Santa Perpetwa u Santa Feliċita

7 ta' Marzu

Il-Qaddisin Perpetwa u Feliċita huma magħduda mal-qaddisin martri tal-Knisja tal-bidu, li kienu maqtula fil-203 AD f’Kartaġni fl-Afrika ta’ Fuq li illum tissejjaħ Tunisija. Fi żmien l-Imperu ta’ Saverus, dan kien ikkmanda li ħadd ma jiġi mgħammed u jsir Kristjan. Kien f’dan il-perjodu meta dawn iż-żewġ żgħażagħ nisa kienu maqtula minħabba l-lejaltà tagħhom lejn il-fidi tagħhom fi Kristu.

Ħafna drabi leġġendi u tradizzjonijiet idawru l-ħajjiet ta’ martri u qaddisin li kienu jgħixu ħafna snin ilu. Imma fuq dawn iż-żewġ martri żgħażagħ għandna informazzjoni l-iżjed antika u li tista’ toqgħod fuqha minn djarju li Perpetwa kienet żammet waqt l-aħħar ġranet ta’ ħajjitha kif ukoll minn rakkont ta’ mewtha minn xi ħadd li raha ssir.

Perpetwa kienet mara nobbli ta’ 22 sena li kienet għadha tredda lil binha. Feliċita kienet l-iskjava tagħha li kellha tmien xhur tqala. Kienu katekumeni li kienu qed jistudjaw il-Fidi Nisranija bi preparazzjoni għall-magħmudija. Fil-fatt Perpetwa u ħbiebha kienu mgħammda bil-moħbi fil-ħabs qabel ma ġew maqtula. 

Flimkien ma’ erbgħa katekumeni oħra ġew ikkundannati biex jiġu mixħuta qalb l-annimali selvaġġi.

Omm Perpetwa kienet ġabet it-tifel ġol-ħabs biex tibqa’ treddgħu sa ma tmut, imma wara, it-tifel ġie meħud  biex jitrabba mal-familja. Feliċita kellha tifla qabel ma ġiet maqtula. It-tifla imbagħad ħaduha għand familja Kristjana u rabbewha. 

 

Iż-żewġ qaddisin huma onorati mill-Knisja Kattolika billi mhux biss huma mdaħħla fil-Kalendarju Liturġiku imma wkoll fit-Talb Liturġiku.

Missier Perpetwa, sinjur pagan talabha ħafna biex tbiddel moħħha u ma titgħammidx imma kollox kien għalxejn. PERPETWA BAQGĦET TINSISTI LI HI MA TRIDX TKUN MAGĦRUFA ĦLIEF BL-ISEM TA’ KRISTJANA.

Aħna konna mgħammdin u sirna Kristjani. Xi tfisser li tkun Kristjan? 

 • Għin lit-tfal jifhmu li li tkun Kristjan tfisser li tkun BĦAL KRISTU.
 • Iddiskuti mat-tfal x’jaħsbu li kienu xi karatteristiċi li Ġesù kellu meta kien jgħix fid-dinja. Din jista’ jkun l-ewwel pass li jgħin lit-tfal jibnu relazzjoni ħajja ma’ Ġesu’. 
 • Nistgħu nissuġerixxu xi kwalitajiet li Ġesuù wera waqt li kien jgħix magħna: qalb tajba; iħobb lill-oħrajn inklużi t-tfal; jaf jagħmel ħbieb, filfatt hu kellu 12-il ħabib speċjali; kien jaħfer u kien jitlob ħafna.
 • Tajjeb li tiddiskuti mat-tfal kif huma jistgħu jixbħu lil Ġesù fil-mod kif jgħixu mal-familja, mal-ħbieb u ma’ kulħadd.

Perpetwa u Feliċita kienu mitfuha l-ħabs flimkien , huma batew flimkien u ġew maqtula flimkien avolja ma kinux tal-istess klassi soċjali. Huma kienu magħqudin flimkien u għenu lil xulxin fil-fidi waqt it-tbatijiet tagħhom għax kienu ħbieb tassew. 

 • Iddiskuti kif jistgħu jkunu ħbieb tassew u x’inhuma l-kwalitajiet ta’ ħbieb veri. Li jissaħħu bħala ħbieb tgħin lit-tfal jikbru emozzjonalment u moralment waqt li jsaħħu l-empatija, kontroll tagħhom infushom u kif isolvu l-problemi.
 • Oħroġ mit-tfal x’jistennew minn ħabib vera, u kif huma jistgħu jkunu ħbieb veri.
 • Ara x’jifhmu b’ħabib vera u ħabiba falza.

Għal waqt it-talb tajjeb taqraw l-istorja ta’ Żakkew (Lk 19, 1-10). Hawnhekk tajjeb tinnutaw kif għalkemm Żakkew kien magħruf bħala ħalliel, Ġesù wera li ried ikun ħabib tiegħu u stieden lilu nnifsu biex imur id-dar tiegħu!

Ħajjar lit-tfal :

 • jirringrazzjaw ‘l Alla tal-ħbieb li għandhom, għinhom isemmuhom b’isimhom;
 • biex jitolbu għal dawk li ma jixtiequx li jkunu l-ħbieb tagħhom;
 • għal dawk li m’għandhom lil ħadd biex jitlob għalihom;
 • għall-ommijiet żgħażagħ li jkollhom jaħarbu minn pajjiżhom mat-trabi tagħhom;
 • għall-familji li jagħżlu li jaddottaw lil dawn it-tfal.

Il-Papa Franġisku qal li l-Kristjani għandu jkollhom “Wiċċ ferħan u għajnejn ileqqu bil-ferħ” għax huma qed jimxu wara Ġesù.

Attivita:

Tiftakruha l-magħmudija tagħkom? Tafu għaliex il-magħmudija hi mportanti għalina l-Kristjani?


Araw dan l-vidjow sabiex titgħallmu dwar il-magħmudija.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.