Sant’Andrija

30 ta' Novembru

Sant’Andrija kien wieħed mill-appostli li sejjaħ Ġesù innifsu. Il-missjoni speċjali tal-appostli kienet li jibnu l-pedament tal-fidi Kristjana bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu.

Il-ħdax l-oħra kienu: Pietru, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Ġuda Taddew, Bartilmew, Tumas, Ġakbu z-zgħir, Mattew, Xmun u Ġudal-Iskarjota (li minfloku daħal Mattija).

 Bil-Grieg, l-isem Andrija għandha konnotazzjoni mal-kelma ‘kuraġġ’ u ‘fih raġel’.Indri kien sempliċiment sajjied, imma jidher li kien kapaċi jmur tajjeb man-nies u kien raġel li jieħu azzjoni. Hu kien ħu Pietru, u hu kien l-ewwel wieħed li mar wara Kristu. In-nies jirreferu għalih bħala “l-Ewwel Appostlu li kien imsejjaħ”, li rrisponda mill-ewwel għas-sejħa ta’ Ġesù meta qallu: “Ejja warajja”. Hu kien ukoll l-ewwel appostlu li sejjaħ lil Ġesù “Il-Messija”.

Indri kien sempliċiment sajjied, imma jidher li kien kapaċi jmur tajjeb man-nies u kien raġel li jieħu azzjoni. Hu kien ħu Pietru, u hu kien l-ewwel wieħed li mar wara Kristu. In-nies jirreferu għalih bħala “l-Ewwel Appostlu li kien imsejjaħ”, li rrisponda mill-ewwel għas-sejħa ta’ Ġesù meta qallu: “Ejja warajja”. Hu kien ukoll l-ewwel appostlu li sejjaħ lil Ġesù “Il-Messija”.

Qabel ma mar wara Ġesù hu kien dixxiplu ta’ Ġwanni l-Battista, sakemm Ġwanni stess wera lil Ġesù bħala l-Bniedem li għandna nimxu warajh.

 • Wieħed isib fil-Vanġelu episodji fejn Indri huwa msejjaħ b’ismu. Per ezempju fis-sejħa ta’ Indri u Xmun Pietru. (Gw. 1, 35-42.)
 • Indri jissemma wkoll fil-miraklu tat-tkattir tal-ħames ħobziet u z-zewġ ħutiet. (Gw. 6, 8-9.)

Indri u Filippu ġabu numru ta’ Griegi biex ikellmu lil Ġesù. Tajjeb li ssib dawn l-episodji flimkien fil-Bibbja tat-Tfal. Indri kien dixxiplu li mexa wara Kristu il-kumplament ta’ ħajtu kollha. Dixxiplu huwa wieħed li jagħti kelma li jistudja u jkompli jimxi wara l-persuna li hu jimita. Fil-kaz tal-Appostli kien Kristu li għazilhom u huma baqgħu jimxu warajH.

Hawn tajjeb li tiddiskuti mat-tfal: 

 • Aħna dixxipli ta’ kristu?
 • Ġesù lilna sejħilna?

Aħna ma konniex imsejħa biex nimxu wara Ġesù fit-triq imma konna msejħin biex nimxu warajH meta tgħammidna. Tajjeb li t-tfal ifittxu ritratti ta’ meta tgħammdu. Għinhom jibqgħu jiftakru d-data tal-magħmudija flimkien ma’ dik tat-twelid tagħhom. 

 • Ġesù għadu jistedinna biex inkunu dixxipli tiegħU, biex nimxu warajH, biex inkunu bħalu.
 • Ġesù għadu jistedinna biex “Immorru u Naraw” bħalma qal lil Indri, kull meta jsejħilna biex inħobbu, waqt li ilħna oħra fina jitolbunu nkunu differenti. 
 • Ma nistgħux nimxu wara Ġesù jekk ma nsirux nafuH.

  Kif insiru nafu lil Ġesù?
 • Għin lit-tfal jaslu għal konkluzjoni li Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni jgħidulna ħafna affarijiet dwar Ġesù.
 • Din tista tkun opportunita’ biex tibda “mumenti fejn niltaqgħu ma’ Ġesù ”.
 • Agħzel xi parabola, miraklu, xi ġrajja mill-Vanġelu. Irrakkontaha, u fittixha fil-Bibbja tat-Tfal bl-istampi jew għal tfal akbar, aqraha flimkien magħhom.

Uza ftit ħin biex tirrifletu flimkien il-kwalitajiet ta’ Ġesù li jidhru f’dan l-episodju ….. x’kienu jagħmlu huma kieku kienu hemm…… x’jaħsbu li kien il-messaġġ ta’ Kristu għalina illum bħala dixxipli tiegħU.

Indri, bħal l-appostli l-oħra kollha, wara li kien imsaħħah mill-Ispirtu s-Santu, intela bl-entuzjazmu biex jgħid lil kulħadd dwar Kristu. Dik kienet il-missjoni tiegħu bħala dixxiplu u dak kien li għamel. Dan hu li jagħmlu l-missjunarji llum. Huma magħzula għal missjoni speċjali: li jitkellmu fuq Kristu man-nies. Huma msejħa biex ixandru missjoni speċjali li jxandru l-Kelma t’Alla lil min għadu ma jafx bi Kristu.

 Imma Alla wkoll għandu missjoni għal kull wieħed u waħda minnha. Aħna msejħa biex inkunu dixxipli tiegħu bil-missjoni li naqsmu l-imħabba tal-Kelma Tiegħu ma’ l-oħrajn. Din hi msejħa “Evanġelizzazjoni”. 

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq “Evanġelizzazzjoni Ġdida”.  Jgħid li din tfisser “li taqsam l-idejat u t-twemmin Kristjan tagħna, billi nġibu l-imħabba t’Alla u t-tama lill-oħrajn” b’hekk “l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn iġġagħlhom jaraw il-ħniena u l-imħabba tenera ta’ Alla lejhom”.

Kif nistgħu nagħmlu dan kollu? 

 • Billi nersqu viċin Ġesù permezz tal-Ewkaristija (Il-Quddiesa u t-Tqarbin), kif ukoll billi ninagħqdu fis-Sagrifiċċju tal-Quddiesa u t-Tqarbina tax-Xewqa, meta mhux possibbli għalina li nkunu fil-Knisja. 
 • Nistgħu nagħmlu dan ukoll bil-mod kif aħna nġibu ruħna kull fejn inkunu.

Inkuraġġixxi lit-tfal il-kbar li jkunu attivi billi jieħdu sehem f’diskussjonijiet fl-iskola, fi gruppi ta’ ħbieb, f’laqgħat tal-adolexxenti fil-parroċċa u billi ma jibqgħux lura milli jissuġġerixxu idejat li bihom juru l-imħabba t’Alla fil-Fidi Nisranija.

Ta’ min jinvolvi lit-tfal il-kbar biex flimkien miegħek ifittxu kwotazzjonijiet kristjani li int tista’ xxerred fuq l-Internet.  

Ejja niftakru li bħala ġenituri u bħala nies li għandna f’idejna il-kura tat-tfal aħna għandna l-opportunita’ li fil-ħajja tat-tfal nibnu l-pedamenti tad-dixxipulat u tal-missjoni tal-evanġelizzazzjoni biex huma ma jikbrux u jsiru “Insara ta’ kafkaf”.

Dan is-sajjied, ħu San Pietru, kien l-ewwel Appostlu li ġie msejjaħ minn Ġesù! Fil-Grieg, fil-fatt, l-isem ‘Andrija’ ifisser “l-ewwel imsejjaħ.”

Din il-ġimgħa nagħmlu bħal Sant’Andrija u nippruvaw naħsbu modi differenti ta’ kif nistgħu nimxu wara Ġesù

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.