San Filippu Neri

26 ta' Mejju

Dan nafuh bħala l-Appostlu ta’ Ruma, il-Qaddis ċajtier. Hekk ħafna drabi kienu jirreferu għal San Filippu Neri!

Hu ma twelidx Ruma imma għadda ħafna minn ħajtu ġo Ruma. Twieled ġo Firenze fl-1515.  Kiber ġo familja Kattolika, kellu edukazzjoni tajba u kien ġej minn familja tal-klassi tan-nofs. Bħala tifel kien ħelu u twajjeb imma xi kultant kien jidħol ġo xi bawxata wkoll. 

Meta kellu 18-il sena missieru bagħtu għand zijuh ġo San Ġermano biex jgħin fil-business tal-familja bit-tama li jkun jista’ jieħu parti mill-ġid tal-familja. Imma kien hemm toroq oħra imħejjija għal Filippu. Dan wasal li jċedi għal kull xewqa ta’ ġid u propjetà biex ikompli bil-ħajja tiegħu li jservi lil Ġesu’ Kristu. Filippu mar Ruma fejn għal sentejn kien jgħallem it-tfal subien ta’ familja Florentina. Beda jistudja għall-qassis imma wara 3 snin waqaf. F’dak iż-żmien in-nies ta’ Ruma ma kienux baqgħu jgħixu bħala nsara. Filippu beda jaħdem biex iressaq lin-nies lejn Alla, għaldaqstant beda jissejjaħ bħala “l-Appostlu ta’ Ruma”. Beda jfittex il-foqra ta’ Ruma ġos-sqaqien, u lill-morda fl-isptarijiet u jġibilhom ikel u ħwejjeġ. Hu ressaqhom lejn il-Fidi b’mod singulari.

Dejjem kien jiċċajta u dejjem ferħan u bid-daħk tiegħu kien jgħollilhom il-moral. Iż-żgħażagħ kienu jmorru warajh miġbudin mill-ħlewwa tiegħu, u bl-imħabba tiegħu lejn Alla. Kien jibda b’diskussjonijiet ħelwin, li jogħġbuhom, ċajt, mużika u kanzunetti u jressaqhom lejn it-talb u lejn Kristu. Malajr sar personalità popolari għax baqa’ jevanġelizza kull fejn jinġabru n-nies, u l-qdusija tiegħu kienet tiddi mill-attitudnijiet ferriħija tiegħu. Meta kien ikun bogħod min-nies kien jgħaddi ljieli fit-talb u jiekol kemm kemm. Eventwalment Filippu kompla bil-missjoni tiegħu speċjalment mill-konfessjunarju. 

Jgħidu li darba, bil-lejl waqt meditazzjoni profonda kellu esperjenza mistika, li affettwatlu lil qalbu fiżikament tant li “qalbu kienet fjammata bl-imħabba t’Alla”. Bidla fiżika ta’ qalbu u tal-kustilji instabet mit-tobba meta eżaminawh wara mewtu. 

San Filippu Neri waqqaf il-Kongregazzjoni tal-Oratorju, grupp ta’ qassisin u lajċi, għalkemm mhux marbutin bil-voti, li kienu jgħixu ġo komunità li kellha sinjal żgħir li Filippu kien waħħal: “Id-Dar tal-Ferħ Kristjan”.

Il-missjoni ta’ San Filippu Neri hija miġbura fil-kliem, “Il-ħajja Kristjana hija waħda ta’ Ferħ”. 

Iktar minn 400 mitt sena wara, il-Papa Franġisku kiteb dan il-messaġġ fl-Eżortazzjoni Appostolika, Il-Ferħ tal-Vanġelu, messaġġ inkuraġġanti biex jitlob lin-nies jgħixu l-Vanġelu bil-ferħ: ‘’L-aħjar mod kif tevanġelizza huwa li titbissem!’’

Bħala ġenituri nistgħu nibdew innisslu l-ewwel żerriegħa tal-evanġelizazzjoni fit-tfal tagħna b’mod l-aktar sempliċi. 

Għinhom jindunaw li Filippu kien kapaċi jitrasmetti l-ferħ tal-Vanġelu bi tbissima sabiħa, minħabba l-imħabba kbira li hu kellu lejn Kristu u li Kristu għandu għalina. Hu ried ixerred din l-imħabba mal-oħrajn.

Iddiskuti mat-tfal kif huma jistgħu iferrħu lil ħaddieħor, lil tal-familja, lill-ħbieb….. billi tagħmel xi azzjoni tajba, billi tagħti tbissima gustuża, xi taptipa fuq dahar xi ħadd, xi għafsa ta’ id, xi SMS bil-grażi Jesus Loves You.

Tista’ taqta’ biċċa kartonċina forma ta’ qalb, tpinġiha u żżejjinha u tikteb fuqha “JIEN INĦOBB LIL ĠESU’. HU JĦOBB LILI U LILEK” . 

Il-karatteristika ewlenija  ta’ San Filippu Neri kienet is-sens ta’ umoriżmu tiegħu. Il-Papa Franġisku qal li sens ta’ ferħ huwa attribut uman, imma hu l-aktar wieħed viċin lejn il-grazzja t’Alla.

Is-sens ta’ ferħ jista’ jiġi żviluppat. Meta t-tfal jiġu nkuraġġiti li jiċċajtaw huma jkunu kapaċi li jaqbżu l-iebes tal-ħajja u jiżviluppaw ruħhom emozzjonalment u soċjalment.

Idħak mat-tfal. Uriħom id-differenza bejn “tidħak b’xi ħadd” u “tidħak ma xi ħadd”.

Wassal il-messaġġ meta jkun hemm xi okkażjoni li nagħmlu xi żball, inkunu kapaċi nidħqu bina nfusna u nibqgħu għaddejjin. 

Ejja ngħinnu t-tfal jitbissmu kuljum. Ngħidu xi ċajta, nirrakkuntaw xi storja taċ-ċajt jew nilagħbu xi logħba ferriħija!

Waqt it-talb ngħinu lit-tfal jesprimu l-idejat tagħhom. Jibdew xi ħaġa hekk:

Grazzi Ġesu’ talli tibqa’ tħobbni anke meta _____ Inħobbok Ġesu _____ . Jien illum ferħan għax għamilt lil _____ ferħan.

Inkantaw: I’ve got the Joy, Joy, Joy down in my heart.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.