Naqraw

Ġwanni 9, 1-41 

Ġesù jfejjaq raġel agħma minn twelidu

1Kif kien għaddej, lemaħ raġel agħma minn twelidu, 2u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?” 3Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih. 4Sakemm għadu binhar, jeħtiġilna nagħmlu x-xogħol ta’ dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista’ jaħdem. 5Sakemm għadni fid-dinja, jiena hu d-dawl tad-dinja.” 6Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn, u dilek bih għajnejn ir-raġel agħma. 7U qallu: “Mur inħasel fil-menqgħa ta’ Silwam.” Din tfisser ‘il-Mibgħut’. Mela dak mar, inħasel u ġie jara. 8Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tallab, qalu: “Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab?” 9Xi wħud qalu: “Iva, hu.” Oħrajn qalu: “Le, imma jixbhu.” Iżda hu qalilhom: “Jiena hu.” 10Qalulu: “Mela kif infetħulek għajnejk?” 11Weġibhom: “Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih, u qalli, ‘Mur fis-Silwam u nħasel hemm.’ Mort, inħsilt, u ġejt nara.” 12Qalulu: “Fejn huwa dan ir-raġel?” Qalilhom: “Ma nafx.”

Il-Fariżej jistaqsu dwar il-fejqan

13Lil dan il-bniedem li fl-imgħoddi kien agħma ħaduh għand il-Fariżej. 14Issa dak in-nhar li Ġesù għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-agħma inzerta kien is-Sibt. 15Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-agħma kif sar jara. U hu qalilhom: “Qegħedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel, u issa qiegħed nara.” 16Xi wħud mill-Fariżej qalu: “Dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla, għax ma jħarisx is-Sibt.” Iżda oħrajn qalu: “Kif jista’ wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn?” U ma qablux bejniethom. 17U reġgħu qalu lill-agħma: “Int x’jidhirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk?” Qalilhom: “Dak profeta.”

18Il-Lhud ma ridux jemmnu li hu kien agħma u ħa d-dawl qabel ma bagħtu għall-ġenituri ta’ dak li sar jara, 19u staqsewhom: “Dan, li intom qegħdin tgħidu li twieled agħma, dan binkom? Mela issa kif ġie jara?” 20Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom: “Nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twieled agħma; 21imma kif issa ġie jara, dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu; ħa jitkellem hu għalih innifsu.” 22Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mil-Lhud, għax il-Lhud kienu ġa ftiehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqarr li Ġesù hu l-Messija, isib ruħu barra mis-sinagoga. 23Kien għalhekk li l-ġenituri tiegħu wieġbu, ‘Żmien għandu, staqsu lilu.’

24Għal darb’oħra reġgħu bagħtu għal dak li kien agħma u qalulu: “Agħti glorja lil Alla! Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb.” 25Dak weġibhom: “Jekk hux midneb ma nafx; ħaġa waħda naf: li jien kont agħma u issa qiegħed nara.” 26Qalulu: “Imma hu x’għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk?” 27U hu weġibhom: “Ġa għedtilkom u ma smajtux! Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqaw tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu?” 28U qabdu jgħajruh u qalulu: “Dak int dixxiplu tiegħu! Aħna ta’ Mosè dixxipli! 29Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu!” 30Weġibhom ir-raġel u qalilhom: “Sewwa! Hawn qiegħed l-għaġeb, li intom ma tafux minn fejn inqala’, u madankollu lili fetaħli għajnejja! 31Aħna nafu li Alla mhux se jisma’ lill-midinbin; iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. 32Qatt fid-dinja ma nstema’ li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed agħma mit-twelid. 33Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel.” 34Imbagħad qabżu u qalulu: “Int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubiet waħdek?” U keċċewh ’il barra.

L-għama spiritwali

35Ġesù sama’ li keċċewh ’il barra; sabu u qallu: “Temmen inti f’Bin il-bniedem?” 36Dak wieġeb u qallu: “Min hu, Mulej, biex nemmen fih?” 37Qallu Ġesù: “Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek.” 38Qallu: “Nemmen, Mulej!” U nxteħet għarkupptejh quddiemu. 39Imbagħad Ġesù qal: “Jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jagħma.”

40Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: “Aħna wkoll għomja?” 41Weġibhom Ġesù: “Li kieku kontu għomja, ma kontux tkunu ħatja ta’ dnub. Imma issa qegħdin tgħidu, ‘Aħna naraw.’ Mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom.”

Nitolbu

Għażiż Alla, grazzi tar-rigali li tagħtini. Għinni biex ma ngergirx meta ma nieħux dak li rrid. Għinni nifhem li hawn tfal li għandhom ħafna aktar diffikultajiet minni. Ammen. 

Ngħixu

Ir-raġel għama emmen f’Ġesù. Xi kultant meta jiġrilna xi ħaġa ħażina, naħsbu li Ġesù nsiena, li Ġesù għandu affarijiet aktar importanti x’jieħu ħsieb, naħsbu li Ġesù mhux jisma’ t-talb tagħna. Iżda Ġesù wegħda li hu dejjem magħna. 

Illum insumu milli ma nafdawx f’Ġesù. Naqraw is-silta minn Mark 9, 14-29 u bħal dak ir-raġel, kull darba li nħossu li Ġesù ħalliena waħedna, nitolbu, “Ġesù, għinni fil-fidi nieqsa tiegħi.” 

Attività