B’qalbi kollha!

It-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Fl-Evanġelju tal-lum nerġgħu nsibu lill-Fariżej jistaqsu mistoqsija lil Ġesù, biex bit-tweġiba tiegħu jkollhom prova biżżejjed biex jarrestawh. Din hija t-tielet mistoqsija. L-ewwel waħda qrajnieha fl-Evanġelju tal-Ħadd li għadda. Bejn il-qari tal-lum u tal-Ħadd li għadda hemm silta oħra, fejn xi Sadduċej jistaqsu lil Ġesù dwar il-qawmien mill-imwiet.

Il-Lhud jobdu l-Liġi ta’ Mosè, li minbarra l-Għaxar Kmandamenti kienet tinkludi lista ma tispiċċa qatt ta’ regoli u dmirijiet oħra li nsibuhom fil-kotba tal-Eżodu, tal-Levitiku, tan-Numri u tad-Dewteronomju. Il-Lhud kienu jiddiskutu ħafna liema minn dawn kollha kienu l-aktar importanti. Ġesù bl-għerf kollu tiegħu jiġbor kollox f’żewġ dikjarazzjonijiet li jorbtu ħafna flimkien: “ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu” u “ħobb lil għajrek bħalek innifsek.”

Meta nisimgħu l-kelma ‘liġi’ mal-ewwel jiġu b’moħħna ħsibijiet ta’ restrizzjonijiet. Madanakollu, l-qofol tal-liġi ta’ Alla hija l-imħabba. Jekk nifhmu l-liġi ta’ Alla – il-kmandamenti – naraw li dawn fil-fatt juruna, kif nistgħu nneħħu kull xkiel li jista’ jtellifna milli nħobbu lil Alla u lill-oħrajn.

Il-kmandamenti nistgħu naqsmuhom fi tnejn: l-ewwel tlieta huma dwar ir-relazzjoni tagħna ma’ Alla, is-sebgħa l-oħra dwar ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn.

Xi tfisser li nħobbu lil Alla b’qalbna kollha, b’ruħna kollha u moħħna wkoll?

Il-ġimgħa l-oħra semmejna li jista’ jkun li hemm partijiet fil-ħajja tagħna li lil Alla ma nħalluħx jidħol fihom, per eżempju f’xi deċiżjonijiet li nieħdu fuq ix-xogħol jew fil-ħin ta’ divertiment tagħna. Li nħobbu lil Alla b’dak kollu li aħna, ifisser li nħobbuh f’dak kollu li nagħmlu u ngħidu, il-ħin kollu tal-ġurnata, aħna fejn aħna. Alla ma jixtieqx li nkunu nsara ta’ nofs kedda, sieq ’hawn u sieq ’l hemm. Dan mhux faċli, li tħobb dejjem, mhux faċli. L-ewwel pass biex tħobb lil xi ħadd hija li ssir tafu. Biex inħobb irrid li jkolli relazzjoni ħajja ma’ dik il-persuna. L-imħabba ma tiddependix mill-burdata li tkun fiha. L-imħabba perfetta hija l-imħabba li għandu Alla għalina, li minkejja dak kollu li nagħmlu, l-imħabba tiegħu ma tinbidilx. Alla ma jħobbniex għax jistħoqqilna, iżda jħobbna għax aħna tiegħu u ser nibqgħu tiegħu, nagħmlu x’nagħmlu. Dan huwa dak li qiegħed jistedinna għalih Ġesù illum; Huwa jixtieq li aħna nersqu lejn din it-tip ta’ mħabba. Aktar ma nsiru nafu lil Alla, aktar ser inħobbuh. 

Ġesù, jgħidilna wkoll li rridu nħobbu lill-oħrajn bħalma nħobbu lilna nfusna. Li tħobb lilek innifsek ma jfissirx li inti kuntent b’dak kollu li inti u dak kollu li tagħmel. Dejjem hemm fejn nistgħu nsiru aħjar. Ġesù miet għalina għax iħobbna, iħobbna bid-diffetti u nuqqasijiet tagħna, imma jagħtina l-għajnuna biex insiru aħjar. Ġesù jrid li nħobbu lill-oħrajn bl-istess mod, minkejja d-dgħufijiet tagħhom. Jaf li mhux se tkun faċli u li mhux se tiġi b’mod naturali għalina, kieku kienet daqstant ovvja, ma kienx joqgħod isemmiha u jgħid li hija kmandament, jiġifieri dmir tagħna. Kif se nkun naf inhix inħobb lill-oħrajn kif jixtieq Ġesù? San Pawl, fl-ittra tiegħu lill-Korintin jagħtina l-aqwa riga biex inkejjlu biha. Naqraw 1 Korintin 13, 4-8 u naraw kif nistgħu nsiru persuni li nħobbu aktar.

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mt 22, 34-40)

F’dak iż-żmien, il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, u wieħed minnhom, għaref fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu: “Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?” Qallu Ġesù: ““Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu”. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu: “Ħobb lil għajrek bħalek innifsek”. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti”.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir midħla tiegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personali. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. Min hu Alla għalik? Min hu l-proxxmu tiegħek?
 4. Hemm xi parti minn dan il-Kmandament il-Kbir li ssibu aktar diffiċli? Taħseb li aktar faċli li tħobb lil Alla imma mhux lil dawk ta’ madwarek? Jew forsi, tgħin u tħobb lill-oħrajn imma ma ssibx li inti tħossok ta’ daqs tant qrib ta’ Alla?
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn se tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn San Mattew (22, 34-40);
  ii. Xemgħa mixgħula;
  iii. Il-mejda jew post fejn hemm il-Bibbja, xemgħa, miksija bi drapp aħdar;
  iv. Computer/laptop bil-qari u clips.
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom.
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊
 8. Mur fil-parti tal-Prayer Spaces għall-mument ta’ talb flimkien bħala familja.

Kieku xi ħadd jistaqsik: “X’inhi dik il-ħaġa li l-aktar għandek tagħmel?” X’ser tgħidlu? Il-lum Ġesù ser jgħidilna x’għandha tkun it-tweġiba tagħna.

 • Alla lilna jħobbna ħafna
 • Aħna rridu nħobbu lil Alla wkoll
 • Aħna għandna nħobbu lill-oħrajn
 • Karti kbar vojta li meta mwaħħla flimkien jiġu daqs xi ħadd mit-tfal
 • Tape
 • Lapes 
 • Kuluri

Qatt qallek xi ħadd: “Ara li tkun bravu”, “Ara li tkun brava.” X’għandna nagħmlu biex inkunu bravi? (nagħtu ċans lil kulħadd jagħti t-tweġibiet tiegħu)

Kemm semmejna affarijiet li għandna nagħmlu! Kif ser niftakru dan kollu? Darba lil Ġesù staqsewh din il-mistoqsija wkoll u tafu kif wieġeb? Lil dawn in-nies, u lilna wkoll, Ġesù jgħidilna “ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu” u “ħobb lil għajrek bħalek innifsek.” Xi jrid jgħidilna Ġesù?

Ġesù jgħidilna li l-aktar ħaġa importanti li rridu nagħmlu hija li nħobbu ħafna lil Alla. Imma kif nistgħu nħobbuh lil Alla? X’irridu nagħmlu? (tfal iwieġbu)

Kuljum, lil Alla nistgħu nħobbuh ftit aktar. Insir inħobbu aktar meta nitlob. Nitlob meta nqum filgħodu u lil Alla ngħidlu: ‘dak kollu li ser nagħmel illum, ser nagħmlu biex lilek nagħtik pjaċir.’ Fil-għaxija, qabel norqod, nerġa nitkellem ma’ Alla u ngħidlu grazzi tal-ġurnata u dak kollu li għamilt. Ngħidlu sorry ta’ dawk l-affarijiet li għamilt u li bihom hu ma ħax ġost. Matul il-ġurnata niftakru f’Alla wkoll, u ngħidulu grazzi meta tiġri xi ħaġa tajba, sorry meta nagħmlu xi ħaġa ħażina, nitobuh jgħinna meta jkollna xi diffikultà. Il-Ħadd immorru l-knisja għall-quddiesa.

Ġesù jgħidilna wkoll biex inħobbu lill-oħrajn kif inħobbu lilna nfusna. Ġesù jgħidilna li dak li nixtiequ għalina, nagħmluh mal-oħrajn. Jekk jien nixtieq li kulħadd ikun ħbieb miegħi, jien inkun ħabib magħhom, jekk jien nixtieq li ħuti jaqsmu ċ-ċikkulata miegħi, jien naqsam il-ħelu tiegħi magħhom

Alla jħobb lil kulħadd. Meta aħna nħobbu lil oħrajn, inkunu qegħdin inħobbu lil Alla wkoll!

Għall-attività tal-lum, ser nimmarkaw ix-xifer ta’ barra (outline) ta’ wieħed minna. Inwaħħlu l-karti ma’ xulxin (sakemm ma għandnix karta kbira ta’ daqs tajjeb). Xi ħadd mit-tfal joqgħod wiċċu l-isfel jew il-fuq, fuq il-karta u npinġu x-xifer ta’ barra. Fin-nofs tal-figura li għandna fuq il-karta, bl-għajnuna tal-kbar, it-tfal jiktbu: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu u ħobb lill-oħrajn bħalek innifsek.” Flimkien naħsbu kif nistgħu nħobbu lil Alla u lill-oħrajn, permezz ta’:

 • Widnejna (nisma’ ġrajjiet mill-Bibbja, nisma’ songs b’messaġġ sabiħ, nagħti ċans lill-oħrajn jitkellmu);
 • Għajnejna: (naqra mill-Bibbja, nara fejn jien nista’ ngħin fid-dar u lill-ħbieb);
 • Ħalqna: (nitlob, inkanta kant b’messaġġ sabiħ (worship music), inkanta fil-knisja, mal-oħrajn nuża kliem li ma nweġġagħhomx, ngħid lill-ġenituri u ħuti li nħobbhom);
 • Idejna: (ngħin fid-dar u lill-oħrajn, nagħmel kards għall-birthdays tan-nanniet);
 • Saqajna: (immur il-knisja, noħroġ il-kelb passiġġata, meta l-mama jew il-papa jkollhom bżonn xi ħaġa minn kamra oħra mmur inġibha).

Wara li kulħadd ikun ta l-eżempji tiegħu, bl-għajnuna tal-kbar, it-tfal jiktbu jew ipinġu xi wħud minn dawn l-eżempji fuq il-karta ħdejn il-widnejn, idejn, eċċ. Din il-karta, inħalluha fejn nistgħu narawha biex niktakru li Ġesù jridna nħobbu lil Alla u lil xulxin.

Irroddu s-salib.

Mulej Alla, grazzi li inti tħobbni ħafna. Jien nixtieq inħobb lilek u lill-oħrajn kif tħobbni inti. Għinni biex naqsam dak li għandi mal-oħrajn, li ngħinhom u li nħobbhom.

Nisimgħu u nkantaw The Greatest Commandment.

Qatt smajtu bil-Guinness Book of Records? Fih ikun hemm irreġistrati ġrajjiet jew fatti bħal per eżempju min huma l-itwal u l-iqsar persuni fid-dinja, min kiel l-ikbar hamburger, min għamel l-akbar pizza u ħafna ħafna oħrajn. Bl-għajnuna tal-ġenituri tagħkom tistgħu tfittxu dwar dawn fuq il-kompjuter. Hemm anke Maltin imniżżlin f’dan il-ktieb. Il-lum il-Fariżej ser jistaqsu mistoqsija oħra lil Ġesù, mhux min għandu l-itwal xagħar fid-dinja, jew min għandu l-aktar żmien. Jistaqsuh liema kien l-akbar kmandament. Tafu x’wieġeb Ġesù?

 • L-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna għandha tkun li nħobbu lil Alla
 • 3 vażetti vojta (daqs tal-ġamm)
 • Strixxi tal-karti biex niktbu fuqhom
 • Lapsijiet
 • Ċfuf u oġġetti oħra biex inżejnu l-vażżetti bihom
 • 3 stickers vojta

Ġieli kellkom tistudjaw xi lista twila twila għad-dictation? Jew ġieli l-mama kellha toħroġ xi qadja u tħallilek lista ta’ x’għandek tagħmel u ma tagħmilx, bħal naddaf il-kamra tiegħek, oħroġ id-dustbin, itma lill-kelb, tiftaħx il-bieb, tweġibx it-telefon, tiġġilidx ma’ ħutek, lesti l-homework u oħrajn? U inti tgħid, ‘imma jien kif ser niftakar dan kollu?’

Il-Lhud kellhom ħafna liġijiet u regoli li riedu jiftakru. Ma kellhomx l-Għaxar Kmandamenti biss, imma anke ħafna regoli oħra. U kien hemm min kien jgħid: “imma jien kif ser niftakar dan kollu?” Ġesù malajr jurihom, u juri lilna wkoll, kif mhux ser ikollna l-ebda diffikultà biex niktakru dak li hu l-aktar importanti. Ġesù jgħid li l-akbar kmandament huwa “ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu” u “ħobb lil għajrek bħalek innifsek.”

Ġieli rajtu dawn l-ittri miktubin x’imkien: WWJD? Dawn huma l-ewwel ittri tal-frażi What Would Jesus Do?

Intom x’taħsbu, Ġesù kien jobdih dan il-kmandament?
U aħna mhux qegħdin nippruvaw ngħixu kif jixtieqna Ġesù?
Mela, qabel ma ngħidu jew nagħmlu xi ħaġa, tajjeb nistaqsu “WWJD?” Meta nagħmlu jew ngħidu dak li jixtieq Ġesù, inkunu qegħdin nobdu dan il-kmandament kbir li kellimna dwaru Ġesù il-lum.

L-attività ta’ din il-ġimgħa ser tgħinna biex niftakru dan il-kmandament u nobduh. Ma nobduhx matul din il-ġimgħa biss! La nkunu bdejna xi ħaġa tajba nibqgħu nagħmluha matul ħajjitna kollha.

Flimkien niddiskutu x’nistgħu nagħmlu biex nikbru fl-imħabba tagħna lejn Alla u x’nistgħu nagħmlu biex nuru li nħobbu lil xulxin (xi ideat ta’ dak li nistgħu insemmu: talb, kant ta’ tifħir lil Alla, quddies, għajnuna fid-dar, naqsmu dak li għandna, kliem ta’ mħabba). Wara kulħadd ser jieħu ftit minn dawk l-istrixxi tal-karti. Kulħadd se jikteb numru ta’ strixxi kif ser iħobb lil Alla u numru ieħor ta’ kif ser iħobb lill-oħrajn.

Wara li l-istrixxi kollha jintużaw, it-tfal jistgħu jiddekoraw it-tliet vażetti. Fuq kull wieħed iwaħħlu sticker. Fuq waħda jiktbu: Inħobbu lil Alla. Fuq oħra: Inħobbu lill-oħrajn (ġenituri), u fuq l-oħra: Inħobbu lill-oħrajn (tfal). Meta l-vażetti jkunu lesti, jitpoġġew l-istrixxi tal-karti ġo fihom. Kulħadd ipoġġi dawk li għandhom x’jaqsmu mal-imħabba ta’ Alla fil-vażett Inħobbu lil Alla. Il-bqija tal-istrixxi tat-tfal jitpoġġew fil-vażett Inħobbu lill-oħrajn (tfal) u l-ġenituri jpoġġu tagħhom fil-vażett li għad baqa’. Kuljum kulħadd jieħu strixxa minn ġo xi vażett u jipprova li matul dik il-ġurnata jagħmel dak li hemm miktub.

Inroddu s-salib.

Flimkien ngħidu l-Att ta’ mħabba: Mulejja, għaliex inti tjieba bla tarf u bla tmiem, jiena nħobbok fuq kollox u nħobb il-proxxmu tiegħi bħali nnifsi, minħabba fik.

Nisimgħu u nkantaw: Love the Lord.

Bħal kull ġimgħa s-sezzjoni Itlob id-Dar se tgħinna biex nifhmu aktar it-tema tal-Evanġelju.

1. Fl-Evanġelju tal-lum, minbarra l-Fariżej, jissemmew ukoll grupp ieħor ta' persuni. Min kienu dawn?

Correct! Wrong!

2. L-għaref fil-liġi għamel mistoqsija lil Ġesù. Għalfejn għamilha?

Correct! Wrong!

3. Liema hu skont Ġesù l-ewwel u l-aqwa kmandament?

Correct! Wrong!

4. Minbarra li huma l-qofol tal-liġi, Ġesù jgħid li l-kmandamenti li jsemmi hu huma wkoll il-qofol tal-messaġġ li taw xi nies oħrajn. Lil min isemmi Ġesù?

Correct! Wrong!