Santa Bernardetta Soubirous

16 ta' April

Bernardetta Soubirous kienet tfajla ta’ erbatax-sena, raħlija fqira, sempliċi, bla edukazzjoni u qasira. Hi kienet minn Lourdes fi Franza. 

Kellha tfulija miżerabbli imma hi ma ma kinitx miżerabbli! Meta kienet għadha żgħira ħafna ħadet il-kolera u baqgħet tbati minn ażżma kronika severa. Kienet l-akbar minn sitt itfal, tlieta oħra mietu meta kienu żgħar. Għalkemm kienet marradija, il-ġranet tagħha kienu mimlijin b’xogħol iebes. Kellha tfalli l-iskola u l-katekiżmu minħabba l-ħafna xogħol li kienu jqabbduha. La kienet taf taqra u lanqas tikteb u ma ħallewhiex tirċievi l-Ewwel Tqarbina billi ma kinitx taf katekizmu. 

Bernardette u l-familja tagħha kienu fqar immens, jgħixu ġo kamra żgħira li qabel kienet ċella tal-ħabs. Din kienet umda u kiesħa silġ u ħafna drabi mimlija ġrieden. Kellhom tliet sodod: waħda għall-ġenituri, oħra għall-bniet u l-oħra għas-subien. Din ir-raħlija sempliċi kienet magħżula biex tagħti l-messaġġ tal-imħabba t’Alla lill-umanità “bħala l-ulied addottivi tal-Omm Qaddisa Tiegħu.” 

Bernardette kellha l-esperjenza ta’ tmintax-il dehra ġol-Grotta ta’ Lourdes. Anke wara din l-esperjenza singulari, Bernardette baqgħet tbati. Kienet imwaqqa’ għaċ-ċajt, u anke kienet imhedda bil-ħabs. 

Hi daħlet fil-kunvent tas-Sorijiet tal-Karità u baqgħet hemm taħdem u tbati mingħajr ma kienet mogħtija l-ebda attenzjoni speċjali. Fis-skiet, kienet tbati tbatija kbira. Mardet serjament bit-tuberkulożi tal-pulmun u l-għadam. Din il-qaddisa umli mietet meta kellha biss ħamsa u tletin sena. 

Illum miljuni ta’ nies iżuru l-Grotta ta’ Lourdes u jinżlu ġol-ilma ta’ nixxiegħa li kienet bdiet f’waħda mid-dehriet u għadha tnixxi s’issa. Minħabba f’hekk, il-ħdax ta’ Frar li hi d-data tal-ewwel dehra, hija ddedikata bħala l-ġurnata dinjija tal-Morda. Kien f’Lourdes li l-Madonna ddikjarat lil Bernardette li Hi kienet “L-Immakulata Kunċizzjoni.” Erba’ snin qabel, il-Papa kien iddikjara bħala verita’ tal-fidi Kattolika (Dogma) li l-Madonna ma kinitx imtebba’ bid-dnub sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha.

Santa Bernardina għadha tgħix il-messaġġ tal-imħabba fil-Grotta ta’ Lourdes.

F’waħda mid-dehriet taghħa, il-Madonna talbet kemm-il darba lil Bernardette biex tagħmel “Penitenza” għall-konverżjoni tal-midinbin. Bernardette kienet toffri t-tbatijiet tagħha fis-silenzju bħala talba għall-midinbin. 

Tajjeb li tgħin lit-tfal jifhmu li l-penitenza, minbarra li jiddispjaċik għall-ħażin li tkun għamilt, ifisser ukoll li tagħmel sforz li ma tagħmilx dak li jogħġbok mal-ewwel! Għin lit-tfal biex isibu modi kif jagħmlu dan fil-ħajja ta’ kuljum: ma ngergirx meta l-ikel ma jkunx kif inħobbu jien, jew ma jkunx il-favorit tiegħi; ma taqbadx u tieħu l-ikbar biċċa kejk; tkun lesta li ċċedi li tuża t-tablet jew xi ġugarell; li ċċedi u mhux dejjem tara l-programm favorit tiegħek; li toffri li tagħmel xi xogħol li ħaddieħor jiddejjaq jagħmel…

Fl-ewwel dehra, il-Madonna kellha f’idejha kuruna b’żibeġ bojod. Hija raddet is-salib u bdiet tgħid ir-rużarju. Bernardette ħarġet il-kuruna tagħha mill-but u kompliet tgħidu magħha. 

Fiehem lit-tfal xi jfisser ir-rużarju. Huwa l-istorja tal-ħajja ta’ Ġesù, tal-Madonna u ta’ San Ġużepp.

Għin lit-tfal biex ikollhom kuruna li tidher ġod-dar tagħhom. Ħajjar lit-tfal li mal-mowbajl iġorru wkoll kuruna żgħira ġol-basket.

Il-Papa Franġisku jinsisti ħafna kif nagħmlu s-sinjal tas-salib. Ma ninsewx li dan huwa s-sinjal tagħna bħala nsara. Urihom kif jagħmlu s-sinjal tas-salib tajjeb. 

Tajjeb li nitolbu sew u niddedikaw ħin biex nirringrazzjaw lil Alla li tana ħafna affarijiet li aħna nieħdu for granted. Nirringrazzjaw lil Alla li tana l-għajnuna biex insibu l-ikel lest, li jkollna l-ħwejjeġ maħsulin ….

Nitolbu għall-morda u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Jistgħu jsemmu b’isimhom lil dawk li jafu.

Nitolbu għal tant nies li m’għandhomx dar fejn joqogħdu, dawk li jgħixu fil-kampijiet tar-refuġjati, li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom. 

Tajjeb li nderru lit-tfal li jroddu s-salib u jgħidu talba żgħira qabel u wara l-ikel kull fejn ikunu. Dan jgħodd ukoll għal qabel ma jibdew il-homework.

Sabiħ li jaraw film gustuż The Song Of Bernardette.

Attività: Nibnu grotta lil Marija!

Għanda bżonn stampa ta’ Ommna Marija, kartonċina ftit ikbar mil-stampa, popsicle sticks, dekorazzjonijiet, u glue stick.

  1. Weħħel l-istampa ta’ Marija fuq l-kartonċina
  2. Weħħel l-popsicle sticks mad-dwara tal-istampa biex tifforma frame
  3. Żejjen il-grotta kif trid inti
  4. Dendel din fil-kamra jew fl-spazju ta’ talb sabiex tgħid ir-Rużarju mal-familja tiegħel

Tinsiex taqsam magħna dan il-kraft, bili tibagħtulna ritratt 🙂

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.