Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

L-1 t’Ottubru

Santa Tereża tal-Bambin Ġesù hi magħrufa wkoll bħala Santa Tereża ta’ Lisieux, “il-fjura ż-żgħira” u wkoll Santa Tereża “tal-ward.”

Santa Tereża rat lilha nfisha bħala “fjura żgħira ta’ Ġesù.” Hi qabblet lilha nfisha ma’ fjura żgħira selvaġġa li tikber mingħajr ħadd ma jinduna biha, imma dejjem tikber u tagħti glorja lil Alla fis-sempliċità tagħha. Hi qalet li wara mewtha se tħalli jinżlu mis-sema “ħafna fjuri,” għax anke wara mewta hi riedet tkompli twettaq il-missjoni tagħha lil tagħmel lil Alla maħbub.

Ftit qabel mewtha, Santa Tereża kitbet il-ktieb famuż tagħha ‘L-Istorja tar-Ruħ.’ Is-sorijiet li kienu jgħixu magħha talbuha tikteb it-tifkiriet tagħha ta’ tfulitha u l-esperjenzi tagħha ta’ soru żgħażugħa Karmelitana.

Santa Tereża hija wkoll magħrufa għat-“Triq iċ-Ċkejkna.” Hi għexet ħajjitha bl-aħjar mod li setgħet tgħixha, tafda dejjem fl-imħabba u fil-ħniena t’Alla, bħal tifla żgħira.

Bħala tifla żgħira, Tereża kienet pjuttost imqarba u rasa iebsa, u kienet tirrabja meta l-affarijiet imorru kif ma tixtieqx hi. Inkoraġġixxi lit-tfal biex jidentifikaw lilhom infushom mal-karatteristiċi negattivi ta’ Tereża. Ħallihom jitkellmu dwar sitwazzjonijiet meta ġabu ruħhom bħal Tereża. Dan jista’ jkun pass importanti biex jindunaw bl-iżbalji tagħhom, waqt li tgħinhom jirrealizzaw li Tereża wkoll meta kienet żgħira kienet iġġib ruħha bl-istess mod. Iddikuti magħhom x’biddel lil Tereża.

It-“Triq iċ-Ċkejkna” ta’ Santa Tereża tfisser li “tagħmel affarijiet żgħar b’mod kbir,” billi tagħmilhom b’imħabba kbira. Iddiskuti mat-tfal kif bħala familja tistgħu timxu t-“Triq iż-żgħira” – billi jsir dak li għandu jsir, mingħajr dewmien, mingħajr tgergir, meta l-persuna trid u meta ma tkunx tridx, u billi tistaqsi lil Ġesù jgħinha meta din tkun diffiċli.

Minbarra li Santa Tereża hi meqjusa bħala Duttur tal-Knisja (titlu mogħti lil xi qaddisin għat-tagħlim u għall-qdusija tagħhom), hi wkoll meqjusa bħala l-qaddisa patruna tal-missjoni. Anke jekk hi stess qatt ma kienet missjunarja, Santa Tereża talbet ħafna u offriet it-tbatijiet tagħha għall-bżonnijiet tal-missjunarji. It-tfal ukoll għandhom jiġu mħeġġa biex isegwu dan l-eżempju ta’ Santa Tereża. Tista’ tikkunsidra wkoll li tgħin lit-tfal f’pajjiżi fqar permezz t’organizzazzjonijiet bħall-Missio, u t-tfal stess jistgħu jwarrbu xi flus milli jaqilgħu biex imorru għal dan il-għan. Tista’ wkoll tgħin xi tifel u tifla b’korrispondenza li tista’ tkun proġett għall-familja kollha u li tista’ tibda jew f’Jum il-Missjoni jew waqt l-Avvent u r-Randan.

Waqt il-ħin ta’ talb mal-familja għin lit-tfal jibdew talba personali b’dan il-kliem: “Grazzi Ġesù talli tgħini meta ____ (sibtha diffiċli biex niżbarazza l-kamra tiegħi, nobdi mill-ewwel, nerġa’ nagħmel ħbieb ma’ min inkun iġġilidt, per eżempju).”

T’età żgħira ħafna, Tereża xtaqet issir qaddisa. Ta’ 15-il sena, daħlet fl-Ordni tal-Karmelitani wara li ngħatat permess speċjali mill-Papa Ljun XIII. Minkejja li batiet ħafna f’ħajjitha, hi fittxet dejjem xi xtaq minnha Ġesù. Għexet ħajja qaddisa billi għamlet kollox bl-imħabba u f’fiduċja f’Ġesù. Biż-żmien irrealizzat li l-vokazzjoni tagħha, li taqdi lil Alla, hi li tħobb!

Għall-attività tal-lum, ħsibna biex nuru l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. Ara ftit din ir-riċetta u aħmi biskuttini forma ta’ qalb mal-familja tiegħek!

Meta jibirdu, aħseb u ikteb lista ta’ wħud min-nies li jew huma weħidhom jew għaddejjin minn mument diffiċli. Wara, ikteb talba żgħira u itfa’ ftit mill-biskuttini u t-talba li ktibt f’borża, u għati borża lil kull minn niżżilt fil-lista. B’hekk nuru lil dawn in-nies li aħna nħobbuhom, u li Alla jħobbhom!

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.