X’nippreparaw

 • Stampi ta’ kull ġrajja, inpoġġuhom f’postijiet differenti fid-dar. Jekk mhux ta’ periklu, nużaw ix-xemgħat, indawwlu l-post. Inżejjnu bil-fjuri u palm/weraq taż-żebbuġ u drapp abjad.
 • Laptop – minflok il-qari jistgħu jintwerew il-video clips

Inroddu s-salib

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Għażiż Missier, grazzi li inti salvajtna permezz ta’ Ibnek Ġesù. Grazzi tal-imħabba tiegħek u t-tama li tajtna fl-Għid. Għinna biex naqsmu dan il-ferħ u din it-tama mal-oħrajn. Se nitolbu din it-talba ta’ ferħ biex niftakru li dak li ġara tant snin ilu, qiegħed iseħħ illum, dak li Ġesù qal lill-appostli u lill-ħbieb tiegħu, jgħidu lilna wkoll.

Nixtiequ nitolbu għat-tfal kollha li bħalissa mhumiex ferħana u m’għandhomx paċi madwarhom. Ibgħat Ġesù, nies biex iwasslulhom il-ferħ u l-paċi tiegħek.

Ammen.

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ġesù jqum mill-mewt

Ara;

It was early Sunday morning when some of the women from Galilee came to Jesus' tomb with spices and perfumed oils. Among these women was Mary Magdalene when the women arrived at the tomb, they were surprised to see that the stone had been rolled back form the entrance of the tomb and the guards were gone. The women went into the tomb and saw that the body of Jesus was gone. An angel sat at each end of the tomb clothed in long white garment. Runtime : 5:00 mins

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (28, 1-10)

Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta’ Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U ara, inħasset theżżiża kbira għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema, u resaq igerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa; ilbiesu abjad bħas-silġ. Bil-biża’ tiegħu l-għassiesa qabdithom rogħda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: “Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom: tarawh hemmhekk. Araw, għedtulkom.” Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża’ u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara, iltaqa’ magħhom Ġesù u qalilhom: “Is-sliem għalikom.” Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: “Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk.”

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Naħsbu u nirriflettu

 • X’taħsbu li ħassew Marija ta’ Magdala u Marija l-oħra, meta theżżet l-art u raw l-anġlu?
 • Inti qatt bżajt?
 • Taf kif jista’ jkollok kuraġġ meta tibża’? Ftakar li Ġesù qiegħed dejjem ħdejk, għalkemm ma tarahx hu qiegħed jieħu ħsiebek u jgħidlek “tibża’ xejn!”

Talba

Ġesù, l-anġlu qal, “qam, kif kien qal.” Ġesù inti dejjem iżomm il-wegħdiet tiegħek. Għinna biex aħna dejjem niftakru u fejn hemm bżonn infakkru wkoll lill-oħrajn, li inti dejjem magħna, li inti tħobbna, li inti tgħinna, li inti taħfrilna. Grazzi Ġesù, li aħna tant aħna speċjali għalik.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ġesù jiltaqa’ ma’ żewġ dixxipli fit-triq lejn Emmaws

Ara:

Two of Jesus' followers were leaving Jerusalem and walking down the road towards a town called Emmaus. As they were talking on the way a stranger began walking beside them. This stranger was actually Jesus risen from the dead, but the two men told Jesus about how Jesus of Nazareth had been crucified three days before. Then they said how the tomb had been empty that morning. Then Jesus proceeded to explain everything the prophets had written about the coming of Christ. Runtime : 3:02 mins

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (24, 13-27)

Dak in-nhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kulma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh. U hu qalilhom: “X’intom tgħidu bejnietkom intom u miexja?” U huma waqfu, b’ħarsa ta’ niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom, jismu Kleofa, wieġeb u qallu: “Inti waħdek il-barrani f’Ġerusalemm li ma tafx x’ġara hemmhekk f’dawn il-jiem?” “X’ġara?” staqsiehom Ġesù. Qalulu: “Dak li ġara lil Ġesù ta’ Nazaret, li kien profeta setgħan fl-għemil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f’idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u sallbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael; iżda issa, fuq kollox ġa għaddew tlitt ijiem minn dawn il-ġrajja! Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna, għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx; ġew jgħidu wkoll li dehrulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx!” Qalilhom Ġesù: “Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kulma qalu l-profeti! U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?” U beda minn Mosè u l-Profeti kollha jfissrilhom kulma kien hemm fl-Iskrittura fuqu.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Naħsbu u nirriflettu

 • Inti qatt stennejt li se jiġri xi ħaġa sabiħa u ġara l-oppost? Kif ħassejtek?
 • Dawn id-dixxipli kienu mħawwda. Ġesù kien miet, kien hemm min mar fil-qabar u sabu vojt. Ma kinux jafu x’ser jagħmlu. Kienu mdejqa. Meta Ġesù beda miexi magħhom ma għarfuhx mal-ewwel. L-istess jiġri lilna, aħna nsiru nafu lil Ġesù ftit ftit.
 • Ġesù tana rigal kbir u speċjali bit-tqarbin. Tħossu qrib tiegħek lil Ġesù meta titqarben? Lil Ġesù tħossu qrib tiegħek meta taqra l-Bibbja?

Talba

Għażiż Ġesù grazzi tar-rigal kbir tal-Ewkaristija. Għinna biex inneħħu kull ħsieb minn moħħna u kull distrazzjoni, meta nirċevuk fit-tqarbin u niftakru biss li inti qiegħed tassew qrib tagħna. Għinna wkoll biex nagħtu l-attenzjoni tagħna kollha meta nisimgħuk tkellimna permezz tal-Bibbja.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ġesù jidher lill-appostli, u Tumas ma kienx magħhom

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (20, 24-29)

Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna l-Mulej.” Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx.” Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Imbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.” Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!” Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

Naħsbu u nirriflettu

 • Qatt mortu lura d-dar, jew iltaqjtu ma’ xi ħbieb u jgħidulek, “Jaħasra xi tlift, kieku wasalt ftit qabel …” u jsemmulek xi ħaġa li vera xtaqt tagħmel jew xi persuna li xtaqt li tiltaqa’ magħha? Hekk ġralu Tumas, meta mar lura ħdejn sħabu d-dixxipli, qalulu li kienu ltaqgħu ma’ Ġesù!
 • Tumas ma emminhomx. Inti temmen dak kollu li jgħidlek Ġesù? Temmen dak li l-Knisja xxandar dwar Ġesù fit-tagħlim ħaj tagħha u b’mod speċjali permezz tal-Bibbja?

Talba

Grazzi Ġesù tal-paċenzja kbira tiegħek. Inti wrejt ħafna paċenzja ma’ Tumas u aħna żguri li inti għandek ħafna paċenzja magħna wkoll. Għinna biex nemmnu dak kollu li inti tgħidilna. Inti taf li dan mhux dejjem faċli li nagħmluh. Agħtina l-fidi biex nemmnu, b’hekk ikollna l-ferħ u l-paċi f’qalbna.

Kif Ġesù jagħtina l-paċi, agħtu l-paċi lil xulxin.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ara:

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (21, 1-13)

Wara dan, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija.  Dehrilhom hekk:  Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien, u Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad.”  Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll.”  Marru, rikbu d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.  Fil-għodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù.  Ġesù qalilhom: “Għandkom x’tieklu, ħbieb?”  “Le,” weġbuh.  Qalilhom: “Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu.”  Dawk waddbu x-xibka, u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut!  Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: “Il-Mulej dan!”  Għalhekk Xmun Pietru, kif sama’ li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta’ fuq, għax kien mingħajra, u ntafa’ l-baħar.  Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbiegħda wisq mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut.  Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad, bil-ħut fuqu, u xi ftit ħobż.  Qalilhom Ġesù: “Ġibu mill-ħutiet qbadtu issa.”  Xmun Pietru tela’ fid-dgħajsa u ġibed l-art ix-xibka mimlija b’mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira; u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx.  Qalilhom Ġesù: “Ejjew, kulu.”  Imma ħadd mid-dixxipli ma ssogra jistaqsih, ‘Int min int?’, għax kienu jafu li kien il-Mulej.  Ġesù resaq, qabad il-ħobż u newwilulhom; u hekk ukoll għamel bil-ħut.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Naħsbu u nirriflettu

 • Ġieli ppruvajt tagħmel xi ħaġa li soltu tagħmel u tiġik tajba u din id-darba ippruvajt fuq li ppruvjat imma xorta ma rnexxilekx? Kif ħassejtek?
 • Hekk ġralhom dawn is-sajjieda, ħbieb ta’ Ġesù, marru jistadu u ma qabdu xejn!  Iżda għal kmand ta’ Ġesù, huma reġgħu tefgħu x-xbiek u qabdu ħafna ħut. Lil Ġesù ma għarfuhx mal-ewwel. Aħna dejjem nagħrfuh lil Ġesù?
 • Ġesù qalilna li dak li nagħmlu mal-oħrajn, aħna nagħmluh miegħu. Meta xi ħadd ikollu bżonn l-għajnuna tagħna, niftakru li dik l-għajnuna qiegħed jitlobhielna Ġesù?

Talba

Ġesù, irridu nafdaw aktar fik. Nafu li meta nagħmlu dak li tixtieq inti, nistgħu nagħmlu affarijiet kbar u speċjali. L-appostli ma stennewx li jaqbdu dawk il-ħut kollha, imma għax obdewk, lanqas setgħu itellgħu x-xibka! Agħtina mhux biss fiduċja fik, imma wkoll l-għerf biex narawk f’dawk kollha ta’ madwarna u niftakru li dak li nagħmlu magħhom, it-tajjeb u l-ħażin, aħna nkunu qegħdin nagħmluh miegħek.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ġesù jgħid lil Pietru biex jirgħa n-nagħaġ tiegħu

Ara:

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (21, 15-17, 19)

Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?”  “Iva, Mulej,” wieġbu, “int taf li nħobbok.”  Qallu: “Irgħa l-ħrief tiegħi.”  Staqsieh għat-tieni darba: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?”  “Iva, Mulej,” wieġbu, “int taf li nħobbok.”  Qallu: “Irgħa n-nagħaġ tiegħi.”  Għat-tielet darba staqsieh: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni?”  Pietru ħass għafsa ta’ qalb għax staqsieh għat-tielet darba, ‘Tħobbni?’, u qallu: “Mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok.”  Qallu Ġesù: “Irgħa n-nagħaġ tiegħi.” Imbagħad Ġesù ssokta jgħidlu: “Ejja warajja.”

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Naħsbu u nirriflettu:

 • Xi tħoss meta xi ħadd jibqa’ jistaqsik l-istess mistoqsija?
 • Kif taħsbu li ħassu Pietru meta Ġesù staqsieh għal tliet darbiet, kienx iħobbu?
 • Tiftakru meta Pietru kien ċaħad lil Ġesù? Pietru kien ċaħad lil Ġesù tliet darbiet. X’aktarx kien għadu qed iħossu ħati ta’ dak li għamel. U b’dawn it-tliet mistoqsijiet, Ġesù lil Pietru jerġa’ jagħtih il-paċi f’qalbu. Ġesù kien diġà ħafirlu lil Pietru, imma Pietru kien għadu mtaqqal b’dak li għamel. Ġesù lil Pietru, mhux jaħfirlu biss, imma jafdah li jmexxi l-Knisja. U lilna jafdana biex ngħixu kif jixtieq hu.

Talba

Mulejja Alla tiegħi, inti tħobbni ħafna, jiddispjaċini talli għedtlek le bi dnubieti. Mil-lum ‘il quddiem bil-għajnuna mqaddsa tiegħek ma nerġax nagħmel dnubiet iżjed u rrid inħobbok fuq kollox.

Grazzi Ġesù li inti taħfirli dejjem.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ġesù jitla’ fis-sema

Qari mill-Evanġelju skont San Mark (16, 15-20)

U qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.”

U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla. Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Naħsbu u nirriflettu

 • X’taħsbu li ħassew l-appostli meta semgħu lil Ġesù jgħidilhom dak li setgħu jagħmlu jekk jemmnu fih? Ħassewhom qishom xi superheros?
 • Inti temmen li ma’ Ġesù tista’ tagħmel affarijiet kbar ħafna?
 • Meta Ġesù tela’ s-sema, naraw li ma ħallihomx waħedhom, “il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.” U l-istess qiegħed magħna llum.

Talba

Grazzi Ġesù li lilna ma tħalliniex waħedna. Għinna biex kuljum nuru li nħobbuk billi nħobbu lill-oħrajn.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna

Nadurawk o Ġesù u nberkuk, għax b’salibek, il-mewt u l-qawmien tiegħek, inti fdejtna.

Ġesù jibgħat l-Ispirtu s-Santu fuq id-dixxipli

Ara:

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli (2, 1-13)

Meta wasal jum il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f’post wieħed.  F’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin.  U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom.  Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra, skond ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu.

F’Ġerusalemm kien hemm xi Lhud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema.  Malli nstama’ dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, lkoll imħawwdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu:  Miblugħin u mistagħġbin, bdew jgħidu: “Dawn li qegħdin jitkellmu m’humiex ilkoll mill-Galilija?  Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bi lsien art twelidu?  Partin, Medin u Għelamin, nies mill-Mesopotamja, mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċirene, nies li ġew minn Ruma, kemm Lhud u kemm prosèliti, oħrajn minn Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-għeġubijiet ta’ Alla!”  U lkoll, mitlufa bl-għaġeb, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: “Dan xi jkun?”  Oħrajn bdew jiddieħku u jgħidu: “Dawn xorbu l-inbid ġdid!” 

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Naħsbu u nirriflettu

 • Il-ħbieb ta’ Ġesù xtaqu joħorġu u jgħallmu lin-nies, kif kien jagħmel Ġesù imma beżgħu. Inti qatt ridt tagħmel xi ħaġa li kont taf li hija tajba imma bżajt tagħmilha?
 • Għalfejn bżajt?
 • X’taħseb li ħassew d-dixxipli meta raw dawk il-fjammi tan-nar fuq rashom?
 • L-Ispirtu s-Santu tahom il-kuraġġ biex imorru jgħallmu min-nies. Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, inti x’tista’ tagħmel aktar milli qed tagħmel bħalissa?

Talba

Spirtu Santu, inti tajt il-qawwa lid-dixxipli biex jegħlbu l-biża’ li kellhom u joħorġu u jkomplu dak li beda Ġesù. Jien ukoll nixtieq li jkolli l-kuraġġ biex (semmi dak li ħsibt fuqu qabel). Jien naf li dan nista’ nagħmlu bl-għajnuna tiegħek. Ammen.

Ġesù qam mill-mewt, Hallelujah

Inkantaw: Dan il-ferħ tagħna