Santa Katerina ta’ Genoa

15 ta' Settembru

Santa Katerina twieldet Genoa, L-Italja fis-sena 1447, kienet l-iżgħar fost hames t’aħwa.  Missierha Jacopo Fieschi u Ommha Francesca di Negro, kienu ġejjin minn familji nobbli.  

Meta Katerina kellha 13-il sena, probabilment fuq l-eżempju t’oħta li kienet daħlet soru Agostinjana, talbet lill-Konfessur tagħha biex tidħol hi ukoll soru Agostinjana.  Hija ma ġietx aċċetata minħabba l-fatt li kienet għadha żgħira.  Qatt iżjed ma reġgħet talbet tidħol fil-monasteru.

Meta kellha 16-il sena, missierha miet.  Kien f’dan iż-żmien li Katerina iżżewwġet lill Giuliano Adorno, dan iż-żwieġ ġie irranġat minn ħuha.  Dan iż-żwieġ ma kienx wieħed feliċi għall Katerina, ma kellhomx tfal u żewġha Giuliano ma kienx eżemplari fil-ħajja taż-żwieġ.  Kien ħali fl-infieq tal-flus u kellu ukoll tempra vjolenti.  Katerina kienet imdejqa ħafna, tbati fis-silenzju minħabba fiż-żwieġ tagħha għal ħames snin.  Wara dawn il-ħames snin bdiet titlob lill Alla biex timrad u tibqa għomorha fis-sodda.

F’dak iż-żmien fetħet qalbha ma oħtha s-soru, li ħeġġitha, biex tmur għand il-konfessur tal-kunvent u tqerr għandu. Waqt din il-qrara hija esperjenzat ‘sens qawwi ta’ l-imħabba ta’ Alla għaliha’.  Din kienet il-bidu tal-konverżjoni tagħha.

Ħajjitha inbidlet totalment, saret waħda ta’ għaqda kontinwa ma’ Alla permezz tat-talb u tal-penitenza.  Katerina kienet ukoll titqarben kulljum, ħaġa rari f’dak iż-żmien.  Bdiet ukoll tgħin il-morda fl-isptar ta’ Genoa.  Din il-bidla fil-ħajja ta’ Katerina bidlet ukoll il-ħajja ta’ żewġha, li ikkonverta u daħal Terzjarju Franġiskan, (it-terzjarji huma membri tat-tielet Ordni Franġiskan, imwaqqaf minn San Frangisk t’ Assisi,  li hu magħmul minn persuni miżżewġin jew ġuvintur u xebbiet, li jgħixu regola miktuba għalihom minn San Franġisk t’Assisi, mingħajr ma jkollhom jidħlu patrijiet jew sorijiet).  Barra minnhekk kien jgħin ukoll lill morda.  Minħabba it-tberbieq tal-flus ta’ Giuliano spiċċaw finanzjarjament irvinati, huma iddeċiedu imorru jgħixu ġo sptar kbir fejn iddedikaw ħajjithom għas-servizz tal-morda.  Wara l-mewt ta’ żewġha fis-sena 1497, Katerina, ħadet f’idejha it-tmexxija ta’ l-isptar, fl-istess ħin kompliet tiddedika ħajjitha għal morda u għal bżonnijiet ta’ l-isptar kollox għall imħabba ta’ Alla.

Katerina mietet nhar il-15 ta’ Settembru tas-sena 1510 wara ħajja iddedikata lill-fqar, lill-morda u dawk fil-bżonn.

Santa Katerina ta’ Genoa esperjenzat l-imħabba ta’ Alla b’mod personali, permezz tas-Sagrament tal-Qrar.

Ippruvaw sibu l-hin matul dan ir-Randan, biex flimkien mat-tfal tmorr tqerru u tesperjenzaw l-imħabba u l-maħfra ta’ Alla.

Tkellem mat-tfal dwar il-parabboli ta’ Ġesu’, li permezz tagħhom kien jgħallem in-nies dwar l-imħabba ta’ Alla u l-imħabba lejn il-proxxmu.

– Ara mat-tfal: The Parable of the Prodigal Son 

Iddiskuti mat-tfal dwar kif kienu iħossuhom kieku kienu l-iben jew il-missier.

Isma l-opinjoni tat-tfal dwar x’jaħsbu li Ġesu’ ried jgħid lin-nies li kienu qegħdin jisimgħuh.

Għallimhom li l-messaġġ ta’ din il-parabbola hija li Ġesu’ ried juri li Alla jibqa jħobbna dejjem, jaħfrilna meta nammettu dnubietna u nitolbu maħfra għal dak li nkunu għamilna.

Mat-tfal li diġa bdew imorru jqerru jew ma dawk li qegħdin jippreparaw għas-Sagrament tal-Qrar, spjega kif Alla jkompli jaħfrilna permezz tas-saċerdot meta nmorru nqerru.

F’dan iż-żmien tar-Randan morru qerru bħala familja!  Wara li tqerru tistgħu torganiżżaw attivita jew toħorġu x’imkien bħala familja!

Ħin tat-Talb mal-Familja

Organiżża ħin ta’ silenzju u riflessjoni (bejn 2 jew 3 minuti)

Tistgħu toħolqu atmosfera permezz ta’ xemgħat mixgħula u mużika addatata għat-talb.

Għamlu eżami tal-kuxjenza mat-tfal fejn jirriflettu dwar l-aġir tagħhom ma l-oħrajn, dwar ir-responsabilitajiet tagħhom (homework, faċendi) jekk gidbux, jirrispondu, iweġġu il-ħaddieħor.

Ħeġġigħom biex jagħmlu talba ta’ maħfra u jitolbu l-għajnuna ta’ Alla u tal-Madonna biex jagħmlu għażliet tajbin.

Tistgħu tispiċċaw din ir-riflessjoni permezz ta’ tgħanniqa ta’ indiema ma dawk li setgħu weggħu b’xi mod.

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.