San Ġużepp ta’ Copertino

18 ta’ Settembru

Jidher li l-ħajja ta’ San Ġużepp ta’ Copertino tibgħat messaġġ lill-ġenituri, nanniet u gwardjani, li lkoll għandhom għal qalbhom l-interess tat-tfal tagħhom. Fost il-ħeġġa li jkollna li nixtiequ l-aħjar għal uliedna, ġieli bla ma rridu nħeġġuhom jaqbdu karrieri li skont l-opinjoni tagħna huma ta’ ċertu kalibru.

Filwaqt li hu tajjeb li nħeġġu lit-tfal tagħna sabiex jagħmlu l-almu tagħhom u javvanzaw, huwa daqstant importanti li nafu nagħrfu fihom xi kwalitajiet pożittivi u nsaħħuhomlhom, bla ma nqabbluhom ma’ ħaddieħor, u filwaqt li nibnu l-istima tagħhom fihom infushom.

Kull tifel u tifla, meta j/tikber, se jkollu rwol uniku biex jaqdi l-pjan ta’ Alla. Mhux importanti xi jkun dan ir-rwol, izda kif wieħed jaqdi dan ir-rwol. Minn aspett uman, San Ġużepp ta’ Copertino falla f’ħajtu. Kien meqjus bħala bniedem sempliċi, b’diżabilità mentali. U madankollu, ġie magħżul bħala strument minn Alla, sabiex juri l-kobor tiegħu. Ma ninsewx il-frażi “Alla jgħolli liċ-ċkejknin!”

Il-ħajja ta’ San Ġużepp ta’ Copertino tispikka għax kien bniedem umli, ubbidjenti u sod, filwaqt li kien mimli b’sens ta’ ferħ ġenwin. Dawn il-kwalitajiet diffiċli biex jinftehmu, sew mill-kbar u ferm aktar miċ-ċkejknin. M’humiex valuri li tista’ tgħaddihom ta’ malajr, waqt xi diskursata jew xi lezzjoni tal-katekiżmu. Huma valuri li nistgħu ngħaddulhom matul it-tfulija u ż-żgħożija, aħna u ngħinuhom jimmaturaw, u permezz tal-eżempji tagħna. X’inhi l-umiltà u kif jista’ wieħed ikun umli? Li tkun umli ma jfissirx li ma tkunx assertiv, jew li tkun suġġett għal ħaddieħor. Tfisser iżda li tifhem il-kwalitajiet li Alla żejnek bihom sabiex twettaq il-pjan tiegħu. Dan tagħmlu billi ma tqabbilx lilek innifsek mal-oħrajn, u billi ma taprofittax ruħek għal gwadann ta’ flus, poter, fama jew pożizzjoni. Għandna għalhekk ngħinu lil uliedna jiżviluppaw l-istima fihom infushom u nfaħħruhom kull meta jagħmlu xi ħaġa tajba.

Għandna ngħinuhom ikunu ubbidjenti, mingħajr il-ħtieġa tal-kastigi. Għandna niddiskutu magħhom dwar kif jistgħu jkunu responsabbli. It-tfal jeħtieġ li jifhmu li minbarra d-drittijiet hemm ukoll id-dmirijiet. Għandna nħeġġuhom jagħrfu dawn id-dmirijiet. Għandna nfaħħruhom u ninkuraġġuhom kemm nistgħu. Għandna nikkritikawhom mill-anqas u naprezzaw kull sforz li jagħmlu. Fil-ħajja mgħaġġla li ngħixu, rridu nfittxu l-mumenti ta’ kwiet. Għandna nfittxu mumenti speċjali meta lkoll fil-familja nistgħu nieqfu ftit u noqogħdu fis-silenzju: naprezzaw ix-xemx nieżla, ngawdu xi veduta sabiħa, fuq xi bajja filgħaxija jew fil-ġnien!

Waqt il-ħin ta’ talb fil-familja, għandna nħeġġu lit-tfal jitkellmu dwar l-affarijiet pożittivi li jkunu għaddew minnhom dakinhar. Għandna nfaħħru ’l Alla ta’ kull ma ħalaq. Għandna nkantaw xi innu ta’ tifħir, bħal ngħidu aħna “Kemm Inti Kbir!” Għandna nżommu idejn xulxin u nitolbu t-talba tal-Missierna.

San Ġużepp ta’ Copertino ġie minn familja fqira, u ma tantx kien inteliġenti bħala persuna. Għalkemm kien jistinka, xorta m’għaddiex mill-eżamijiet, u b’hekk ma setax jidħol jistudja għal qassis. Madankollu kien jitlob ħafna, u xewqtu qatagħha, meta daħal bħala fra u aktar tard sar qassis. Kien iħeġġeġ lin-nies sabiex jitolbu ħafna, bħalma kien jagħmel hu. San Ġużepp ta’ Copertino hu l-patrun tal-istudenti li jkunu se jagħmlu xi eżami.

Inħejju għall-iskola!

Jista’ jkun li nibżgħu jew naħsbu li m’aħniex tajbin biżżejjed. Ejjew nagħmlu l-qalb, u bħal San Ġużepp ta’ Copertino nitolbu lill-Ispirtu s-Santu, sabiex ikun magħna u jiggwidana matul din is-sena skolastika. Madankollu, jeħtieġ li nxammru l-kmiem. Ejjew nagħmlu lista ta’ għanijiet li nixtiequ nilħqu matul din is-sena, u nfittxu xi frażijiet li jagħmlulna kuraġġ. Ejjew niktbu dawn fuq bċejjeċ tal-karti u npoġġuhom ġo vażett. Kull meta nħossuna se naqtgħu qalbna, ejjew niftħu l-vażett, niġbru uħud minn dawn il-karti, naqraw il-messaġġi tagħhom u ngħidu talba żgħira.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.