Santa Rita ta’ Cassia

22 ta' Mejju

Il-ħajja ta’ Santa Rita tinstama’ aktar bħala novella melodrammatika fiż-żminijiet tan-nofs milli storja ta’ Qaddisa. Hi kienet mara speċjali li ffaċċjat diversi sfidi li wassluha għall-qdusija.

Kienet mara miżżewġa, omm, armla, soru u qaddisa. Isimha kien Margerita u sar Rita fil-qosor. Twieldet f’Roccaporena, ftit il- barra minn Cassia fl-Italja. Għexet bejn 1381 u l-1457, fi żmien meta l-Italja kienet għaddejja minn żminijiet imħawda mmarkati minn ġlied vjolenti bejn familji mexxejja b’ħafna qtil u vendetta. 

Minn mindu kienet għadha żagħżugħa, Rita riedet tidħol fil-kunvent. Imma l-ġenituri tagħha skont id-drawwa ta’ dak iż-żmien irranġawlha żwieġ meta kienet għadha żagħżugħa żgħira fl-eta’. Ir-raġel kien wieħed vjolenti u trattaha ħażin waqt li kien il-ħin kollu involut fi ġlied vjolenti. Imma hi baqgħet paċenzjuża u  taħfer waqt li tkun mara miżżewġa tajba  u omm  taż-żewġ uliedhom tewmin. Hi kienet titlob għalih il-ħin kollu u fl-aħħar irnexxielha tbiddillu ħajtu. Imma darba kien maqtul minn familja tal-għadu b’vendikazzjoni ta’ ġlieda li kellhom. Uliedhom it-tnejn wegħdu li jivvendikaw ruħhom mill-għadu. 

Rita talbet bla heda biex huma ma jaslux li joqtlu imma hi iktar xtaqet li tara liż-żewġ uliedha mejtin milli jikkommettu dnub mejjet billi joqtlu. Iż-żewġ uliedha mardu gravement bid-disenterija u mietu ftit wara li kkonvertew. Rita, issa ħasset li tista’ tkompli s-sejħa tagħha li tmur Soru Agostinjana fil-monasteru ta’ Santa Marija Madalena. Imma t-talba tagħha ġiet irrifjutata. Is-sorijiet bdew jibżgħu jilqugħha fil-kunvent minħabba li seta’ kien hemm xi ġlieda li kienet għadha sejra u jkompluha avolja kienet ġol-kunvent. Rita kienet ħafret pubblikament lill-qattiela ta’ żewġha  imma hi kienet mitluba li ssib mod kif teqred il-ġlieda bejn il-familji rivali. Hi ma beżgħetx imma ħadmet biex tkompli din il-missjoni impossibbli. Iż-żewġ familji kienu mpressjonati bil-kuraġġ tagħha waqt li kienet taħdem għall-paċi. 

Fl-aħħar Rita kienet aċċettata fil-monasteru fejn għaddiet il-ġranet fil-kontemplazzjoni u t-talb. Darba waqt li kienet qed tagħmel meditazzjoni fuq il-passjoni ta’ Kristu, dehret fuq moħha pjaga fonda qisha hi kienet minfuda minn xewka tal-Kuruna tax-Xewk ta’ Kristu. Baqgħet issofri biha sakemm mietet. 

Santa Rita hija l-patruna tal-każijiet impossibbli.

F’ħafna pajjiżi li mhux żviluppati, il-ġlied bejn it-tribujiet għadu jeżisti, u ħafna drabi jispiċċaw fi ġlied aħrax. Fis-soċjetà tagħna m’għadniex niltaqgħu ma’ ġlied aħrax fit-toroq imma aħna spiċċajna mifrudin b’mod ieħor: bħal meta nirreferu għalina bħala ‘aħna u huma’ fil-politika, fir-Reliġjonijiet differenti, u anke meta nissapportjaw timijiet tal-futbol differenti u jkollna xi ngħidu, u anke f’rivalità fil-festi tar-raħal. Dawn ħafna drabi joħorġu fil-media, fi kliem ta’ mibegħda li jista’ jwassal għall-vjolenza.

Ejja nieħdu dawn l-opportunitajiet biex nirrispettaw lil ħaddieħor li għandu idejat differenti minn tagħna. Tajjeb li niddiskutu xi każijiet bħal dawn. Sabiħ li waqt id-diskussjonijiet nisimgħu u nittolleraw lil ħaddieħor li għandu idejat differenti minn tagħna.

Rita baqgħet soda biex tiffaċċja l-isfidi fil-ħajja. Din hi l-virtù tal-perseveranza, li tfisser li tibqa’ tagħmel it-tajjeb anke meta jkun diffiċli u meta trid tibqa’ taħdem avolja l-affarijiet ikunu diffiċli ħafna. Dan huwa valur bażiku li jeħtieġ niżviluppaw fit-tfal għax jgħinhom jikbru spiritwalment waqt li jkunu qed jiżviluppaw f’adulti sodi, waqt li jinbnew f’adulti responsabbli. Agħti xi rigal lit-tfal mhux biss għax ikunu smart imma wkoll għax huma jkunu qed jaħdmu ħafna. Inkuraġġixxi lit-tfal meta jkunu sejrin tajjeb f’xi ħaġa eż fil-Maths, f’xi essay, fil-logħob etc. 

Maż-żgħar għinhom jitgħallmu jilbsu waħedhom, jiżbarazzaw il-ġugarelli u jagħmlu s-sodda etc. Itolbu biex il-Mulej jgħinhom jifteħmu ma’ min hu differenti minnhom, ma’ min kellhom xi ġlieda etc. 

Għin lit-tfal jitolbu lil Santa Rita għall-għajnuna f’sitwazzjonijiet diffiċli jew ta’ nkwiet avolja jkunu żgħar.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.