San Patrizju

17 ta' Marzu

San Patrizju huwa sinonimu mal-Irlanda. Imma hu ma twelidx l-Irlanda. Twieled fl-Ingilterra madwar is-sena 387 wara Kristu ġo familja Kristjana. Missieru kien djaknu, u nannuh qassis. Mill-kitbiet tiegħu (Confessions of St Patrick) jidher li hu bħala żgħażugħ ma tantx kien midħla ta’ Alla.

Ħajtu nbidlet meta kellu sittax-il sena. Dak iz-zmien ġie maqbud minn qabda pirati u ħallelin u ħaduh lejn l-Irlanda fejn kien mibjugħ bħala skjav. Għal sitt snin kien jaħdem bħala ragħaj, jieħu ħsieb il-ħnieżer, in-nagħaġ u l-baqar. Hu kellu ftit ikel kemm kemm jgħix, u kien joqgħod ġo għarix żgħir kiesaħ. In-nies ta’ madwaru kienu jaduraw is-siġar u l-ġebel. Kien f’dak iż-żmien li Patrizju fetaħ moħħu u qalbu għal Alla. Beda jitlob. Kien jaf li għalkemm hu kien ibati ħafna Alla kien iħobbu.

Patrizju sab l-opportunità biex jaħrab. Huwa vjaġġa fi-Ingilterra u  Franza fejn qagħad ġo monasteru fejn talab ħafna u saħħaħ ir-relazzjoni tiegħu m’Alla bit-talb u l-istudju qabel ma sar saċerdot. Huwa kellu viżjoni fejn seta’ jisma’ ilħna jgħajtulu biex imur lura l-Irlanda. Huwa rritorna lejn l-Irlanda bħala Isqof. Il-missjoni tiegħu kienet li jikkonverti l-Irlanda lejn il-Kristjaniżmu. 

Din kienet sfida kbira billi l-Irlandiżi kienu jipprattikaw reliġjonijiet pagani u kienu jemmnu fil-maġija u fl-ispirti ħżiena. Imma Patrizju qatt ma qalbu. Hu ppriedka kullimkien u lil kulħadd saħansitra lir-Re. Wara ftit, in-nies li kien għen bdew jgħinu lilu. Ħafna saru qassisin u sorijiet u fetħu skejjel u monasteri. Patrizju kien għamel ir-rieda t’Alla għalih. Huwa sar il-patrun tal-Irlanda.

 

Il-Festa li l-Kattoliċi Irlandiżi jiċċelebraw  ġiet trasformata f’ċelebrazzjonijiet u festivals kull fejn hemm komunità Irlandiża. Dawn jiċċelebraw il-kultura u l-istorja b’ħafna kostumi, trakkijiet armati, baned, parati u  baned fejn il-kulur aħdar jiddomina fuq kollox.

F’dawn iċ-ċelebrazzjonijiet qajla jissemma San Patrizju!

  • Għandna bżonn niġbdu l-attenzjoni tat-tfal għal dan.

Il-pjan ta’ Alla għal San Patrizju kien li hu kien strument important fil-Konverżjoni tal-Irlanda. 

Alla għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna . U jiddependi minna jekk naċċettawhx jew le. Huwa għamilna speċjali u uniċi, jagħtina kwalitajiet li jgħinuna nersqu viċin tiegħu u nwettqu l-pjan tiegħu għalina.

Tajjeb ninkuraġġixxu t-tfal jaraw x’talenti għandhom bħala rigal mingħand Alla.

Nistgħu nibdew nagħmlu l-pjan ta’ Alla għalina billi kuljum nagħmlu d-doveri tagħna sewwa.

X’inhu l-pjan ta’ Alla għalina għall-futur? Għinhom jagħmlu lista tad-doveri tagħhom: iqumu malli jsejħulhom, jagħmlu l-HW bl-attenzjoni, imorru dejjem għal-lezzjoni tal-Katekiżmu u joqogħdu attenti, jgħinu fid-dar, jgħidu t-talb kuljum, jieħdu sehem fil-Quddies kull nhar ta’ Ħadd…

Għin lit-tfal jirringrazzjaw ‘l Alla talli tahom nies li jgħallmuhom: ġenituri, għalliema, ħbieb tajba żgħar u kbar.

Jitolbu għas-saċerdoti, sorijiet u nies lajċi li jħallu pajjiżhom biex jgħallmu fuq Ġesu’. 

Ngħinu t-tfal jifhmu biċċa mit-talba lil San Patrizju:
Kristu miegħi, Kristu quddiemi, 
Kristu ġo fija, Kristu taħti, Kristu fuqi,
Kristu fuq il-lemin, Kristu fuq ix-xellug.

San Patrizju huwa qaddis importanti, speċjalment għal Irlanda. Minn ta età zgħira hu qagħad ġo monasteru fejn talab ħafna u saħħaħ ir-relazzjoni tiegħu m’Alla bit-talb u l-istudju qabel ma sar saċerdot. San Patrizju uża l-weraq tas-shamrock biex jispjega it-Trinità.

Attivit: Talba ta’ Shamrock

Illum bħal San Patrizju ser nagħmlu s-shamrock.
Għandna bżonn: kartonċina ħadra daqs ta A4, popsicle stick, imqass, glu u markers.

  • Pinġi 3 qlub tal-istess daqs fuq il-kartonċina ħadra
  • Weħel l-qlub flimkien. Il-parti ppuntata tal-qlub iridu jkunu imissu ma’ xulxin. Imbagħad weħel l-popsicle stick biex tifforma l-forma tal-werqa tas-shamrock.
  • Pinġi salib, qalb, u ħamiema fuq l-qlub.

Ikteb 3 talbiet:
1. biex tirringrazzja lil Alla talli miet għalina fuq is -salbi
2. biex tgħin lil ħaddieħor minn qalbek
3. nitolbu lil Ispirtu s-Santu sabiex jiggwidak

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.