San Timotju u San Titu

26 ta' Jannar

San Timotju u San Titu jiġu imfakkra fl-istess ġurnata, nhar is-26 ta’ Jannar, l-għada tal-festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl li niċċelebraw fil-25 ta’ Jannar.  Dawn il-qaddisin jissemew fl-Atti tal-Appostli u fi tlett ittri ta’ San Pawl.

Timotju u Titu sabu post fl-istorja tal-Knisja tal-bidu u jissemew fil-Bibbja minħabba li huma żewġ dixxipli li kienu ma’ San Pawl, li wara il-konverżjoni tiegħu, ivjaġġaw miegħu biex ixxerdu l-Evanġelju dwar Kristu Rxoxt, L-Iben ta’ Alla.

It-tixrid tal-Fidi Nisranija fil-Knisja tal-bidu sabet diversi sfidi, fosthom tbatija biex jivjaġġaw, diffikultajiet biex jirriżolvu problemi dwar opinjonijiet differenti, twemmien u kulturi differenti li iltaqgħu magħhom fil-pajjiżi li marru fihom. Timotju u Titu iffaċjaw dan kollu flimkien ma’ San Pawl. Kull fejn mar San Pawl dejjem ħalla warajh, persuni li kienu qed jivjaġġaw miegħu, rġiel li ordnahom Saċerdoti, Isqfijiet u Djakni; biex ikomplu l-evanġeliżazzjoni li kien beda San Pawl.  Timotju u Titu kienu imsejjħa biex ikunu Isqfijiet.

Timotju twieled f’Lystra, illum tagħmel parti mit-Turkija. Timotju iltaqgħa ma’ San Pawl meta kien fi tieni vjaġġ missjunarju tiegħu. Timotju telaq lill-familja u lill-pajjiżu u mar flimkien ma’ San Pawl u San Silas. San Timotju u San Pawlu kienu ħbieb tal-qalb; tant hu hekk li San Pawl kien sejjaħlu ‘iben spiritwali’ tiegħu u fl-ittra tiegħu lill-Filipin b’referenza lill San Timotju qal li ‘m’għandi lil ħadd bħalu’.

Fis-sena 64, San Pawl ordna lill San Timotju bħala Isqof ta’ Efesu, biex ikompli jibni il-knisja f’ dik il-Belt.  San Timotju sofra il-martirju permezz ta’ tħaġġir, meta prova iwwaqqaf ċelebrazzjoni lill alla falz billi beda jippriedka l-Evangelju.

San Titu kien Grieg minn Kreta.  Huwa ikkonverta għall Fidi Nisranija waqt żjara ta’ San Pawl u wara beda jivjaġġa miegħu.  Titu sar segretarju u interpretu ta’ San Pawl; mar ukoll miegħu Ġerusalemm għall laqgħat importanti ma l-Appostli l-oħra.

Lill Titu Iddiskrivewh bħala ‘medjatur għall-paċi, amministratur u missjunarju’.  San Pawl iddiskrivieh bħala ‘ibni veru fil-Fidi’ u bħala ‘sieħbi u ħaddiem miegħi’.  Meta San Pawl kompla bil-vjaġġi missjunarji tiegħu, ħalla lill Titu biex ‘iqassam kollox bl-ordni, u biex jaħtar presbiteri (Saċerdoti) f’kull belt.  Titu ġie maħtur bħala l-ewwel Isqof ta’ Kreta.  Titu għex ħajja twila u miet mewta naturali.

Iddiskuti mat-tfal it-tbatija li kellhom jiffaċjaw Timotju u Titu waqt il-vjaġġi li għamlu ma’ San Pawl – F’dawn il-vjaġġi il-mezzi ta’ transport ma kienux faċli; ma kellhomx mowbajl, laptop u lanqas ma kellhom post fis fejn kienu jgħixu.  Ma tantx kienet ħaġa faċli li tivvjaġa biex ixxandar lill-Ġesu’.

  • Enfasizza li avolja aħna ma nesperjenzawx it-tbatijiet li għaddew minnhom Timotju u Titu; xorta nistgħu nitlaqgħu ma sfidi biex ngħixu bħala dixxipli ta’ Ġesu’.
  • Ħeġġeġ lit-tfal biex jagħtu eżempju mill-ħajja tagħhom: l-iskola, mal-ħbieb jew sitwazzjonijiet oħra fejn iffaċjaw xi sfida.  Tkellem mat-tfal dwar kif tirbaħ dawn l-isfidi.

Timotju u Titu, minbarra li kienu jagħtu is-sapport tagħhom lill-San Pawl fil-missjoni tiegħu; sabu fih ukoll għalliem u ħabib.  Staqsi lit-tfal jekk għandhomx xi persuna fil-ħajja tagħhom li jafdaw biex jigwidahom u jgħinhom biex jieħdu xi deċiżjoni jew biex ineħħu xi ħsibijiet jew biżgħat.

  • Staqsihom jekk għandhomx lil xi ħadd ta l-eta tagħhom li jista jagħtihom din it-tip ta’ ghajnuna
  • Staqsihom ukoll dwar jekk kellhom jagħżlu adult biex jieħdu parir mingħandu jew mingħandha lil minn jagħżlu

Għal ħin tat-talb fil-familja

Niftakru f’dawk is-saċerdoti, sorijiet u lajċi li ivjaġġaw f’pajjiżi fqar, fejn esperjenzaw tbatijiet simili bħal dawk ta’ Timotju u Titu fix-xogħol missjunarju tagħhom. Nitolbu lil Alla biex ikompli jagħtihom il-qawwa u l-kuraġġ biex jipperserveraw fit-tixrid tal-Kelma ta’ Alla.

Ħeġġeġ lit-tfal biex jagħmlu talba personali

Tistgħu taraw dawn il-vidjows:
San Pawl jiltaqa ma San Timotju :  
L-Istorja ta’ Alla: Timotju

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.