Santa Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein)

9 ta' Awwissu

Edith Stein twieldet ġewwa Breslau fil-Ġermanja, ġo familja Lhudija devota.  Edith kienet intelliġenti ħafna, dejjem kienet minn ta’ quddiem f’l-istudji tagħha, minbarra fis-sommom!  Kienet tieħu pjaċir tistudja għax kienet tħobb titgħallem. Daħlet l-Universita u iriċeviet Dottorat fil-Filosofija, Il-Filosofija hija studju dwar kif wieħed jaħseb dwar id-dinja, l-univers u s-soċjeta. Wara li gradwat saret għalliema tal-filosofija fl-universita stess. 

Fil-ħajja personali tagħha, Edith, kienet qegħda tfittex il-verita.  Meta kienet għadha żagħżugħa, ma baqgħetx temmen f’Alla. Waqt iż-żmien tagħha f’l-Universita, saret taf dwar il-Fidi Kattolika, u kienet saret impressjonata ħafna mill-qawwa tal-Fidi ta’ ħabiba tagħha li kien għadu kif mietilha ir-raġel tagħha. Tant kienet impressjonata li bdiet tħoss f’qalbha Fidi f’Ġesù.  

Darba marret toqgħod ftit għand xi ħbieb ghal vaganzi.  Waqt li kienet hemm sabet ktieb dwar il-ħajja ta’ Santa Tereża ta’ Avila. Tant interessaha dan il-ktieb li qratu f’lejl wieħed!  Qabel kienet qrat ukoll it-Testment il-Ġdid u waslet għal konklużjoni li sabet il-verita li kienet qegħda tfittex.

Edith tgħammdet fil-Knisja Kattolika fl-1 ta’ Jannar 1922, meta kellha 30 sena.  Fl-1934 daħlet soru fl-Ordni Karmelitan Tereżjan u ħadet l-isem ta’ Suor Tereża Benedetta tas-Salib.  F’dan iż-żmien bdiet it-tieni gwerra dinjija; il-partit nazzista ried li jeqred il-poplu Lhudi; għalhekk Suor Tereża Benedetta flimkien ma oħta Rosa li kienet saret Kattolika ukoll, intbgħatu ġo kunvent ġewwa l-Olanda.  

Imma meta il-Ġermanja daħlet fl-Olanda, il-persekuzzjoni kontra il-Lhud kompla hemmhekk ukoll. Ħafna persuni li kienu Lhud, anki dawk li kienu saru Kattoliċi ġew arrestati u ġew meħuda f’kamp tal-konċentrament ġewwa Auschwitz. Suor Tereża Beneditta u oħta Rosa kienu fost dawk li inqabbdu.  Ftit wara Suor Tereza u oħta Rosa ġew maqtula fil-kmamar tal-gas ġewwa Auschwitz.

Suor Tereza Benedetta tas-Salib ġiet iddikjarata qaddisa minn San Ġwanni Pawlu II fl-1998 u sena wara ġiet iddikjarata bħala waħda mill-Patruni ta’ l-Ewropa.

Wara li tkun qrajt l-istorja tal-ħajja ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib mat-tfal, għinhom jaħsbu dwar dak li tagħlmu mill-ħajja tagħha.
Pereżempju tista tistaqsihom: ‘Kienet kuntenta bil-ħajja tagħha?’, ‘x’kienu l-aktar mumenti sbieħ u x’kienu dawk il-mumenti koroh f’ħajjitha?’, ‘Meta setgħet kienet beżgħana jew imħawwda?’, ‘Taħseb li ħassitha iebsa biex tgħid lill ommha li saret Kattolika?’

Santa Tereża Benedetta kienet Kattolika Lhudija. Spjega lit-tfal (skont l-eta tagħhom), li tkun Lhudija iffisser li tkun ġejja minn familja Lhudija bl-egħruq tagħha f’Iżrael. Ġesù kien Lhudi, kif kienu il-membri kollha tal-familja Tiegħu.  

Il-Fidi Lhudija hija Fidi ibbażata fuq it-Testment L-Antik biss, twemmin f’Alla u jitolbu ġewwa is-sinagoga. Ma jemmnux li Ġesu Huwa il-Messija.  Mhux il-Lhud kollha iħarsu it-twemmien tagħhom.

Skont l-eta tat-tfal, għati informazzjoni sempliċi dwar il-persekuzzjoni tal-Lhud mill-partit nażżista fi tieni gwerra dinjija. Spejgalhom għalfejn Santa Tereża Benedetta u oħta Rosa ħarbu mill-Ġermanja u marru l-Olanda.  

Tkellem fil-qosor ħafna dwar Auschwitz, fejn il-Lhud gew meħuda, u kif dan ma kienx ħabs normali. Li dan kien post fejn il-priġunieri kienu ittrattati ħażin ħafna.  Ħafna Lhud ġew maqtula f’dan il-habs.

Għal ħin tat-talb, iddedika ftit ħin fejn tħalli it-tfal jesploraw il-Bibbja.  

Urihom fejn jispiċċa it-Testment l-Antik u fejn jibda it-Testment il-Ġdid.  Spjegalhom li il-Lhud jemmnu fit-Testment l-Antik biss għaliex it-Tesment il-Ġdid huwa dwar il-Miġja ta’ Ġesù il-Messija u l-bidu tal-Fidi Nisranija.  Irringrazzjaw lill Alla l-Missier talli bagħat lill Ibnu Ġesù biex issalvana.

Il-motto ta’ Santa Tereża Benedetta kien, ‘Is-Sliem lis-Salib, l-uniku tama tagħna’.  Inkoraġġixxi lit-tfal biex jagħmlu ftit tal-ħin jitolbu talba personali quddiem Ġesù Kurċfiss.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.