San Ġwann Ġużepp tas-Salib

5 ta' Marzu

Carlo Gaetano Calosinto, li kellu il-quddiem issir San Ġwann Ġużepp tas-Salib, twieled fis-sena 1654.  Huwa twieled ġewwa familja nobbli u minn eta żgħira kien dejjem jipprova jgħix ħajja tajba.   Kien jgħix b’mod specjali il-virtu’ ta’ l-umilta’; kien jinsisti li jilbes ilbies komuni u mhux ħwejjeġ rikki.

Meta kellu 16-il sena, daħal fl-Ordni Franġiskan Osservanti, f’Malta magħrufin bħala ‘ta’ Ġieżu’ u ħa l-isem ta’ Ġwann Ġużepp tas-Salib.  Fil-ħajja reliġjuża beda jgħix ħajja ta’ talb u penitenza, isum ta’ spiss, qatt ma kien jixrob inbid u kien jorqod tlett siegħat biss.

Meta kellu 20 sena, intbagħat Piedemont, reġjun in-naħa ta’ fuq fl-Italja biex iwaqqaf kunvent ġdid.  San Ġwann Ġużepp tas-Salib għen fil-bini tal-kunvent billi ingħaqad mal-ħaddiema fix-xogħol tagħhom ta’ kostruzzjoni.

Is-superjuri tiegħu raw f’San Ġwann Ġużepp, kwalitajiet spiritwali sbieħ u insistew miegħu biex issir Saċerdot, għax huwa xtaq li jibqa Fra sempliċi.  Meta ġie ordnat Saċerdot San Ġwann Ġużepp sar il-kap ta’ Novizzi (dak li jieħu ħsieb jagħlem u jigwida  membri ġodda f’ordni reliġjuż).  Ftit taż-żmien wara, sar is-Superjur tal-kommunita tal-kunvent li hu beda.  Avolja kien is-Superjur baqa umli, kien jassisti fix-xogħol tal-kċina kif ukoll iġorr l-ilma u injam biex jgħin lill-patrijiet l-oħra.

Fl-eta ta’ 48 sena leħaq provinċjal tal-Ordni fl-Italja. Xorta baqa persuna umli, xtaq li jitqies bħala Patri sempliċi.  Kien ħareġ ordni li l-ebda talab li jiġi il-kunvent m’għandu jintbagħat mingħajr ma jingħata x’jiekol u jiġi mgħotti għajnuna fil-bżonnijiet tiegħu; kien hemm diversi drabi li kien jagħti l-ikel tiegħu stess lill minn ikun fil-bżonn.

Alla tah id-don tal-fejqan u ħafna nies kienu iġġibu il-morda tagħhom biex ifiequ.  Lejn it-tmiem ta’ ħajtu sofra puplesija li kienet il-kawża li beda ibati biex jimxi.  San Ġwann Ġużepp iddedika il-kumplament ta’ ħajtu joffri pariri spiritwali fis-Sagrament tal-Qrar.  Huwa miet fl-eta ta’ 85 sena.

It-triq tal-qdusija ta’ San Ġwann Ġużepp tas-Salib kienet mimlija umiltà, penitenza, mortifikazzjoni flimkien ma talb u meditazzjoni.

Għadna kif bdejna ir-Randan u qegħdin niġu imħeġġa biex ngħixu dawn il-virtujiet fil-ġimgħat li jwassluna sa l-Għid il-Kbir.

Xi kultant hi ftit diffiċli biex tispjega lit-tfal l-għan u s-siwi tal-penitenza, minħabba li dan iffiser li mhux qed tiċċaħad min xi ħaġa ħażina, imma minn xi ħaġa tajba!

Irridu inżommu f’moħħna li dawn id-drawwiet jgħinu t-tfal tagħna jikbru u jkunu Insara responsabbli.  Tista tippreżenta dan il-kunċett bħala mezz li inħarġu lillna nfusna biex insiru persuni aħjar fil-ġimgħat tar-Randan.

Iddiskuti mat-tfal x’jistgħu jagħmlu fil-ġimgħat tar-randan biex issiru Insara aħjar.  Enfasizza mat-tfal li dan it-taħriġ fiż-żmien ir-Randan m’għandux ikun biss li ma nieklux ħelu u ċikkulata, iżda jinvolvi ukoll imġieba tajba ma’ kulħadd, flimkien ma’ attijiet ta karita u caħda tagħna nnfusna.  Ikkunsidraw li taghmlu xi forma ta’  sagrifiċċju biex tippratikawh għal kull ġimgħa tar-Randan.

Ippreparaw kartonċina A4 u iktbu fuqha is-sagrifiċċju li ser jiġi ipprattikat għal kull ġimgħa.  Ippreparaw ukoll pakkett ‘stickers’ ta’ stilel u inkorraġixxi t-tfal biex iwaħħlu ‘sticker’ kull darba li jwettqu is-‘Sagrifċċju’ tal-ġmgħa.

Matul il-ġimgħat tar-Randan, tistgħa tikkunsidra, iddaħħal prattika ta’ riflessjoni fuq stejjer mill-Bibbja.

Ħin tat-talb mal-Familja għal żmien ir-Randan

Ippreparaw xemgħa mixgħula u post apposta għat-talb

Itolbu misteru tar-Rużarju; għażlu Misteru tad-Dawl jew tat-Tbatija

Għat- tfal kbar tistgħu ukoll titolbu partijiet mill-Via Sagra.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.