Kun imfejjaq

Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena B

Fl-Evanġelju tal-lum, ser nerġgħu niltaqgħu ma’ xi ħadd ieħor marid. Dan kellu marda kerha u li tittieħed ħafna. F’dawk iż-żminijiet ma kienx hemm fejqan għal-lebbra u min kien ikun maħkum minn din il-marda kien ikollu jitlaq dak kollu li kellu, familja, xogħol, ħbieb, u jmur joqgħod barra mir-raħal u ħadd ma kien jersaq lejh. Kienet marda qerrieda u ta’ uġigħ kbir. Bħalissa għaddejjin minn żmien fejn nistgħu nifhmu xi ftit aktar din is-sitwazzjoni. Għalkemm il-gravità mhux komparabbli, bil-pandemija COVID-19  qegħdin naraw ukoll nies jisfaw waħedhom jew sfortunatament imutu waħedhom; aħna lkoll imxenqnin għall-preżenza fiżika ta’ familjari u ħbieb. It-tgħannieq ma għadx għandu post f’ħajjitna. Għalhekk nistgħu nimmaġinaw kif ħassu dan ir-raġel li kien bħal wieħed minsi mid-dinja, meta mhux biss Ġesù ma jibżax jersaq lejh, imma jieqaf, ikellmu u jmissu.

Ġesù jfejjaq lil dan ir-raġel u jibgħatu għand il-qassisin skont kif kienet tgħid il-liġi. Ġesù jistaqsih biex ma jgħid lil ħadd, imma dan ir-raġel, tant kien mistagħġeb u ferħan b’dak li għamel miegħu Ġesù, li mar ixandar x’kien ġralu ma’ kulħadd.

Hemm ħafna x’nitgħallmu minn dan il-qari dwar il-ħajja u l-attitudnijiet tan-nisrani. L-ewwel u qabel kollox, ma nistgħux inkunu nsara tal-isem biss, irid ikun hemm azzjoni min-naħa tagħna. Dik il-kelma “irrid” mingħand Ġesù, turina li aħna rridu wkoll nagħmlu għażla. Jekk ser nimxu warajh, irridu ngħixu b’mod li jaqbel ma’ din l-għażla. Irridu nagħżlu li bħal Ġesù nuru l-ħniena ma’ kulħadd, li nagħżlu dak li hu tajjeb, anke meta dan mhux faċli, li nimxu skont ir-rieda ta’ Alla, anke meta ma nifhmuhiex. Dak ir-raġel ma deher li għamel xejn ħażin, meta mar kontra dak li qallu Ġesù iżda minħabba li hu mar xandru ma’ kulħadd, tellef lil Ġesù minn dak li kellu ppjanat – Ġesù ma setax jidħol fl-ibliet.

Ġesù jurina wkoll li mhux biżżejjed li nitħassru lil xi ħadd. Aħna mistennija li nagħmlu xi ħaġa; ma nistgħux nibqgħu passivi quddiem il-bżonnijiet u l-weġgħat tal-oħrajn. Bniedem bil-lebbra mhux sabiħ li tħares lejh. Ġesù mhux biss ma jdawwarx wiċċu, imma jersaq lejh. Tant jersaq viċin li jmissu, jitkellem miegħu u jfejqu. Hekk irridu nagħmlu aħna ma’ dawk li nistgħu ngħinu.

Imma dan l-evanġelju, għandu wkoll tifsira oħra. Il-mard spiritwali, id-dnub, li aħna morda bih ilkoll. Ġesù jurina, li għamilna x’għamilna, hu mhux ser jiddejjaq jersaq lejna, u lanqas ma ser isibha bi tqila li jmissna.  Iżda bħal dak ir-raġel, l-ewwel pass irridu nagħmluh aħna, irridu b’fiduċja ngħidulu “Jekk trid, tista’ tfejjaqni!”.

Qari mill-Evanġelju skont San Mark (Mk 1, 40-45)

F’dak iż-żmien, resaq fuq Ġesù wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa, inxteħet għarkupptejh quddiemu u qallu: “Jekk trid, tista’ tfejjaqni!”. Imqanqal mill-ħniena, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid, kun imnaddaf!”.

U minnufih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U widdbu bis-sħiħ, bagħtu malajr u qallu: “Qis li ma tgħid xejn lil ħadd; iżda mur uri ruħek lill-qassis, u agħmel offerta għall-fejqan tiegħek kif ordna Mosè, biex tkunilhom ta’ xhieda”.

Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma’ kullimkien u jxerred l-aħbar, hekk li Ġesù f’ebda belt ma sata’ iżjed jidħol bid-dieher, imma kien jibqa’ barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir midħla tiegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personalment. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. Matul din il-ġimgħa pprova kun aktar konxju/konxja tad-deċiżjoniet li tieħu. X’ser tagħżel? Li tħobb, li tgħin jew li tinjora?
 4. Il-lebbra kienet qegħda ttaqqal lil dak ir-raġel. X’inhi dik il-ħaġa li qegħda ttaqqlek? Jista’ jkun xi dnub li ma tistax teħles minnu, jew xi ħaġa li ġratlek fil-passat u għadek iġġorrha sal-lum. Iftaħ qalbek ma’ Ġesù, ħallih jersaq lejk, imissek, ifejqek.
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn San Mark (1, 40-45);
  ii. Xemgħa;
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp aħdar;
  iv. Computer/laptop bil-qari u clips
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊
 8. Mur fil-parti tal-Prayer Spaces għall-mument ta’ talb flimkien bħala familja

Fl-Evanġelju tal-lum ser nisimgħu dwar raġel li kellu marda li tittieħed ħafna u n-nies ma kienux imorru ħdejh. Ġesù mhux bħall-bqija tan-nies, għaliex resaq ħdejh, kellmu, messu u fejqu. 

 • L-imħabba ta’ Ġesù hija qawwija ħafna
 • Ġesù jixtieq ifejjaq lil kulħadd
 • Printouts tal-qlub
 • Band aids
 • Lapsijiet
 • Kuluri u dekorazzjonijiet

Ir-raġel li smajna dwaru llum kien marid ħafna u ma setax ifiq, għax dak iż-żmien ma kienx hemm mediċina għal din il-marda. Kienet marda li tittieħed, jiġifieri jekk xi ħadd imur ħdejh, jimrad bħalu. Għalhekk kien jgħix waħdu ‘l bogħod mill-familja u l-ħbieb tiegħu.  

Kif taħsbu li kien qed iħossu dan ir-raġel?

Tiftakru x’għamel Ġesù meta ra lil dan ir-raġel? (Ġesù tħassru u fejqu)

Kif taħsbu li ħassu dan ir-raġel, issa li fieq?

Meta Ġesù fejjaq lil dan ir-raġel ried jgħallimna u jurina li hu jħobbna ħafna u ma jixtieqx li jarana waħedna, morda u mdejjqin. Ġesù fejjaq lil dan ir-raġel. Mela Ġesù huwa aqwa mill-mard. Ġesù jirbaħ fuq il-mard u fuq it-tbatija! Ġesù jixtieq li jgħin lil kulħadd biex ħadd ma jaqta’ qalbu quddiem it-tbatija tal-ħajja.

Il-lum ser nitolbu lil Ġesù biex ifejjaq lil xi nies li nafu li huma morda. Għandkom qalb bil-kliem Ġesù jfejjaq. Agħtu l-kulur lil dawn il-kliem. Bl-għajnuna tal-ġenituri, fuq il-band aids (stick) ser tiktbu l-ismijiet ta’ dawk in-nies li huma morda u li tridu titolbu lil Ġesù għalihom. Dawn il-band aids waħħluhom fil-qalb. Wara li tlestu mit-talba tal-lum, din il-qalb poġġuha fil-kontenitur li għamiltu l-ġimgħa l-oħra, biex meta tarawha, tiftakru u terġgħu titolbu għal dawn in-nies.

Kemm aħna lucky li Ġesù jħobbna daqshekk. Waqt li nkunu qegħdin nagħmlu l-attivitajiet tal-lum nisimgħu u nkantaw, Jump around.

Tafu x’festa hi llum? Il-lum San Valentinu. Rajtuhom fil-ħwienet dawk il-kartolini kollha qlub ħomor? In-nies jixtruhom biex jibgħatuhom lil dawk li jħobbu. Intom għandkom qalb li ser tpinġuha sabiħ u tiddekorawha kif tixtiequ. Fuqha iktbu wkoll isem il-persuna li ser tagħtuha, jekk tridu lill-mama u lill-papa, tistgħu tagħtuhom waħda, inkella waħda kull wieħed (nota lill-ġenituri, minbarra l-qalb kbira, li hi għat-tfal, hemm oħrajn iżgħar, dawn għamluhom intom u agħtuhom lit-tfal).

Irroddu s-salib.

Ġesù aħna nafu li inti tħobb lil kulħadd u ma tridx li tara nies imdejqa għax morda. Illum nixtiequ nitolbu għal (jissemmew dawk li t-tfal kitbu isimhom fuq il-band aids). 

Grazzi Ġesù, ta’ dawk in-nies kollha li jħobbuna, grazzi ta’ (kulħadd isemmi nies li jħobbuh). Grazzi li inti tħobbna ħafna wkoll. Nixtiequ wkoll nitolbu għal dawk it-tfal li ma għandhom lil ħadd biex iħobbhom.

Il-ġimgħa l-oħra rajna lil Ġesù jfejjaq lill-kunjata ta’ Xmun. Illum Ġesù jiltaqa’ ma’ raġel marid b’marda kerha ħafna. Dan ir-raġel jemmen li Ġesù jista’ jfejqu.

 • L-imħabba tittieħed
 • Meta nħobbu lill-oħrajn, inkunu qegħdin inwasslulhom l-imħabba ta’ Ġesù

 • Karti vojta 
 • Lapsijiet u kuluri
 • Printout tal-qlub

Intom tafu x’inhu mard li jittieħed. Bħalissa hawn il-Corona Virus, din hija marda li tittieħed, għalhekk nilbsu l-maskri, noqgħodu ħafna attenti fejn imorru, x’immissu u ma’ min niltaqgħu. Dan nagħmluh mhux biss biex nieħdu ħsieb tagħna nfusna, imma wkoll biex nieħdu ħsieb tal-oħrajn. Fi żmien Ġesù, il-lebbra kienet marda li ma kienx hemm mediċini għaliha. Għalhekk min kien jimrad, kien ikollu jmur joqgħod għalih waħdu, jew ma’ oħrajn morda bħalu, ‘l bogħod minn kulħadd. 

Ġesù ma jibżax jersaq qrib ta’ dan ir-raġel u anke jmissu. Meta Ġesù jmiss lil dan ir-raġel, żgur li l-ewwel ħaġa li ħass dan ir-raġel, kienet imħabba. Min jaf kemm kien ilu ma jħoss lil xi ħadd imissu! Mela dan ir-raġel, fl-istess ħin li ħass idejn Ġesù fuqu, ħass anke l-imħabba ta’ Ġesù. 

Mhux il-mard biss jittieħed, imma anke affarijiet bħall-imħabba, dawn jittieħdu wkoll. Meta aħna nħossu li xi ħadd iħobbna, insibuha aktar faċli li nħobbu lura u nħobbu lill-oħrajn. Mela bħal Ġesù, aħna nistgħu mmissu oħrajn b’żewġ modi. Ġesù, mess lir-raġel u wrieh li jħobbu, u wkoll, mess lir-raġel u dan fieq.  Aħna nistgħu mmissu nies biex ngħinuhom u nistgħu mmissu nies per eżempju ngħannquhom biex nuruhom li nħobbuhom (għalkemm bħalissa, ma tantx nistgħu ngħannqu lil xulxin). Minħabba s-sitwazzjoni li qed ngħixu rridu nivvintaw modi oħra biex nuruhom li għalkemm ma nistgħux ngħannquhom u nersqu qrib tagħhom, aħna xorta nħobbuhom. 

Kif nistgħu nuru lin-nanniet li nħobbuhom?

Kif nistgħu nuru lill-ħbieb tagħna li huma morda, li nħobbuhom?

Kif nistgħu nuru anke lil nies oħra li nħobbuhom, nies li lanqas biss nafuhom, imma huma morda jew foqra jew m’għandhom lil ħadd biex jurihom li jħobbhom? (nitolbu għalihom u meta jkun hemm bżonn nagħtu flus. Meta nkunu nistgħu nerġgħu mmorru fejn nixtiequ u niltaqgħu ma’ oħrajn, inkunu nistgħu ngħinu anke b’modi oħra).

Meta aħna nuru mħabba lill-oħrajn, meta ngħinuhom, inkunu qegħdin inwasslulhom l-imħabba ta’ Ġesù. Bl-istess mod, Ġesù jurina li jħobbna permezz ta’ nies oħra. Fuq karta vojta, agħmel il-forma ta’ idejk. Ieqaf u aħseb. F’dawn l-aħħar ġranet kif ħassejt lil Ġesù jmissek (permezz tal-imħabba u għajnuna ta’ oħrajn, jista’ jkun ukoll bi kliem sbieħ li xi ħadd qallek). Fl-id ikteb jew pinġi din is-sitwazzjoni ta’ meta Ġesù resaq lejk u missek. (nota lill-ġenituri: din l-attività tistgħu tagħmluha intom wkoll. Jekk ma tagħmlux il-forma tal-id, aħsbu f’dawn l-aħħar jiem, fuq meta Ġesù resaq lejkom, misskom u wriekom li jħobbkom).

Niftakru wkoll, li Ġesù jersaq qrib tagħna ħafna, b’mod speċjali fil-qrar. Id-dnub huwa mard ukoll, u Ġesù jfejjaqna minn dan il-mard.

Illum San Valentinu, illum il-festa tal-maħbubin. Ħu qalb, u fuqha ikteb “Inħobbok” u isem il-persuna li ser tagħtiha. Tista’ tiddekora din il-qalb, u anke tagħmel aktar minn qalb waħda, għall-ġenituri, ħutek, nanniet. Imma tinsiex li l-imħabba mhux kliem biss, irridu nuru wkoll li nħobbuhom. Aħseb f’xi ħaġa li tista’ tagħmel illum biex turihom din l-imħabba.

Irroddu s-salib.

Grazzi Ġesù li inti tfejjaqna bl-imħabba tiegħek għalina. Illum nixtiequ nirringrazzjawk ta’ dawk kollha li jħobbuna, nixtiequ nitolbu għal dawk kollha li huma morda u wkoll għal dawk li bħar-raġel tal-Evanġelju jħossuhom imwarrba (ħin ta’ skiet, u kulħadd jaħseb f’persuni li jħossuhom imwarrba: tfal l-iskola li ma għandhomx ħbieb, anzjani li jgħixu waħedhom u ħadd ma jmur jarahom, il-ħabsin, ir-refuġjati).

Ġesù inti trid tfejjaqna mill-mard tar-ruħ u tal-ġisem. Nitolbu, biex bħal dak ir-raġel marid, aħna jkollna fidi kbira fik.

Nisimgħu u nkantaw, Jesus is the healer. 

1. L-Evanġelju tal-lum, jirrakkuntalna li Ġesù ltaqa ma' persuna li kien milquta bil-marda tal-...

Correct! Wrong!

2. Il-lebbruż iltaqa ma' Ġesù u qallu...

Correct! Wrong!

3. Wara li fejjqu, Ġesù ta ordni lir-raġel imfejjaq. X'qallu jagħmel Ġesù?

Correct! Wrong!

4. X'għamel ir-raġel wara li Ġesù fejjqu?

Correct! Wrong!

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.