Ir-ragħaj it-tajjeb

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Ir-raba’ Ħadd tal-Għid, insejħulu wkoll il-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb, huwa wkoll il-Ħadd tal-Vokazzjonijiet. L-Evanġelju huwa meħud mill-10 kapitlu ta’ San Ġwann. Ġesù jiddikjara li hu r-Ragħaj it-Tajjeb. “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” Papa Ġwanni Pawlu II qal hekk: “kif nistgħu, f’dawn il-kliem, ma narawx referenza impliċita għall-misteru tal-Mewt u Qawmien tal-Mulej?” Liberament, Kristu ta lilu nnifsu fuq is-salib u qam bis-saħħa tad-divinità tiegħu. Din l-allegorija (simbolu) tar-ragħaj it-tajjeb għandha x’taqsam sew mal-misteru Paskwali u għalhekk il-Knisja tinkludiha fil-liturġija tal-Għid, għar-riflessjoni tagħna.  

Qabel dan il-qari, f’kapitlu 9, Ġwanni jirrakkonta l-miraklu tar-raġel li kien għama minn twelidu. Il-mexxejja Lhud ma jaċċettawx dan il-miraklu u jistaqsu x’awtorità kellu Ġesù, biex ifejjaq. Ġesù jwieġeb u jgħid li hu r-Ragħaj it-Tajjeb. Ġesù jqabbel ir-relazzjoni tiegħu ma’ dawk li jimxu warajh, mar-relazzjoni ta’ ragħaj tajjeb u n-nagħaġ tiegħu. Ragħaj tajjeb jissogra u jagħti ħajtu biex jipproteġi lin-nagħaġ tiegħu. Ġesù, minn jeddu, jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Il-karatteristiċi li jidhru f’Ġesù, ta’ tenerezza, ta’ persuna li ma jaqtax qalbu, il-ħniena u għotja tiegħu nnifsu, jiġbru t-tmexxija ta’ Ġesù, li tinkludi azzjoni fiżika u ta’ mħabba, jagħti aktar kas tan-nagħaġ tiegħu, milli ta’ ħajtu.  

Ġesù jqabbel l-azzjonijiet ta’ ragħaj tajjeb ma’ dawk ta’ wieħed mikri, li jabbanduna lin-nagħaġ hekk kif ikun hemm il-periklu. Ġesù, hawnhekk qiegħed jirreferi għall-Fariżej u l-mexxejja Lhud. Li jipproteġi huwa parti mix-xogħol ta’ ragħaj, imma importanti wkoll ir-relazzjoni u rabta li hemm bejn ir-ragħaj u n-nagħaġ tiegħu, b’kuntrast ma’ dak mikri. Ir-ragħaj tajjeb jaf lin-nagħaġ tiegħu u jimxi bi mħabba, dan mhux sempliċiment xogħol ieħor, l-imħabba fl-azzjonijiet tiegħu hija parti integrali mill-identità tiegħu. 

Il-missjoni pastorali ta’ Kristu, hija universali, tinkludi lil kulħadd. B’imħabba kbira, Ġesù ta ħajtu għalina lkoll , u b’hekk irrivela wiċċ il-Missier lid-dinja kollha. Ġesù ta ħajtu għax ħabb. Hu ħabb lil kulħadd. Pemezz ta’ din l-imħabba, huwa kiseb il-post tar-Ragħaj it-Tajjeb. 

Bħala nsara, aħna wkoll imsejħa li nagħmlu sagriffiċi b’imħabba, permezz tar-responsabbiltajiet u azzjonijiet tagħna għall-oħrajn. Il-kelma “sagrifiċċju” ma tantx hi popolari illum. Is-soċjetà aktar tiffavorixxi l-attitudni ta’ “jiena l-ewwel”. Il-kunċett tal-ġid komuni, ġieli jitwarrab minħabba gwadann u ambizzjoni personali. Iżda jekk inħarsu lejn Ġesù u l-eżempju tiegħu ta’ Ragħaj Tajjeb, nistgħu noffru lil dawk ta’ madwarna, mħabba, hena, paċi, sabar, ħlewwa, ħniena, tjieba, rażan u fidi, li San Pawl jgħidilna huma l-frott tal-Ispirtu s-Santu. 

F’dan il-Ħadd, il-Knisja tfakkarna wkoll f’Jum il-Vokazzjonijiet. Aħna għandna nitolbu għall-mexxejja tal-Knisja u biex aktar nies ikunu msejħa għall-ħajja reliġjuża u saċerdotali. Kulħadd huwa msejjaħ għal xi vokazzjoni, u għalhekk, illum nistaqsu kemm qegħdin naqdu din il-vokazzjoni. Aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex naqdu r-rwol tagħna ta’ nsara, ġenituri, tfal, miżżewġin, ġirien, għalliema, tobba, nurses, ħaddiema pubbliċi, impjegati fil-ħwienet u tant oħrajn? Alla qiegħed isejħilna biex naħdmu għall-Evanġelju. 

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (Ġw 10:11-18)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Il-mikri, li mhuwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ mhumiex tiegħu, jara l-lupu ġej, u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ.

Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll nagħaġ oħra, li mhumiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed.

Għalhekk iħobbni l-Missier, għax jien nagħti ħajti, biex nerġa’ neħodha. Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa’ neħodha; din hi l-ordni li ħadt mingħand Missieri”.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir midħla tiegħu. 
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personalment. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex? 
 3. Illum niċċellebraw Jum il-Vokazzjonijiet, matul din il-ġimgħa nitolbu b’mod speċjali għall-vokazzjonijiet. Papa Franġisku jgħid: “hija laqgħa mal-Mulej, huwa jistedinna biex nimxu miegħu kuljum, u f’dawk il-ġranet li l-aktar għandna bżonn, hu qiegħed hemm biex isostnina.” 
 4. Ara dan il-clip qasir dwar it-talb, biex jgħinek fil-ħajja ta’ talb tiegħek, Footprints,
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw: Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn San Ġwann (10, 11-18);
  ii. Xemgħa;
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp abjad
  vi. Computer/laptop bil-qari u clips
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊

Illum Ġesù ser jgħid storja. Hu jsejjaħ lilu nnifsu ragħaj, li jieħu ħsieb in-nagħaġ tiegħu. Intom tafu x’inhu ragħaj? Ir-ragħaj jipproteġi lin-nagħaġ tiegħu, il-ħin kollu. Din l-istorja turina li Ġesù jaf lil kulħadd, u jieħu ħsieb lil kulħadd ukoll. 

 • Li Ġesù huwa r-ragħaj it-tajjeb
 • Aħna n-nagħaġ ta’ Ġesù, hu dejjem jipproteġina u jieħu ħsiebna għax iħobbna
 • Il-printout tan-nagħġa fuq kartonċina
 • Platti tal-karti (wieħed kbir u l-ieħor żgħir)
 • Kuluri u lapsijiet
 • Gloj u mqass
 • Blalen tat-tajjar 

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jsejjaħ lilu nnifsu r-Ragħaj it-Tajjeb u jkellimna dwar in-nagħaġ tiegħu. Intom tafu min huma n-nagħaġ ta’ Ġesù? Aħna n-nagħaġ tiegħu! Ġesù jħobbna u jipproteġina bħalma r-ragħaj jieħu ħsieb in-nagħaġ tiegħu. Min-naħa tagħhom in-nagħaġ jisimgħu leħen ir-ragħaj u jimxu warajh. Iżda mhux ir-rgħajja kollha huma tajba. Ragħaj tajjeb ikun jaf isem kull nagħġa. Ragħaj tajjeb ikun lest li jissogra ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Ragħaj tajjeb għandu ħafna paċenzja ma’ dawk in-nagħaġ li jmorru l-bogħod mill-merħla, hu jrid iżomm in-nagħaġ kollha flimkien. Ragħaj tajjeb jagħti kas u jieħu ħsieb tan-nagħaġ.

Għalhekk tindunaw li huwa importanti li n-nagħaġ ikollhom ragħaj tajjeb. Ġesù huwa bħal ragħaj tajjeb. Meta aħna nemmnu f’Ġesù, insiru n-nagħaġ tiegħu … imma dan xi jfisser? Aħna ma għandix erba’ saqajn u ħafna suf! Dan huwa biss mod kif nistgħu nispjegaw ir-relazzjoni li għandna ma’ Ġesù. Meta nemmnu u nafdaw f’Ġesù, ningħaqdu ma’ dawk li jimxu warajh. Meta nsiru ta’ Ġesù, hu jibqa’ dejjem iħobbna u jieħu ħsiebna. Ġesù, qal ukoll li “Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” Ġesù ta ħajtu fuq salib għal kull wieħed u waħda minna. Minn jeddu, Ġesù miet fuq is-salib minħabba d-dnub tagħna u meta aħna nemmnu dan, aħna nsiru n-nagħaġ tiegħu. Ġaladarba nsiru n-nagħaġ tiegħu aħna ser inkunu protetti għax Ġesù jħobbna u jieħu ħsiebna dejjem, bħalma jagħmel ragħaj tajjeb.

Tridu tagħmlu nagħġa tagħkom?

Għandkom il-printout ta’ din il-ġimgħa. Agħtu l-kulur lill-wiċċ, saqajn, widnejn u denb tan-nagħġa u waħħluhom fuq kartonċina.

Aqtgħuhom u waħħluhom fuq il-platti. Fuq il-platt iż-żgħir waħħlu r-ras u l-bqija waħħluhom fuq il-platt il-kbir. Waħħlu kollox flimkien, biex tiġi qisa nagħġa.

Fejn hemm id-denb, waħħlu blalen tat-tajjar. X’ser issejħula lin-nagħġa tagħkom? 

Waqt li qegħdin tagħmlu din l-attività, isimgħu, Shepherd of my soul.

Ser nitolbu lil Alla u nirringrazzjawh li Ġesù huwa r-Ragħaj it-Tajjeb tagħna, li ta ħajtu għalina u jieħu ħsiebna. 

Illum ser nisimgħu kif Ġesù huwa r-Ragħaj il-vera. Hu jaf lil kull wieħed u waħda minna b’mod personali. Hu jipproteġina u jieħu ħsiebna u ħadd ma jista’ jeħodlu n-nagħaġ. 

 • Li nieħdu ħsieb ħaddieħor, tfisser li l-bżonnijiet tagħhom, jiġu qabel tagħna
 • Bħala nsara nimxu fuq l-eżempju ta’ Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb
 • Printout tal-istampa li nistgħu ndendlu mal-bieb
 • Kuluri u lapsijiet
 • Imqass
 • Kartonċina  

Ipprova aħseb f’xi ħadd li tiddeskrivih bħala persuna li tieħu ħsieb l-oħrajn. Jista’ jkun xi ħabib jew xi ħadd tal-familja, bħan-nanniet, jew xi ġar tiegħek jew għalliem. Aħseb dwar kif din il-persuna tieħu ħsieb l-oħrajn.  

Mod kif persuna tieħu ħsieb oħrajn huwa meta tagħmel sagrifiċċji għalihom. Pereżempju, mistieden għand il-ħabib tiegħek, għall-party f’għeluq sninu. Dak in-nhar tqum u tħossok ma tiflaħx. X’tagħmel? La inti tħobb lill-ħbieb tiegħek tibqa’ d-dar. Dan nagħmluh, minħabba dak li nsejħulu ‘ġid komuni’. Jiġifieri, nagħmlu affarijiet għat-tajjeb tal-oħrajn. Noqgħodu d-dar biex ħaddieħor ikun protett. Niċċaħdu minn xi ħaġa, u npoġġu l-bżonnijiet tal-oħrajn qabel tagħna. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jgħid li hu r-ragħaj it-tajjeb, “ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” Ir-ragħaj it-tajjeb jaf lin-nagħaġ tiegħu, wieħed wieħed, u dejjem lest li jipproteġihom minn kull periklu. Ir-ragħaj li hu mikri, ma jagħmilx hekk. Ir-ragħaj mikri jaħrab kif jara li l-lupu ser jattakka. In-nagħaġ ma humiex tar-ragħaj mikri, hu ma jimpurtahx minnhom, għalhekk jaħrab meta jkun hemm il-periklu. Iżda r-ragħaj tajjeb, jipproteġi lin-nagħaġ, anke b’ħajtu stess! Ġesù huwa r-ragħaj it-tajjeb u aħna n-nagħaġ tiegħu. Ġesù jħobbna, jipproteġina u jieħu ħsiebna. L-istess kif in-nagħaġ jagħrfu leħen ir-ragħaj u lesti li jimxu warajh, aħna wkoll nimxu wara Ġesù, meta nieħdu ħsieb l-oħrajn. Jekk għandek xi pet, taf li biex tieħu ħsiebu hija responsabbiltà kbira. Naraw li għandhom x’jieklu u x’jixorbu, li għandhom post tajjeb fejn jorqdu u li jagħmlu l-eżerċizzju. Meta insejħulu, jiġi, għax  jagħraf leħinna. Dan huwa l-istess bħal dak li qiegħed jgħidilna Ġesù, meta jgħid li hu r-ragħaj it-tajjeb. Ġesù qiegħed jgħidilna biex nisimgħu leħnu. Kif nistgħu nagħmlu dan? Nistgħu nisimgħu leħen Ġesù meta naqraw it-tagħlim tiegħu mill-Bibbja u wkoll meta nitolbu. Nafdaw lil Ġesù bħala r-ragħaj tagħna u nimxu fuq l-eżempju tiegħu billi nieħdu ħsieb u nagħmlu sagriffiċji għall-ġid tal-oħrajn. Kull wieħed u waħda minna, prezjużi f’għajnejn Alla u hu jismagħna meta nsejħulu. 

Biex tiftakar li Ġesù huwa bħal ragħaj tajjeb li jħobb u jieħu ħsieb in-nagħaġ tiegħu, agħmel door hanger u dendilha mal-bieb tal-kamra tas-sodda tiegħek. Aqtagħha u waħħalha fuq kartonċina. Fuq naħa minnhom, ikteb il-vers mill-Evanġelju tal-lum, “Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” (Ġwanni 10, 11) Fuq in-naħa l-oħra penġi ragħaj ma’ xi nagħġa jew aktar u agħtihom il-kulur. Jekk tara dan il-video, ser jgħinek biex tiftakar dan il-vers!

Talba għall-vokazzjonijiet 

Irroddu s-salib 

Illum nitolbu għall-vokazzjonijiet tas-saċerdoti u ħajja reliġjuża, sabiex ikunu ħafna li jkunu msejħa biex juru mħabba vera, anke b’sagrifiċċju kbir u jsiru saċerdoti għal Ġesù. Nitolbuk Ġesù li jkun hemm ħafna rgħajja li jagħtu ħajjithom u jerfgħu n-nagħaġ fuq spallithom. Dan nitolbuh f’isem Ġesù Kristu Sidna. Ammen. 

1. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jqabbel lilu nnifsu ma' xi ħadd, biex juri li hu jieħu ħsiebna u jmexxina fit-triq it-tajba. Ma' min iqabbel ruħu Ġesù?

Correct! Wrong!

2. Ladarba Ġesù huwa lest jiddefendi n-nagħaġ tiegħu minn kull ħażen, huwa ma jaħrabx, kif jagħmel dak li huwa....

Correct! Wrong!

3. X'jagħmlu n-nagħaġ li jiltaqgħu ma' Ġesù u li huma ta' Ġesù?

Correct! Wrong!

4. Ġesù jgħid ukoll li għaliex iħobb lin-nagħaġ tiegħu, huwa...

Correct! Wrong!

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.