Santa Fawstina

5 ta' Ottubru

Santa Fawstina Kowalska twassal il-messaġġ universali għall-bniedem tal-imħabba t’Alla għalina, kif inhi murija fil-ħniena infinita tiegħu. Din il-ħniena ma tista qatt tkun imkejla għax tħaddan lil kulħadd, irrispettivament mid-dgħufijiet u l-fallimenti tagħna.

Santa Fawstina twassal il-messaġġ lid-dinja li Kristu sofferenti jistedinna nduru lejh b’qalb sinċiera u niedma, u ngħidulu: “Ġesù, jiena nafda fik.” Hi tgħallimna nsibu refuġju u qawwa spiritwali fis-Sagrament Imqaddes, bl-għajnuna u bl-interċessjoni ta’ Marija, l-Immakulata Kunċizzjoni.

Minbarra li ddikkjara lil Santa Fawstina qaddisa, Papa San Ġwanni Pawlu II ddedika wkoll il-Ħadd ta’ wara l-Għid lill-Ħniena Divina. Dan il-Ħadd, għalhekk, sar magħruf bħala l-Ħadd tal-Ħniena Divina, b’novena (disa’ t’ijiem ta’ talb) li tibda mill-Ġimgħa l-Kbira.

Qatt ma nistgħu nifhmu tassew il-kobor tal-Ħniena Divina. Nistgħu forsi nibdew nifhmuha ftit billi nħarsu lejn il-qalb ġeneruża ta’ bniedem. X’inhi l-ħniena, wara kollox? Il-ħniena tmur lil hinn mill-maħfra, u għandha għeruqha fil-kompassjoni u fl-empatija. Tfisser li nilqgħu lil kulħadd, anke lil dawk li ma naqblux magħhom.  Tinvolvi t-trawwim ta’ sentimenti pożittivi lejn l-oħrajn.

San Tumas t’Akwinu jiddeskrivi l-ħniena bħala “kompassjoni f’qalbna għall-miżerja ta’ persuna oħra, kompassjoni li tiġbidna lejn dak li għandna nagħmlu biex ngħinu lill-persuna l-oħra.” Fl-2015, Papa Franġisku enfisizza l-fatt li “Ġesù Kristu hu l-wiċċ tal-Ħniena t’Alla” u beda s-Sena Ġubilari tal-Ħniena.

Ġesù, meta kien fostna, kien jirrifletti l-Ħniena t’Alla, murija fit-tjubija, fil-ġentilezza u fit-tenerezza tiegħu. Il-kompassjoni hi preżenti fil-mirakli li kien jagħmel, u li fihom kien ikun involut personalment.

Uża Bibbja tat-tfal u flimkien mat-tfal fittex:

  • il-qawmien mill-imwiet tat-tifel tal-armla ta’ Najn;
  • il-qawmien mill-imwiet tat-tifla ta’ Ġajru;
  • Ġesù jibki lil Lazzru (u tistgħu tiltaqgħu m’aktar jekk tibqgħu taqraw!).

It-tfal ukoll japprezzaw l-episodju li fih Ġesù jilqa’ lit-tfal u jgħajjat mal-appostli li ma laqgħuhomx. Fis-sitwazzjonijiet kollha naraw is-sensittività ta’ Ġesù. Ġesù jkompli jħoss għalina wkoll b’dan il-mod, u hu jistenniena nagħmlu l-istess mal-oħrajn. Inkoraġġixxi lit-tfal jitkellmu dwar sitwazzjonijiet jew anke nies li jaħsbu li ma jistgħux jaċċettaw, jittolleraw u wisq anqas jagħmlu ħbieb magħhom (esplora sitwazzjonijiet fl-iskola, fi gruppi tat-tfal bħall-katekiżmu, waqt attivitajiet sportivi u anke f’laqgħat tal-familja). Iddiskuti magħhom kif hu possibbli jegħlbu attitudnijiet negattivi.

“Ġesù, jiena nafda fik” hija t-talba li marbuta ħafna mad-devozzjoni lejn il-Ħniena Divina. Imma x’inhi l-fiduċja? X’jifhmu t-tfal b’fiduċja? Tistgħu tilagħbu l-Mixja tal-Fiduċja: poġġi xi għamara fin-nofs tal-kamra, u agħlaq xi passaġġi. It-tfal għandhom jgħattu għajnejhom u jħallukom tiggwidawhom jimxu fil-kamra mingħajr ma jaħbtu mal-għamara fin-nofs. Żommulhom idejhom iżda timbuttawhomx, u gwidawhom sewwa biex ma jaqgħux.

Wara din il-logħba żgħira staqsi lit-tfal jekk aċċettawkx bħala gwida. Wara li tismagħhom, tkellem fuq il-konfidenza li nħossu meta nħossuna maħbuba, siguri u protetti. Staqsihom jekk kienux iħallu lil xi ħadd ieħor jiggwaidahom. Flimkien esploraw l-kwalitajiet ta’ persuni ta’ fiduċja, u lil min għandhom jafdaw speċjalment meta jkunu f’ambjenti u ma’ nies mhux daqshekk familjari magħhom.

Ma’ tfal ftit akbar tista’ tiddiskuti dan fid-dawl tal-ħbiberiji. Dejjem nistgħu nafdaw f’Ġesù għax Ġesù mhux se jittradina qatt, u se jipproteġina dejjem għax hu jħobbna. Għax Ġesù l-ħabib tagħna, għandna dejjem inħossuna siguri.

Santa Fawstina kellha devozzjoni speċjali lejn l-Ewkaristija Mqaddsa. Mat-tfal kompli saħħu l-attenzjoni fuq l-Ewkaristija meta tidħlu fil-Knisja, u waqt il-Quddies iġbdu l-attenzjoni fuq il-Preżenza reali ta’ Ġesù – l-aktar wara li nirċevuh ġewwa fina fit-tqarbin.

Waqt il-ħin tat-talb mal-familja, ibdew bit-talba: “Ġesù, jiena nafda fik għax ____ (dejjem tħobbni u dejjem tipproteġini, per eżempju).” Indirizzaw ukoll lill-Madonna: “Marija, omm Ġesù, żommli jdejja u wassalni s’għand Ġesù, kif inti kont iżżommlu jdejh meta kien għadu tifel biex tipproteġih.” Ma’ tfal ftit aktar tista’ titlob biċċa mill-kuruna tal-Ħniena Divina.

Santa Fawstina twieldet f’familja fqira, u wara l-iskola bdiet taħdem biex tgħin lill-familja tagħha. Ħasset li Alla kien qiegħed isejħilha biex tkun soru. Fil-kitbiet tagħha, hi kitbet li rat u tkellmet mal-Madonna u ma’ Ġesù. Fil-fatt, Ġesù deher lil Santa Fawstina bħala l-Ħniena Divina, u penġiet dak li rat. Ġesù kien liebes libsa bajda, u kellu jdejh tal-lemin mgħollija biex iberikna. Raġġi blu u ħomor joħorġu mil-libsa bajda. Santa Fawstina ħeġġet ħafna lin-nies biex jitolbu lill-Ħniena Divina, u hi talbet ħafna wkoll għall-qassisin.

Dil-ġimgħa se nagħmlu kartolina biex nirringrazzjaw lil qassis li nafu, jew lill-Kappillan tal-Parroċċa. Żejjen il-kartolina kif tixtieq u ikteb fiha messaġġ sabiħ biex tgħid grazzi lill-qassis u ikteb talba li tixtieq titlob għal dan il-qassis. Dil-ġimgħa, itlob għall-qassisin aktar mis-soltu biex ikomplu jaqdu lil Ġesù. Tinsiex tieħu ritratt tal-kartolina qabel tagħtiha lill-qassis biex aħna ntellgħuha fuq is-sit tagħna!

Tinsiex titlob lill-Ħniena Divina! Dan il-vidjow għandu jgħina nifhmu aktar kif. Aktar tard tista’ titlob it-talba kollha bl-għajnuna ta’ dan il-vidjow.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.