San Ġużepp

19 ta' Marzu

Żgur li San Ġużepp m’għandux bżonn ta’ introduzzjoni.

Hu silenzjuż dejjem u nammirawh f’kull żmien tal-ħajja tal-Madonna u ta’ Ġesù. Matul l-4 Evanġelji ma nsibu l-ebda kelma li qal Ġużeppi. Jirreferu għalih bħala “bniedem tajjeb, bniedem li dejjem obda r-rieda t’Alla.” Hu kien mastrudaxxa u jaħsbu li kien aktar minn hekk. Kien bniedem tas-sengħa li kien kapaċi jaħdem fil-ġebla wkoll. Kien magħżul biex ikun il-missier li ħa ħsieb Ġesù. Anġlu deherlu f’ħolma u qallu li l-iben li kellha Marija f’ġufha kien bl-opra tal-Ispirtu s-Santu u li Hu kellu “jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom”.

Ġużeppi kien ma’ Marija: meta marru Betlem, meta Ġesù twieled, meta r-rgħajja u aktar tard it-tlett Maġi ġew biex jaduraw lit-tarbija Ġesù. 

Bħala l-kap tal-familja hu ta l-isem lil Ġesù fiċ-ċirkonċiżjoni tiegħu skont il-liġi tal-Lhud. Flimkien mal-Madonna hu mar fit-tempju biex jippreżenta lil Ġesù wara 40 jum mit-twelid tiegħu. 

Hu kien li pproteġa lil Ġesù u lil ommu minn Erodi meta huma ħarbu lejn l-Eġittu wara li l-anġlu tah messaġġ f’ħolma. Reġa’ ġab lura ‘l familja lejn Nazaret meta l-anġlu qallu li Erodi kien miet u allura seta’ jmur lura d-dar. Hu kellu nkwiet kbir flimkien ma’ Marija meta Ġesù ta’ tnax il-sena intilef minn magħhom waqt li kienu sejrin lura lejn darhom u reġgħu sabuh fit-tempju wara 3 ijiem.  ( il-vanġeli ta’ Mattew Kap1 u Luqa Kap 1 u 2 jagħtuna r-rakkont ta’ dawn il-ġrajja.)  

Staqsi lit-tfal x’jammiraw f’ Ġużeppi, u għinhom biex isibu xi kwalitajiet ta’ dan l-eroj silenzjuż. 

Alla għażlu biex jipproteġi u jieħu ħsieb lill-Madonna u lil Ġesù. Għalkemm kien twajjeb u paċenzjuż kien jaf jieħu deċiżjonijiet u jopra b’ħafna kuraġġ. Hu kien jisma’ u jemmen il-messaġġi li Alla tah avolja forsi ma kienx jifhem kollox imma kien jafda f’Alla. 

Xi kultant aħna wkoll inħossuna konfużi meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb. Aħna nitilfu l-kuraġġ, u ma nifhmux għaliex jiġrulna ċerti ġrajja. Ejja nagħmlu bħal San Ġużepp u npoġġu l-fiduċja tagħna f’ Ġesù u nitolbu, “Ġesù jiena nafda fik!” Tajjeb li din ngħiduha spiss. 

San Ġużepp qasam mal-Madonna l-ewwel snin ta’ Ġesù bħala tarbija, tifel u żgħażugħ. Hu kellu parti mportanti fl-iżvilupp tan-natura umana ta’ Ġesù. Bħal kull missier hu flimkien ma’ Marija kien jitimgħu, iraqqdu u sema’ wkoll l-ewwel kelmiet tiegħu, żammlu idu waqt li beda jitgħallem jimxi, għallmu l-Fidi Lhudija u kif jitlob, u  ħadu s-Sinagoga miegħu. Kien jieħdu fil-ħanut tiegħu u jgħallmu s-sengħa.   

Tajjeb li żżejjen statwa ta’ San Ġużepp u titolbu flimkien il-Misteri tal-Ferħ.

Għin lit-tfal jagħmlu talb personali:

  • speċjalment biex jipproteġi l-familja bħalma hu ha ħsieb lill-Madonna u lil Ġesù.
  • biex jipproteġi lill-morda u lil dawk li qed imutu.

Żewġ virtujiet li spikkaw f’Ġużeppi kienu: is-silenzju u li dejjem għex ma’ Ġesù u mexa miegħu.

Is-sena 2021 kienet dedikata lil San Ġużepp, mill-Papa Franġisku.


Attività: is-Silenzju u l-Ġilji

Għall-attività tal-lum se nagħmlu l-kraft fis-silenzju. 

Trid ftit karti A4 , imqass, tape, u ftit pipe cleaners ħodor u sofor.

  • Ittrasja idek bil-lapes fuq karta A4 u aqtagħha bl-imqass.
  • Irrolja l-karta li qtajt biex tagħmel il-fjura.
  • Biex tagħmel iz-zokk daħħal il-pipe cleaner l-aħdar u fil-fjura daħħal il-pipe cleaner l-isfar forma ta’ ballun. Għandhom jidhru bħal dawn.

Tista’ tagħmel aktar minn ġilju wieħed.

Tinsiex li għandek tibqa’ sieket waqt li taħdem u wkoll itlob għal familja tiegħek.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.