San Pietru Claver

9 ta' Settembru

San Pietru Claver twieled fis-sena 1580 ġewwa Spanja.  Avolja li il-familja tiegħu kienet waħda fqira, xorta waħda kellu l-opportunita li jistudja ġewwa l-Universita ta’ Barcelona, li kienet immexxija mill-Ġiżwiti.  Fis-sena 1602, Pietru daħal mal-Ġiżwiti, fejn ġie spirat minn Ġiżwita ieħor, Alphonse Rodriguez biex immur missjunarju fil-Kolonji Spanjoli ta’ L-Amerika.  Fl-1610, Pietru mar missjunarju fir-Renju l-Ġdid ta’ l-Amerika Ċentrali, fejn huwa studja għas-Saċerdozju u ġie ordnat Saċerdot.


F’dak iż-żmien, il-bejgħ u xiri ta’ skjavi kienet żdiedet  fl-Amerika Ċentrali u t’Isfel.  Snin qabel, il-Forza Navali Spanjola, marret f’din il-parti tad-dinja u ħadu f’idejhom territorji kbar.  Is-sidien ġodda Spanjoli, kellhom bżonn ħaddiema biex jaħdmulhom l-art u biex jaħdmu fil-minjieri tad-deheb.  Għalhekk bagħtu bastimenti lejn l-Afrika u diversi pajjiżi oħra fejn ġew maħtufa persuni jew sar ftehim mar-re tal-post, għal ftit flus. Dawn is-skjavi kienu jinbiegħu fil-port ta’ Colombia.  Kull xahar kienu jaslu madwar elf skjav, wara li kienu jinżammu fuq bastimenti u wara ġo imħażen f’kundizzjonijiet ħżiena, fejn wara kienu jinbiegħu lis-sidien ta’ l-artijiet.

Hawnhekk Pietru Claver beda ix-xogħol missjunarju tiegħu, fejn iddedika ħajtu jittratta lill dawn il-persuni fi skjavitu b’dinjita umana.  Pietru kien jittallab għal ħwejjeġ, ħobż, frott u mediċini, kien jaqdihom u jeħdilhom ġarar bl-ilma.  Waqt li kien isservihom, kien jitkellem magħhom dwar l-imħabba li għandu Ġesu’ lejn kull wieħed u waħda minnhom.  Kien jgħallimhom dwar il-Fidi Kattolika bil-għajnuna ta’ katekisti missjunarju u interpreti. Jekk xi ħadd kien issir Nisrani, San Pietru Claver kien jamministralhom is-Sagramenti.

Minbarra din il-ħidma, Pietru Claver kien jippriedka fil-pjazzez, lin-negozjani u baħrin.  Kien jivvjaġġa fil-kampanja biex jgħammed is-skjavi, waqt li kien ukoll jipprova jinkonverti oħrajn.  F’dawn il-vjaġġi, il-biċċa l-kbira, kien jgħix mal-persuni fi skjavitu.

Il-Ministeru ta’ Pietru Claver dam aktar minn 40 sena.  Huwa maħsub li 300,000 persuna li spiċċaw fi iskjavitù, saru Nsara bil-ħidma tiegħu.  Għax kif qal San Pawl: Fi Kristu ma hemmx ilsir u anqas ħieles.  Aħna ilkoll indaqs f’għajnejn Ġesu’.

San Pietru Claver miet fis-sena 1654, wara 4 snin ibati mill-marda tal-pesta. Iddedika ħajtu għal fqar u għal dawk maħtufa u mibjugħin fl-iskjavitu.  Huwa baqa magħruf għal ħajja evanġelika fejn wera imħabbtu bl-azzjoni u mhux biss bil-kliem.

(Għat-tfal kbar tistgħu issibu mappa tad-dinja u isegwu il-vjaġġ ta’ San Pietru Claver li għamel permezz ta’ bastimenti minn Spanja sal- kolumbja, kif ukoll il-vjaġġi tiegħu mill-Amerika t’isfel sal-kosta tal-punent tal-Afrika).
Araw : St. Peter Claver Catholic Online
           
Il-Papa Franġisku dejjem jinsisti dwar il-bżonn li nittrattaw lil oħrajn b’dinjita mingħajr ebda distinzzjoni.  Huwa esprima dan fl-Ittra Enċiklika tiegħu ‘Fratelli Tutti’, li tfisser ‘ilkoll aħwa’.  Dan hu dak li ipprattika San Pietru Claver ħafna snin ilu.

Bil-bidu tas-sena skolastika hekk fil-qrib, iddiskuti mat-tfal dwar l-attitudni tagħhom lejn tfal oħra li huma ta’ razza, lingwa jew twemmin differenti.  Tkellmu dwar kif jistgħu iħeġġu lill-sħabhom biex jaċċettaw tfal oħra mingħajr l-ebda distinzzjoni.

San Pietru Claver iddedika ħajtu iservi persuni fi skjavitu, iġibilhom l-ikel, ħwejjeġ u mediċini. inkoraġġixxi t-tfal biex jieqfu ftit u iħarsu madwarhom u jaraw fejn jistgħu ikunu ta’ servizz lill ħaddieħor.

Tistghu tissuġerixxu: jgħinu jippreparaw il-mejda għal-ikel, jgħinu fil-ħasil tal-platti wara l-ikel, jagħmlu kejk jew galletini biex jagħtuhom lil xi hadd li jgħix waħdu.

Iddiskuti mat-tfal dwar x’jagħmlu jekk ikun hemm xi ħadd min sħabhom li m’għandux x’jiekol fil- ‘break’.  Għinhom jaħsbu kif jistgħu jgħinu: ‘naqsam li għandi miegħu jew magħha’.

Ħin ta’ talb mal-Familja
Araw il-Parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb:
Parable of the Good Samaritan
(Ippruvaw għamlu li dan ikun mument ta’ talb).

Inkoraġġixxi t-tfal jesprimu il-ħsibijiet tagħhom dwar kif San Pietru Claver kien bħas-Samaritan it-Tajjeb

Għamlu talba ta’ ringrazzjament, mhux biss qabel u wara l-ikel, imma ukoll biex nghallmu t-tfal ikunu konxji tal-ġid li jinsab madwarhom: ikel, ħwejjeġ, ġugarelli, id-dar, persuni li jħobbuhom; biex ikunu grati ta’ dak li għandhom u mhux igergru għal dak li m’għandhomx.

Itolbu għas-saċerdoti, sorijiet u lajċi missjunarji li jitilqu minn pajjiżhom biex jgħinu persuni f’sitwazzjonijiet diffiċli u biex iwasslulhom il-Bxara t-Tajba li Alla iħobbhom.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.