San Tumas Aquino

28 ta' Jannar

Il-ħajja ta’ San Tumas Aquino teħodna lura lejn iż-żmien medjevali, meta l-irħula kienu mibnijin madwar kastelli u monasteri kienu ċentri ta’ tagħlim.

Tumas twieled fis-sena 1225 ġewwa kastell f’Roccasecca fir-Reġjun ta’ Lazio fl-Italja.  Missieru kien il-Konti Landulf ta’ Aquino u ommu kienet il-kuntessa Theodora ta’ Teano.  Huwa kien jagħmel parti minn familja kbira ta’ tlett aħwa subien u ħamsa bniet.

Tumas qatta it-tfulija tiegħu minn ħamsa sa tlettaxx il-sena f’Monte Cassino, Monasteru famuż, fejn zijuh kien l-Abbati (Superjur) tal-Benedittini, biex jiriċievi l-edukazzjoni tiegħu.  Il-ġenituri ta’ Tumas kienu qegħdin jittamaw li jilħaq Abbati, pożizzjoni għolja għan-nobilita f’dawk iż-żmienijiet.  Iżda minħabba f’konflitti politiċi u militari, Tumas kellu jitlaq minn Monte Cassino u mar ikompli l-istudji tiegħu fl-Universita’ ta’ Napli li kienet għadha kif twaqqfet.

Bhala żagħżugħ, Tumas kien twil u qawwi, kien kwiet ħafna, imma kien tajjeb fl-istudji tiegħu.  Il-laqam tiegħu kien ‘gendus mutu’ minħabba l-fatt li ma kienx iħobb jitkellem.  Meta ma jitkellimx kien ikun qiegħed jisma, jaħseb u jirrifletti.  Probabilment kien waqt l-istudji tiegħu fl-Universita’ li beda l-interess tiegħu fil-Filosfu Grieg Aristotile, u ħassu attirat lejn il-prinċipji filosofiċi tiegħu.  Kien ukoll f’din l-Universita’ li ġie f’kuntatt mad-Dumnikani, Ordni ta’ Predikaturi li kien għadu kif ġie imwaqqaf minn San Duminku ta’ Guzman.

Meta Tumas kellu 19-il sena tilef lil-missieru.  F’dan iż-żmien, Tumas iddeċieda li jidħol mad-Dumnikani.  Il-familja ta’ Tumas inkurlaw għax il-pjan tagħhom kien li jidħol fl-Ordni Benedittin li kien jgħodd aktar għall-persuni nobbli.  Tumas ġie maħtuf mill-familja tiegħu u żammewh magħluq għal madwar sena, fil-kastel tal-familja.  Matul dan iż-żmien pruvaw jikkonvinċuh jibdel il-ħsieb tiegħu, huwa xorta kompla jistudja l-Iskrittura, kif ukoll, b’xi mod żamm kuntatt mad-Duminkani.  Eventwalment ommu għenitu jaħrab fis-satra tal-lejl!

Tumas daħal mad-Dumnikani u ġie ordnat Saċerdot fis-sena 1250.  Huwa mar Pariġi fejn kompla l-istudji tiegħu b’suċċess taħt San Albert il-Kbir.  Meta kellu 26 sena, il-Papa tah it-titlu ta’ ‘Mgħallem tat-Teoloġija’.

Tumas qatta l-bqija ta’ ħajtu jikteb kummentarji fuq l-Iskrittura, jikteb priedki u kotba, minbarra diversi innijiet liturgiċi.  Fl-istess ħin kompla jgħallem u jippriedka, jikkumbatti kontroversji f’taħdidiet fejn iddefenda l-Fidi Kattolika u jivvjaġġa lejn Pariġi, Napli, Oriveto u Ruma bħala it-Teologu Papali.

San Tumas D’Aquino jibqa magħruf għas-Summa Theologica, kapulavur fil-filosofija u teoloġija li ma kienx lestiha. Minbarra li huwa Duttur tal-Knisja, San Tumas huwa magħruf ukoll bħala ‘Id-Duttur Anġeliku’ probabilment minħabba il-kitba estensiva tiegħu dwar it-teoloġija tal-Anġli, barra minn hekk ġieli iddiskrivuh bħala ‘għalliem li kien qisu Anġlu’ ‘pur, b’saħħtu, qrib Alla u messaġġier tad-dawl divin’.  

Il-kobor ta’ San Tumas mhux qiegħed biss fl-għerf tiegħu, imma ukoll għax kien jifhem veritajiet kumplikati dwar il-Fidi u wara kien jesprimihom b’modi li jistgħu jifthemu.  San Tumas miet fi triqtu lejn il-Kunsill ta’ Lyons, ħalla warajh wirt ta’ argumenti filosofiċi u teoloġiċi dwar kif il-Fidi u Raġuni jistu jaħdmu flimkien biex jagħtu pedament il-verita waħdanija f’Alla.

Please consider donating to help us make more videos. If you donate just $5, the price of your coffee, Christian Kids TV could keep thriving. Use this link t…

Hemm ħin biex titkellem u ħin biex iżomm siket, biex tisma, biex tirrifletti.

  • San Tumas Aquino li kien jisma u jirrifletti għandu lezzjoni kbira għal ġenituri!  Il-ħajja tagħna hija mgħaġġla, bilkemm insibu ħin biex nirriflettu.  Riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla issaħħaħ ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla.  Meta nieqfu biex nisimgħu lit-tfal b’attenzjoni u mħabba, insaħħu ir-relazzjoni tagħna magħhom waqt li jikbru u jimmaturaw.
  • Ejjew dejjem inkunu attenti meta t-tfal juru li għandhom bżonn lil xi ħadd jismagħhom ~ meta jiġu lura mill-iskola jew xi minn xi attivita jew qabel ma jmorru jorqdu speċjalment meta jkollhom xi sinjali ta’ ansjeta, dwejjaq jew rabja.
  • Meta jiġu għandna b’xi bżonn, nieqfu minn dak li inkunu qegħdin nagħmlu u inkunu dejjem lesti biex inkellmuhom.
  • L-importanti hu li nisimgħu b’attenzjoni dwar dak li qegħdin iħossu, mhux dwar x’ġara!

Il-ħajja ta’ San Tumas Aquino kienet iċċentrata madwar l-istudju, tagħlim u kitba.

  • Sibu opportunita biex tkellmu t-tfal dwar l-iskola.  Tistaqsihomx ‘Kif mort l-iskola llum’? għax għidulek ‘Tajjeb’!
  • Tkellmu dwar is-suġġetti li jħobbu u dawk li jsibu diffiċli.
  • Enfasizza it-talenti tat-tfal, imma fl-istess ħin, spjega li tfal oħra għandhom talenti u sfidi ukoll.  Qatt m’għandna inqabblu it-tfal ma tfal oħra.  Kull Tifel jew tifla huma speċjali!
  • Tkellmu mat-tfal dwar kif iħossuhom jagħtu l-opinjoni tagħhom fi klassi : biża li jaqaw għaċ-ċajt jew jibżgħu li il-punt tagħhom ma jkunx milqugh jew li jidhqu bihom.
  • Irrikonoxxi u inkuraġġihom ta’ l-isforzi tagħhom.

Ħin tat-Talb mal-Familja

Aqraw mill-Bibbja l-istorja tat-Tfajjel Ġesu’ fit-Tempju jew Araw :

 Boy Jesus lost in Temple.

Flimkien itolbu il-Ħames posta tar-Rużarju tal-Ferħ.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.