San Disma

25 ta' Marzu

San Disma hu magħruf bħala l-Qaddis li kien kanonizzat minn Kristu stess minn fuq is-salib! Hu msejjaħ ukoll        “Il-Ħalliel it-tajjeb!”kif ukoll “Il-Ħalliel li seraq il-Ġenna”!

Jista ħalliel ikun tajjeb? X’nafu fuqu? Hemm riferenza waħda biss għalih fil-vanġelu ta’ Luqa Kap 23, 39-43. 

Huwa wieħed mill-ħallelin li kienu msallba ma’ Ġesù. Meta wieħed mill-ħallelin kien qed jiddieħaq bi Kristu għax ma kienx kapaċi jsalva lilu nnifsu u lilhom, Disma, il-ħalliel l-ieħor, qal li huma kien jixirqilhom il-penitenza tagħhom imma Kristu ma kienx jistħoqqlu l-mewta ħarxa. 

Hu ma talabx miraklu biex jeħles mill-mewta kiefra, imma talab bil-ħerqa biex Kristu “jiftakar fih meta jidħol fis-saltna tiegħu.” Hu possibbli li din setgħet tfisser li Disma kien jaf li Ġesù kien kien idur mal-Galileja u l-Ġudeja, jippriedka fuq is-Saltna t’Alla jfejjaq il-morda u jqajjem il-mejtin. It-talba tiegħu kellha risposta malajr minn Ġesù, “ Tassew ngħidlek li illum stress tkun il-Ġenna miegħi!” 

Fl-aħħar mumenti tiegħu waqt li kien bla nifs fuq is-salib Ġesù kien kapaċi jara l-indiema ta’ Disma u Hu mhux biss kellu dirgħajh miftuħa fuq is-salib imma kellu qalbu wkoll miftuħa berah biex jagħti tgħannieqa kbira ta’ mħabba u ħniena għal dan il-“Ħalliel Ikkonvertit”.

It-tfal jieħdu gost jisimgħu ir-rakkont tal-Iben il-Prodigu mill-Bibbja tat-tfal kif ukoll jaraw xi film fuqu.

Iddiskuti mat-tfal kif Alla hu bħall-Missier tal-istorja. Tara x’jaħsbu li seta’ għamel it-tifel- il-mod kif missieru ttrattah meta ġie lura. Alla ma jieqafx iħobbna anke meta magħmlu d-dnub.

Alla mal ewwel jaħfrilna malli nkunu niedma minn dnubietna u ngħidu “Sorry” lilU u lil minn inkunu weġġajna.

Aħna lkoll għamilna xi ħaġa ħażina xi darba.

Tajjeb li tgħin lit-tfal jammettu xi żbalji li għamlu u jitolbu lil Alla jaħfrilhom.

Tgħidilhomx int xi żbalji li tkun taf bihom imma ħallihom jgħiduhom huma u għinhom jagħmlu indiema fuqhom. 

Għinhom ukoll juru lil min weġġgħu, li jiddispjaċihom billi jiktbu xi nota jew juruhom dan b’xi mod ieħor. 

Nistgħu nitolbu l’Alla maħfra f’ħin it-talb. Tajjeb ukoll li ngħinuhom kif jersqu għall-Qrar fejn nistgħu ngħidu sorry lil Alla kif ukoll nitolbuH jgħinna biex ma nerġgħux. Alla aċċetta l-indiema ta’ Disma meta ammetta li għamel ħażin.

Tajjeb li huma wkoll jaħfru lil kull min jagħmlilhom xi nkwiet u jinsew dak li għamlulhom. 

Għalkemm San Disma wettaq ħafna dnubiet f’ħajtu, hu xorta ċeda u staqsa l-maħfra lil Ġesù fuq is-salib. Dan l-episodju jibqa’ ifakkarna li Alla dejjem hemm lest li jaħrilna d-dunbiet li nagħmlu. Kulma iridu nagħmlu hu li nċedu!

Attività: Worship Song!

Illum nqimu lil Alla bili nkwantaw flimkien din il-Worship Song!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.