiet sbieħ li għandhom ,għall-kisbiet li għamlu u biex jaraw fejn iħossu li għandhom bżonn ittejbu xi ħaġa f’ħajjithom.
  • Permezz tal-Bibbja iggwida it-tfal biex jaraw f’ Ġesu’ l-eżempju ta’ umilta:  L-Iben ta’ Alla sar wieħed minnha.
  • Itolbu mir-Rużarju it-Tielet Misteru tal-Ferħ.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.