Nibqgħu nitgħallmu

It-Tielet Ħadd ta' Matul is-Sena Ċ

Waqt is-salm responsorjali, illum weġibna, “Il-kliem tiegħek, Mulej, huwa spirtu u ħajja,” dawn huma kliem meħudin mill-Evanġelju skont San Ġwann (6, 63) u jesprimu l-messaġġ tal-qari tal-Evanġelju tal-lum li hu mill-bidu tal-Evanġelju ta’ San Luqa. Fil-fatt, il-qari kollu tal-lum, huwa proklamazzjoni tal-Iskrittura. X’inhi l-Iskrittura? Hija l-Kelma ta’ Alla. Fl-2019, Papa Franġisku, f’Ittra Appostolika, iddikjara t-tielet Ħadd tas-Sena (illum) bħala l-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla. Huwa importanti għalina l-insara li nkunu midħla tal-Kelma ta’ Alla biex b’hekk inkunu nistgħu ngħadduha lill-oħrajn.

Esdra il-qassis, kellu rwol importanti fir-restawrazzjoni ta’ Ġerusalemm meta l-poplu ġie lura mill-eżilju f’Babilonja. Il-profeta Nehemija, jiddeskrivi kif waqt li Esdra qara l-Iskrittura lin-nies, qalbhom kienet imħeġġa u huma bkew waqt li semgħu dan il-kliem. Huma kienu lesti li jilqgħu din il-kelma. Il-Kelma ta’ Alla tmissilhom qalbhom minħabba li hija kelma konvinċenti.

San Luqa jirrakonta meta Ġesù jmur lura Nazaret fil-bidu tal-ministeru tiegħu u jidħol fis-sinagoga. Kien is-Sibt. Hu jqum u jaqra mill-ktieb ta’ Isaija u kliemu huwa konvinċenti. Dawn huma n-nies li għex magħhom u huma jisimgħu lil Ġesù jiddikjara li huwa hu dak li tkellem dwaru il-profeta Isaija. Huwa hu dak li kien imwiegħed minn Alla u li kellu jagħti l-ħelsin lill-imjassrin. Din l-aħbar hija ċ-ċentru tal-aħbar it-tajba ta’ Ġesù. Il-missjoni tiegħu hi li jgħin lill-emarġinati tas-soċjetà. Mhux ta’ b’xejn li “għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu” speċjalment meta qal, “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu”.

Nistaqsu lilna nfusna, u naraw x’inhi t-tweġiba tagħna għall-Kelma ta’ Alla, u nikkomparawha ma’ ta’ dawk li semgħu lil Esdra u lil Ġesù. Il-Kelma ta’ Alla ‘tħeġġeġ’ f’qalbi? Tmissli qalbi b’tali mod li nibki? Meta naqra l-Bibbja, għandi naqrha bil-mod. Nieqaf u nirrifletti fuq dak li qrajt, u nitlob. Nistaqsi, dan il-kliem x’qiegħed jgħidli. Lectio Divina, huwa mod kif nistgħu nsiru familjari mal-Kelma ta’ Alla. Mod ieħor huwa li nattendu laqgħat ta’ formazzjoni.

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 1:1-4; 4:14-21)

Bosta kienu dawk li ħadu f’idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f’rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b’għajnejhom stess u saru ministri tal-Kelma. Hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kulma ġara sa mill-bidu nett, deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b’ħaġa, biex tagħraf sewwa l-verità sħiħa dwar kulma tgħallimt.

Jum wieħed, Ġesù, bil-qawwa tal-Ispirtu, reġa’ mar il-Galilija; u l-fama tiegħu xterdet ma’ dawk l-inħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta’ kulħadd. U ġie Nazaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Tawh f’idejh il-ktieb ta’ Iżaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej:

“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,
għax hu kkonsagrani.
Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,
u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,
irrodd il-ħelsien lill-maħqurin
u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej”.

Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. U beda jgħidilhom: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu”.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir aktar familjari miegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personalment. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. F’kull quddiesa, iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija terġa tfakkar dak il-jum tas-Sibt f’Nazaret. Illum, waqt li qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija bħala membri tal-Knisja (il-ġisem mistiku ta’ Kristu) nagħrfu li l-Mulej sid il-ħajja, huwa preżenti fostna. Bħalma nstema’ f’Nazaret bosta snin ilu, nisimgħu l-qari minn Isaija u dan iseħħ waqt li qed nisimgħuh.
 4. Immaġina dak li Ġesù qiegħed jiddeskrivi f’dan l-Evanġelju. Aħseb dwar il-familja u l- komunità tiegħek. Min hu l-aktar vulnerabbli? (il-fqar, l-emarġinati, il-morda, dawk li huma waħedhom, l-anzjani). X’tista’ tagħmel biex dak li qal Ġesù jsir realtà? Itlob lill-Ispirtu s-Santu jgħinnkom, waqt li qegħdin titolbu flimkien.
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i.Bibbja bil-qari minn San Luqa (1:1-4; 4:14-21)
  ii. Xemgħa
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp aħdar
  iv. Computer/laptop bil-qari u clips
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊

Illum ser naqraw ġrajja li tirrakkonta dwar meta Ġesù mar fis-sinagoga (post fejn in-nies kienu jmorru biex jitolbu u jaqraw mill-Iskrittura) f’Nazaret, il-post fejn kien jgħix, ħa l-ktieb tal-Profeta Isaija f’idejh u beda jaqra minnu.

 • Alla jżomm il-wegħdiet tiegħu
 • Ġesù nnifsu kien wegħda ta’ Alla
 • L-istruzzjonijiet kif tagħmel skroll
 • 2 tubi tal-paper towels
 • Karta A4 imrembla
 • Riga
 • Imqass, gloj, lapes/kuluri
 • Żigarella / spaga

Intom tafu xi jfisser tagħmel wegħda? Ifisser li ngħidu lil xi ħadd li żgur li ser nagħmlu xi ħaġa. Jekk inwegħdu lill-ġenituri tagħna li matul il-ġimgħa li ġejja ser nifirxu s-sodda tagħna kull filgħodu, nagħmlu dak li għidna. Biex inżommu wegħda, irridu nagħmlu dak li nkunu għidna. Jekk inwiegħed li ser nistudja aktar, irrid nagħmel propju dan. Taħsbu li importanti li nżommu l-wegħdiet li nagħmlu? Naħseb li huwa importanti. Il-Bibbja tgħidilna li Alla jżomm il-wegħdiet tiegħu. Alla ma jigdibx, Alla huwa fidil. (Nistgħu naqraw dwar dan fl-Ittra lil-Lhud 6, 13-18). Fl-Evanġelju tal-lum, naraw kif Ġesù, jmur fis-sinagoga ta’ Nazaret, il-post fejn kien trabba. Kien is-Sibt (ġurnata speċjali għal-Lhud). Huwa qam bil-wieqfa u beda jaqra mill-ktieb li tawh. Huwa qara silta li kienet titkellem dwaru (għalkemm in-nies ma ndunawx, sakemm hu ma spjegax it-tifsira tagħha). Il-ġrajja mill-Iskrittura li titkellem dwar dak li Ġesù kellu jagħmel, tgħid li hu kellu jġib aħbar tajba lill-fqar, li hu kien ser ifejjaq lil min kien għama u jgħin lil dawk li kienu mjassrin. Dawn kollha huma wegħdiet li għamel Alla. Dakinhar fis-sinagoga Ġesù qal li hu ġie fid-dinja biex jagħmel dak kollu li Alla kien wiegħed.

Sabiex tiftakru l-wegħdiet li intom tagħmlu lil Alla, tistgħu tagħmlu skroll skont kif hemm fl-istruzzjonijiet u fuqu iktbu l-wegħdiet tagħkom. Kif tistgħu taqsmu dak li smajtu dwaru llum? Jekk tpoġġu l-iskroll fejn tarawh, ifakkarkom fil-wegħdiet tagħkom.

Sakemm tkunu qegħdin tagħmlu din l-attività, isimgħu, Promises.

Ġesù nnifsu kien wegħda mingħand Alla. Il-missjoni ta’ Ġesù, kien li jagħmel dak li Alla wiegħed lill-poplu tiegħu. Alla żamm il-wegħda tiegħu, meta bagħat lil Ibnu. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla, li żamm il-wegħdiet tiegħu u nistaqsuh biex jgħinna nżommu l-wegħdiet tagħna.

Inroddu s-salib.

Għażiż Mulej Alla, aħna lkoll imsejħa biex inwasslu l-aħbar it-tajba lill-fqar, lil min hu bil-ġuħ, lil min hu mdejjaq u lil min hu waħdu. Għinna biex inżommu l-wegħdiet li nagħmlulek u l-wegħdiet li nagħmlu ma’ xulxin. Dan nitolbuh f’isem Ġesù. Ammen.

Introduzzjoni

L-Evanġelju tal-lum huwa dwar il-bidu tal-missjoni ta’ Ġesù li jwassal l-aħbar it-tajba lill-fqar, li jagħti l-ħelsien lill-imjassrin, ifejjaq lill-għomja u jagħti l-ħelsien lill-maħqurin. Huwa wkoll dwar l-importanza tal-Iskrittura (il-Kelma ta’ Alla) u kif bħala nsara rridu nkomplu fuq din it-triq. Aħna parti mill-ġisem ta’ Kristu u lkoll nagħmlu parti mill-Knisja.

 • Ġesù waqqaf is-Saltna ta’ Alla permezz tal-ħajja, l-mewt u l-qawmien tiegħu
 • Ġesù tana l-Ispirtu tiegħu biex inkomplu dak li beda hu, bħala membri tal-Knisja
 • Printout tal-attività
 • Imqass
 • Kuluri/gloj
 • Paper fasteners

Fl-Evanġelju tal-lum, nisimgħu kif fis-sinagoga ta’ Nazaret, Ġesù jħabbar il-missjoni tiegħu. Huwa qara mill-Iskrittura (mill-profeta Isaija) u ħabbar li Alla kien ser jibda xi ħaġa ġdida. Alla kien ser iżomm kelmtu permezz ta’ Ibnu Ġesù li kellu jwassal l-aħbar it-tajba lill-fqar, ifejjaq lill-morda, jeħles lill-imjassrin u jaħfer lill-midinbin.

Ix-xogħol ta’ Ġesù jkompli llum fid-dinja tagħna. Bħala nsara, aħna nwegħdu li nkomplu l-missjoni ta’ Ġesù, li ngħinu lill-foqra u lid-dgħajfa, li nfarrġu lil min hu waħdu jew imdejjaq, li nitimgħu lil min hu bil-ġuħ u bil-għatx. Il-qari minn Isaija jwiegħed li dawn l-affarijiet kellhom isiru permezz tal-Ispirtu ta’ Ġesù u li għadda għandna fil-magħmudija. Dan id-don tal-Ispirtu s-Santu jissaħħaħ aktar bis-sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof. 

Fit-tieni qari San Pawl jgħidilna li aħna parti mill-ġisem ta’ Kristu, għalkemm aħna kollha parti differenti. X’taħsbu li ried ifisser b’dan il-kliem? Hekk kif il-ġisem fih ħafna partijiet, l-idejn, is-saqajn, ir-riġlejn, ir-ras, il-qalb (tista’ taħseb f’partijiet oħra?), il-Knisja mhijiex bini, imma hija magħmula mill-imgħamdin kollha li jaħdmu flimien biex iwasslu l-aħbar it-tajba ta’ Ġesù Kristu li hu s-Salvatur tagħna. Ilkoll għandna xogħol differenti x’nagħmlu. Ġesù tana l-għajnuna biex inkunu nistgħu naħdmu flimkien u ngħinu lil min hu fil-bżonn. Ingħatalna l-Ispirtu s-Santu, sabiex bħala Knisja (bħal partijiet kollha tal-ġisem) naħdmu fis-Saltna ta’ Alla. Matul din il-ġimgħa, itlob lill-Ispirtu s-Santu biex timpenja ruħek u tgħin lil xi ħabib/a jew qraba, u b’hekk tkun qed tkompli l-missjoni ta’ Ġesù.

Sabiex tifhem aktar kif aħna lkoll parti mill-ġisem ta’ Kristu, għamel printout tal-attivita’ tal-lum. Agħti l-kulur u aqta’ l-biċċiet. Biex ikunu aktar b’saħħithom, waħħalhom fuq kartonċina. Waħħal l-idejn u s-saqajn mal-bqija permezz ta’ paper fasteners. Waħħal l-istampa tal-Knisja fuq il-ġisem u s-salib fuq ir-ras. Ftakar li għalkemm lkoll differenti, flimkien aħna parti mill-ġisem ta’ Kristu. Sakemm qed tagħmel din l-attività, isma’,We are One Body.”

Inroddu s-salib.

Talba lill-Ispirtu s-Santu

O Spirtu Qaddis, ħajja ta’ ruħi, jiena nadurak: dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni, għallimni x’għandi nagħmel, ikkmandani dak li trid minni.  Inwiegħdek li noqgħod għal dak kollu li tippermetti li jgħaddi mingħalija; agħmel biss li nagħraf ir-rieda tiegħek. Ammen.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.