Aħna lesti?

19-il Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

It-tema tal-Evanġelju tal-lum hija li rridu nkunu ppreparati u rridu nżommu għassa għal meta jerġa’ jiġi Ġesù. Ġaladarba aħna ma nafux meta se tkun din il-ġurnata, irridu nkunu moħħna hemm il-ħin kollu u nkunu ppreparati.

It-tieni qari huwa mill-ittra lil-Lhud u huwa dwar il-fidi kbira li kellu Abraham u kemm din tatu qawwa. Il-fidi ta’ Abraham kienet it-teżor tiegħu u seta’ jeħodha miegħu kulfejn imur. Kienet parti minnu. Qalbu u t-teżor tiegħu, kienu fl-istess post! Dan li jixtieq Ġesù għalina u għad-dixxipli tiegħu. Ġesù jgħid hekk: “fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll.” Bħala dixxipli tiegħu, Ġesù qiegħed jistaqsina: “Fejn hu t-teżor veru tiegħek?” U aħna għandna nagħmlu din l-istess mistoqsija lilna nfusna: “X’hemm fil-kaxxa tat-teżor tiegħi (f’qalbi)? X’inhu l-aktar ta’ valur għalija?” L-Evanġelju jistaqsina jekk it-teżor tagħna jitmermirx. It-teżor li jitkellem dwaru Ġesù ma jistax jitteħdilna minn xi ħalliel. Ma jistax jispiċċa, għax huwa mibni fuq l-imħabba. M’għandniex inkunu bħal dak l-għani iblah tal-Evanġelju tal-ġimgħa l-oħra, li ried jaħżen il-frott tiegħu f’imħażen kbar u mhux riedx jaqsam il-ġid tiegħu mal-oħrajn. Aħna, hekk mistennija li nagħmlu, naqsmu l-ġid tagħna ma’ min hu fil-bżonn. It-teżor tagħna hu fil-ġenna, fejn ma jistax jispiċċa jew jitmermer.

Irridu nħejju ruħna għall-miġja ta’ Ġesù, bħall-qaddej li jistenna lil sidu jiġi lura mill-festa tat-tieġ. Dan ma jkunx jaf eżatt meta se jirritorna. Ġesù jgħallimna li xi darba, hu ser jerġa’ jiġi, u din ser toħodna għall-għarrieda. Għalhekk, tajjeb li nħejju ruħna, irridu dejjem u kull ħin ngħixu l-fidi tagħna, billi ngħixu ta’ vera nsara u nkunu xhieda tat-twemmin tagħna. Irridu nkunu ġenerużi, nuru ħniena u nkunu paċenzjużi; dan huwa li għandna nagħmlu fil-familja tagħna ta’ kuljum. Xi drabi l-ħajja ta’ fidi ma tantx tispirak u tħossok bla ħeġġa. Alla jagħtina l-inkoraġġiment li jkollna bżonn permezz tal-Kelma tiegħu u permezz tal-Ispirtu s-Santu. Aħna għandna mnejn naħsbu li Ġesù mhux ser jerġa’ jiġi lura sakemm aħna għadna ħajjin. Madanakollu, Ġesù jista’ jiġi għada stess. Dan il-ħsieb jista’ jbeżżgħana u allura ma naħsbux dwaru. Tajjeb li nistaqsu: “jien lest/a għal meta jerġa’ jiġi Ġesù? Kif se nagħti kont tal-ħajja tiegħi lil Alla?” Bħala familja, itolbu li tkunu miftuħa għal Alla u li jkollkom il-kuraġġ twieġbu għas-sejħat tiegħu.

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 12: 32-48)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Le, merħla ċkejkna, tibżgħu xejn, għax Missierkom għoġbu jagħtikom is-Saltna! Bigħu ġidkom u agħtuh karità u fittxu għalikom infuskom boroż li ma jitmermrux, teżor li ma jiġix nieqes fis-sema, fejn la l-ħalliel ma jersaq u lanqas il-kamla ma tħassar. Għax fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll. Żommu ġenbejkom imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnufih. Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru! Tassew ngħidilkom, li hu jitħażżem, iqegħedhom madwar il-mejda, u jgħaddi quddiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sahra, jew tat-tielet, u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, henjin huma! Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf xħin ikun ġej il-ħalliel, ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem”.

Qallu Pietru: “Mulej, din il-parabbola qiegħed tgħidha għalina, jew għal kulħadd?”. Wieġbu l-Mulej: “Int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli? Min hu dak li s-sid iqiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehemhom f’ħin l-ikel? Hieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa, li jafdalu ġidu kollu f’idejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f’qalbu: ‘Sidi jiddawwar ma jiġi’, u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha, irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor; sid dak il-qaddej jasal f’jum meta ma jkunx jistennieh, f’siegħa li fiha jieħdu għall-għarrieda, u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf xi jrid sidu, u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swat kbir jaqla’. Min imbagħad, bla ma jkun jaf xi jrid sidu, jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqha s-swat, dan ftit jissawwat. Għax lil min tawh ħafna, ifittxu li jieħdu ħafna mingħandu; u min ħallewlu ħafna f’idejh, iżjed jippretendu mingħandu”.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir aktar familjari miegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personali. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. Il-wegħda ta’ Ġesù dejjem kienet, li hu għad jerġa’ jiġi fl-aħħar taż-żmien, u li aħna għandna nkunu dejjem lesti, għax ma nafux meta se jiġi. Kif tista’ tħejji lilek innifsek għall-Mulej? Matul din il-ġimgħa, aħseb dwar kif qed tgħix dan l-Evanġelju.
 4. Agħmel riżoluzzjoni miegħek innifsek li matul din il-ġimgħa se tagħmel ħiltek biex tħares lejn l-azzjonijiet tal-oħrajn bl-għajnejn tal-fidi.
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn San Luqa (12: 32-48)
  ii. Xemgħa
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp aħdar
  iv. Computer/laptop bil-qari u clips
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊

Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jitkellem dwar teżor. Dan mhux teżor bħalma jsibu l-pirati, u li jżommuh fil-kaxxa tat-teżor. Dan huwa teżor li l-kaxxa tiegħu hija qalbna. Dan huwa t-teżor li ser jgħinna mmorru l-ġenna. Ejjew nisimgħu dak li jrid jgħidilna Ġesù.

 • Ġesù jrid li nippreparaw lilna nfusna għal meta jerġa’ jiġi. Minħabba li ma nafux meta se tkun din il-ġurnata, irridu dejjem inkunu ppreparati, billi naħżnu t-teżor fis-sema.
 • Kopja tal-attività tal-lum
 • Kuluri / lapes

Tafu x’inhu karus? Min għandu karus id-dar? Jekk għandkom, tafu li fil-karus inġemmgħu l-flus tagħna. Meta dan jimtela, tiftħuh u tixtru xi ħaġa li vera tixtiequ. Hawn nies, li fl-aħħar tal-ġurnata, jaqbdu l-flus żgħar li jkollhom u jpoġġuhom ġo karus. Hemm min ipoġġi l-pocket money tiegħu fil-karus. Tiskanta kemm tista’ ġġemma flus b’dan il-mod!

Hija ħaġa tajba li nġemmgħu l-flus u li nippjanaw għall-futur, għax qatt ma nafu x’jista’ jinqala’. Jista’ jkun li tixtieq tixtri rigal għall-ġenituri tiegħek jew għal xi ħbieb speċjali; biex tixtri r-rigal, tista’ tuża’ l-flus li tkun ġemmajt. Għalkemm li nfaddlu l-flus hija ħaġa tajba, irridu noqgħodu attenti li din ma ssirx l-aktar ħaġa importanti għalina. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jwissi li l-flus m’għandhomx ikunu l-aktar affarijiet importanti; hu qal, “fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll.” Ġesù qiegħed jgħidilna li ma għandniex għalfejn ninkwetaw iżżejjed biex ikollna ħafna teżori fid-dinja, bħal ħafna flus, l-aħħar mobile, ħwejjeġ tad-ditta, ġojjelli, djar kbar, għax meta mmutu, dawn kollha jispiċċaw. Minflok għandna aktar nagħtu kas li nibnu t-teżor tagħna fis-sema. 

X’taħsbu li jista’ jkun teżor fis-sema? Dawn huma xi eżempji: nagħtu flus lill-foqra, immorru nżuru ħabib marid, nagħtu l-ikel lil nies fil-bżonn, nagħtu toys lil tfal li huma foqra, nagħmlu ħbieb ma’ xi ħadd ġdid l-iskola, naħfru lil xi ħadd li weġġgħana u ngħidu sorry meta nagħmlu xi ħaġa ħażina.

Tistgħu taħsbu f’xi eżempji oħra?

Jekk il-flus u ħwejjeġ sbieħ huma l-aktar affarijiet importanti fil-ħajja tiegħek, dan juri li inti qed tħobbhom aktar milli suppost. Iżda, jekk minflok l-aktar importanti għalik, huwa li turi ħniena mal-oħrajn, li tgħinhom u li tħobb lil Alla, allura għandek teżor kbir fis-sema. Ejjew mela, nimlew qalbna bit-teżori tas-sema, għax dawn ma jispiċċaw qatt!

Wara li tkellimna dwar it-teżor fis-sema, staqsu lilkom infuskom, “X’inhu t-teżor tiegħi?” Agħmlu kopja tal-karus u agħtuh il-kulur. Madwaru iktbu dak li tixtiequ tpoġġu f’dan il-karus  (pereżempju: imħabba, fidi, ġenerożità, maħfra, ferħ, tama, paċi).

Isimgħu s-song, I’ve got the joy, joy, joy, joy in my heart.

Radd tas-salib

Għażiż Mulej, għinna biex kuljum inżidu t-teżor tagħna fis-sema. Għinna biex nuru ħniena, inħobbu u nkunu ġenerużi ma’ dawk ta’ madwarna. Għinna biex kuljum ikollna fidi, tama u mħabba fil-ħajja tagħna. Ammen.

Illum, Ġesù jgħid parabbola oħra (Il-qaddejja li jishru) lid-dixxipli tiegħu. Jitkellem dwar kemm hu importanti li aħna noqgħodu attenti biex xejn ma jaħrabilna. Il-parabbola tgħallimna li l-ħin kollu, huwa tajjeb li aħna nkunu dixxipli ta’ Ġesù.Ġesù jixtieq li aħna nkunu attenti għall-bżonnijiet tal-oħrajn biex b’hekk meta jerġa’ jiġi, jsibna ngħixu bħala dixxipli tiegħu.

 • Ġesù jixtieq li aħna nkunu attenti għall-bżonnijiet tal-oħrajn biex b’hekk meta jerġa’ jiġi, jsibna ngħixu bħala dixxipli tiegħu
 • Logħob (toys) li ma għadnix nużaw

Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jgħallem lid-dixxipli li għandhom ikunu fidili, attenti u dejjem lesti. Jgħidilhom biex ma jorbtux qalbhom mal-affarijiet li għandhom u biex jagħtu dak li għandhom lill-fqar. Jinkoraġġixi lid-dixxipli u lilna biex inħarsu ’l quddiem b’tama u biex inżommu l-attenzjoni tagħna fuq Alla.

Il-Ħadd li għadda, Ġesù tkellem dwar dak is-sinjur li ried jibni mħażen kbar għall-frott tiegħu. Dan is-sinjur kien iblah. Illum, Ġesù qiegħed jgħidilna biex inħejju ruħna, biex noqgħodu attenti u li jkollna pjan. Il-pjan tagħna m’għandux ikun egoist bħalma kien il-pjan ta’ dak ir-raġel sinjur li ried iżomm kollox għalih. Aħna għandna nġibu ruħna kif jixraq bħala segwaċi ta’ Ġesù; għandna ngħinu lill-oħrajn, nuruhom ħniena u nkellmuhom dwar l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù.

Ħafna jippjanaw il-futur tagħhom u jaraw fejn jixtiequ li jaslu. Xi ħadd bħal Christian Ronaldo, player tal-football famuż, jitħarreġ għal tul ta’ ħin biex jirnexxilu jirbaħ. Serena Williams, li hija player famuża tat-tennis, ukoll titħarreġ għal ħin twil kuljum biex tibqa’ l-aħjar tennis player tad-dinja. Iridu jkunu mħejjija sew biex ikunu l-aħjar fl-isport tagħhom. Intom tipprattikaw xi sport jew idoqqu xi strument tal-mużika jew tmorru għall-ballet jew żfin? Jekk iva, tafu kemm tridu tipprattikaw biex tkunu tajbin f’dak li tagħmlu. L-istess għandna nagħmlu biex nimxu wara Ġesù. Irridu nipprattikkaw il-ħin kollu biex insiru dixxipli veri tiegħu. Irridu nkunu nafu t-tagħlim tiegħu u għalhekk immorru l-quddies u għal-laqgħat ta’ katekeżi. Jekk ma nafux x’qal Ġesù, kif nistgħu ngħidu lill-oħrajn dwaru? Irridu niffukkaw fuq Alla u nkunu lesti għal meta Ġesù jerġa’ jiġi. Ġesù salvana permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Madanakollu mhux biżżejjed li ngħidu li aħna nimxu warajh. Irridu wkoll ngħixu bħala dixxipli tiegħu. Irridu nagħtu każ tal-bżonnijiet tal-oħrajn u naraw kif nistgħu ngħinuhom. B’dan il-mod, meta jerġa’ jiġi Ġesù, isibna ngħixu bħala dixxipli tiegħu. Matul din il-ġimgħa, ejjew naraw kif nistgħu nagħtu aktar każ tal-bżonnijiet tal-familja u tal-ħbieb tagħna. 

Waħda minn dawn il-ġranet oħroġ il-kaxxa fejn iżomm it-toys jew ara x’hemm fil-cupboard tat-toys u fittex jekk hemmx xi logħob li ilek ma tuża. Poġġihom puliti ġo kaxxa u staqsi lill-ġenituri tiegħek jekk tistax tagħtihom lit-tfal fil-bżonn jew refuġjati. Ftakar li hawn ħafna tfal li m’għandhomx toys biex jilgħabu bihom.

Isimgħu s-song, Jesus is my super hero.

Inroddu s-salib.

Ejjew nitolbu. 

Grazzi Mulej li inti tħobbni, li dejjem tieħu ħsiebi. Għinni biex dejjem inkun attent/a għal dak li għallimni Ġesù. Grazzi tar-rigali ta’ fidi, tama u mħabba. Ammen. 

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.