Programm kateketiku (it-2 term)

Programm kateketiku 2022/2023

Żur il-Liturġija tal-Ħadd

 • Riflessjoni għall-ġenituri
 • Spjega, video u attività għal tfal bejn l-4 u 7 snin
 • Spjega, video u attività għal tfal bejn it-8 u l-11-il sena
 • Kwiżż
 • Aħbar tajba, spjega tal-Evanġelju u logħob għat-tfal
 • Il-qari bil-lingwa tas-sinjali Maltija

KKK 2207:

Il-familja hi dik il-komunità li fiha, sa mit-tfulija, wieħed jista’ jitgħallem il-valuri morali, jibda jagħti ġieħ lil Alla u jitgħallem juża sewwa l-libertà tiegħu. Il-ħajja fil-familja hi d-dħul għall-ħajja fis-soċjetà.

Għan tal-laqgħa:

 • Bħal Ġesù aħna għandna familja.
 • Din hija rigal ieħor mingħand Alla. Alla jagħtina nies biex iħobbuna u jieħdu ħsiebna.

Prayer Table:

 • Il-Bibbja
 • Xemgħa
 • Drapp ħadra (jekk ir-Randan jintuża l-vjola)
 • Ritratti li ġabu t-tfal tal-familji tagħhom

Riżorsi u tħejjija qabel il-laqgħa:

 • fittex stampi tal-familja mqaddsa
 • fittex stampi ta’ attivitajiet li nagħmlu flimkien mal-familja

Song: Say please, sorry and thank you

Tajjeb li niftakru:

Inkunu sensittivi għas-sitwazzjonijiet varji li t-tfal ġejjin minnhom. Minbarra l-familja mqaddsa, l-ebda familja ma hi ideali. Inkunu attenti jekk xi tfal ma jkunux qed iħossuhom komdi li jitkellmu, l-anqas ma nħalluhom jitkellmu dwar affarijiet personali tal-familja tagħhom, inkunu prudenti u ndawru d-diskors. It-tfal ma hemmx għalfejn jidħlu f’dettall speċjalment jekk huma jgħixu fi djar differenti matul il-ġimgħa (minħabba separazzjoni/divorzju). Inwasslu l-messaġġ li Alla jħobb lil kulħadd.

Talba:

Radd tas-salib

Grazzi Ġesù ta’ din il-ġurnata. Grazzi tar-rigali sbieħ li għandi, tad-dinja, tal-ħolqien, tal-ħbieb u ħafna nies li jħobbuni u jgħinnuni.

Il-laqgħa:

Ġesù kellu familja. Tafu min kienet il-familja ta’ Ġesù?

Il-Madonna kienet il-mama tiegħu u San Ġużepp il-papa. Kienu joqgħodu f’raħal żgħir jismu Nazaret. Ġużeppi kien mastrudaxxa, kien jagħmel affarijiet differenti mill-injam. Ġesù kien jgħinu lil San Ġużepp u anke lill-Madonna kien jgħina wkoll. Kienu jieklu flimkien u anke jitolbu flimkien ukoll. Ġieli kienu jiltaqgħu mal-ħbieb u jagħmlu festa. Il-familja mqaddsa hija l-Madonna, San Ġużepp u Ġesù.

Aħna wkoll ngħixu f’familja. Bħal familja mqaddsa aħna nħobbu lil xulxin u ngħinu lil xulxin ukoll.

Inħallu lit-tfal isemmu l-membri tal-familja tagħhom.

Nuru l-istampi li ppreparajna u nħallu lit-tfal jiddeskrivu x’qed jaraw

Nistaqsu:

X’qed jagħmlu?
Kif nafu li jħobbu lil xulxin?
Kif tista’ turi li jien tħobb lill-familja tiegħek? Inħallu lit-tfal jagħtu eżempji. Nitkellmu dwar l-użu tal-kliem please, thank you, sorry u nisimgħu s-song.
Kif nafu li qed jgħinu lil xulxin?
Inti kif tista’ tgħin lill-familja tiegħek? Inħallu lit-tfal jagħtu eżempji.

Aħna kuljum nieklu imma xi drabi dawn l-ikliet ikunu aktar speċjali. Nuru stampi ta’ ikliet tal-Milied, birthdays, picnics. Inħallu lit-tfal jitkellmu dwar dawn l-okkazzjonijiet u kif iħossuhom meta ikla tkun aktar speċjali

Talba:

Grazzi Ġesù tal-familja tiegħi, tan-nies li jħobbuni,

Grazzi li nistgħu (ħalli lit-tfal isemmu dawk l-affarijiet li jagħmlu flimkien mal-familja tagħhom …. Jieklu, jilgħabu, jitolbu)

Ġesù, Ġużeppi u Marija għinnuna meta nkunu d-dar

Ġesù, Ġużeppi u Marija għinnuna meta nkunu l-iskola

Ġesù, Ġużeppi u Marija għinnuna meta nkunu qegħdin nilgħabu

Ġesù, Ġużeppi u Marija għinnuna meta nkunu qed ngħinu lill-oħrajn.

Ġesù, Ġużeppi u Marija għinnuna biex inħobbu lill-familha tagħna, kif intom kontu tħobbu lil xulxin.

Ammen.

Lill-familja:

F’din il-laqgħa t-tfal tgħallmu li:

 • Ġesù kien jgħix f’familja
 • Fil-familja ta’ Ġesù, kienu jħobbu lil xulxin, jgħinu lil xulxin, jitolbu flimkien u jieħdu gost flimkien
 • It-tfal ukoll jgħixu f’familja u bħal Ġesù huma jħobbu lill-familja tagħhom, jgħinu fid-dar, jitolbu mal-familja tagħhom u jieħdu gost flimkien

Sibu ħin, forsi waqt l-ikla tal-Ħadd u tkellmu dwar dak li tieħdu gost tagħmlu flimkien bħala familja. Kulħadd għandhu jingħata ċans jitkellem. Ħudu nota ta’ dak li jgħid kulħadd biex kemm hu possibli żżidu minn dawn l-okkażżjonijiet li ssemmew.

Mill-Bibbja:

Jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar; jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. (1 Kor 9, 16)

Għan tal-laqgħa

 • It-tfal jitgħallmu li meta nagħmlu dak li jixtieq Ġesù, il-ħajja tagħna tista’ tinbidel ħafna u ssir aħjar.

Prayer Table

 • Bibbja
 • Xemgħa
 • Drapp aħdar
 • Stampa ta’ San Pawl

Riżorsi u tħejjija qabel il-laqgħa

Talba

Radd tas-salib.

Grazzi Ġesù ta’ din il-ġurnata u li aħna qed nerġgħu niltaqgħu biex nitgħallmu aktar dwarek. Għinna biex noqgħodu attenti għal dak li ser nisimgħu llum.

Il-laqgħa

Nibdew billi nuru l-istorja, The very hungry caterpillar.

Issa se nisimgħu dwar xi ħadd li nbiddel ħafna ukoll, l-istess kif inbiddel il-caterpillar u sar farfett sabiħ. Dan kien jismu Pawlu.

San Pawl sar jaf lil Ġesù b’mod differenti mill-appostli.

Darba, f’belt jisimha Tarsus, twieled tifel, u l-ġenituri tieghu semmewh Sawl. Il-papa tiegħu kien jagħmel it-tined. U meta kiber Sawl beda jitgħallem jagħmel it-tined huwa ukoll. (uri l-istampi)

Kien jitgħallem ukoll dwar Alla u lil Alla kien iħobbu ħafna. Hu kien iħobb jitgħallem u mar jistudja Ġerusalemm. It-teacher tiegħu kien jismu Gamaljel. Sawl kien jobdi l-liġi ta’ Alla u ma kienx jemmen li Ġesù kien il-Messija. Għalih dawk li kienu jemmnu f’Ġesù ma kienux iħobbu lil Alla. Għalhekk kien wieħed minn dawk li kien jaqbad lil dawn in-nies li jemmnu f’Ġesù u jixħithom il-ħabs.

Darba kien sejjer Damasku biex jaqbad lil dawn in-nies u fit-triq ra dawl qawwi ħafna u Sawl waqa’ mal-art. Sema leħen jagħajjatlu u meta staqsieh min kien qallu: “Jien Ġesù ta’ Nazaret, li int qiegħed tippersegwitani.” Ġesù bagħat lil Sawl għand wieħed jismu Ħananija u dan għallem lil Sawl dwar Ġesù. U Sawl sar jemmen fih.

Issa Sawl, li bdew jgħajtulu Pawlu beda jgħallem dwar Ġesù u dawk li qabel kienu ħbieb tiegħu bdew jippruvaw jaqbduh biex jitfgħuh il-ħabs u joqtluh!

Pawlu kien imur ħafna postijiet biex jgħallem dwar Ġesù u darba ġie Malta ukoll! Huwa anke ltaqa’ mal-ħbieb ta’ Ġesù fosthom San Pietru u San Luqa. (mapep tal-vjaġġi ta’ San Pawl)

Lil dawk il-pajjiżi li kien imur għandhom kien ikompli jibgħatilhom l-ittri b’aktar tgħallim dwar Ġesù. Dawn l-ittri nsibuhom fil-Bibbja.

Staqsu:

Taħsbu li San Pawl sar bniedem aħjar wara li ltaqa’ ma’ Ġesù? (iva)

Għalfejn? (għax sar jgħix kif xtaq Ġesù)

Aħna nistgħu nkunu bħal San Pawl u ngħixu kif jixtieq Ġesù? (iva)

Kif? (inkunu ħbieb ma’ kulħadd, ngħinu, inħobbu lill-ġenituri tagħna, nitolbu …)

Jista’ jintwera l-clip From Saul to Paul minflok ma tingħad l-istorja.

Talba

Radd tas-salib.

Ġesù, illum smajna dwar San Pawl u kif sar ħabib tiegħek. Aħna wkoll irridu nkunu ħbieb tiegħek, biex bħal San Pawl, ninbidlu u nsiru tfal aktar bravi.

Lill-familja

F’din il-laqgħa t-tfal tgħallmu:

Għal-laqgħa oħra

Għid lit-tfal iġibu ritratt tal-familja tagħhom

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz ta' talb tradizzjonali imma wkoll permezz ta' mezzi moderni. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jħeġġuk biex titgħallem aktar dwar aspetti differenti tal-Fidi.