Santa Marija Mackillop

8 ta' Awwissu

Santa Marija Mackillop hija l-ewwel qaddisa Awstraljana.  Hija twielded ġewwa l-Belt ta’ Fitzroy fl-istat tal-Victoria ġewwa l-Awstralja fl-1842. Il-Familja Mackillop għaddiet minn żmien ta’ faqar meta Missier Marija spiċċa mingħajr xogħol; u billi Marija kienet l-ikbar fost tmien ulied marret taħdem ġo ħanut  biex tkun tista tgħin lil-familja. Avolja kienet familja fqira, imma xorta irrċievew edukazzjoni tajba ġewwa skejjel privati u tagħlim id-dar mingħand missierhom.

Fl-1860 marret fl-istat ta’ South Australia, fejn ġiet impjegata miz-zijiet tagħha biex tieħu ħsieb u tgħallem lill-kuġini tagħha. Qalbha kienet dejjem marbuta mal-fqar, għalhekk flimkien mal-kuġini tagħha bdiet tagħlem it-tfal tal-bdiewa li kienu jgħixu fl-inħawi.

L-Isqof ta’ South Australia beda iheġġeġ lill Saċerdot; Fr Julian Woods biex jibda l-edukazzjoni Kattolika f’subborgi żgħar. Meta iltaqa’ ma Mary induna bil-kwalitajiet tajjbin tagħha u ħeġġigħa biex tingħaqad miegħu f’din il-missjoni. Flimkien bdew skola għal kulħadd b’xejn b’mod speċjali għal dawk li ma setgħux iħallsu.  

Minn dak iż-żmien il-ħajja ta’ Marija kienet li tagħlem, b’mod partikulari tfal li kien jgħixu f’postijiet imbiegħda; dawn kien jinkludu tfal Aboriġini li dak iż-żmien ma tantx kienu meqjusa.  Marija sabet il-vokazzjoni tagħha; li sservi lil-fqar u lill dawk imwarrba.

Maż-żmien nisa oħra bdew jingħaqdu magħha biex iwaqqfu mhux biss skejjel imma anki postijiet fejn persuni fil-bżonn ikunu jistgħu issibu l-għajnuna.  Marija daħlet soru ġo Ordni religjuż li waqqfet hi flimkien ma Fr Woods; dan l-ordni jissejjaħ Is-Sorijiet ta’ San Ġużepp tal-Qalb ta’ Ġesu, magħrufin ġewwa l-Awstralja bħala ‘The Josephites’; u l-isem li ħadet Marija kien Suor Marija tas-Salib. L-għan ta’ dan l-ordni hu li jgħin lill kull minn hu fil-bżonn spiritwalment jew materjalment.

Suor Marija tas-Salib sofriet hafna minn persuni li ma fehmux il-missjoni tagħha; imma qatt ma qagħtet qalbha. Kienet anke siefret Ruma fejn il-Papa approva ir-regola tal-Ordni li waqqfet.

Fl-1902 Suor Marija kellha puplesija u spiċċat ipparalizzata u ma setgħetx timxi iżjed. Damet seba snin ġo siġġu tar-roti u baqgħet tmexxi l-Ordni li kienet waqqfet sal-ġurnata li mietet li kienet it-8 ta’ Awwissu 1909.

Suor Marija tas-Salib ġiet iddikjarata qaddisa fl-2010 minn Papa San Gwanni Pawlu II ; ġiet iddikjarata ukoll Patruna ta’ L-Awstralja. Il-Motto ta’ Mary Mackillop kien: ‘Qatt m’għandek tara ħtieġa ta’ xi ħaġa, mingħajr ma tagħmel xi ħaġa dwarha’.

Tista tgħin it-tfal issibu l-Awstralja fuq mappa u tfittxu dwar il-postijiet li fihom ħadmet Mary Mackillop li huma: Fitzroy fil-Victoria fejn twieldet, Portland fil-Victoria, Penola f’South Australia u North Sydney fejn tinsab midfuna. 

Għamel it-tfal konxji tad-diffikultajiet li persuni kellhom dak iż-żmien biex jivvjaġaw minn post għal ieħor u aktar u aktar vjaġġ mill-Awstralja għal Ruma u lura! Enfasizza li Mary Mackillop qatt ma qatet qalbha minkejja id-diffikultajiet li iltaqgħet magħhom.

Fakkarhom fil-motto ta’ Mary Mackillop u kif nistgħu ngħixuh fil-ħajja tagħna. Tistgħu tagħmlu bookmark jew kartolina bil-motto ta’ Mary Mackillop fuqha.

Iddedika ftit ħin ta’ talb biex tirringrazzja lil Alla għal għalliema u Katekisti li għalmuna u mexxewna fi triq it-tajba.  

Ġesù huwa l-għalliem il-kbir tagħna. Spjega kif Ġesù għallem bil-parraboli. Għażel parrabola u aqrah mill-Bibbja tat-tfal. Tkellem mat-tfal dwar x’ried jagħlem Ġesù permezz tal-parrabola. 

Kif tuża dan l-ispazju

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż permezz tal-qaddisin tal-Knisja. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet li jistgħu jgħallmuk dwar x'inhi l-qdusija u li jħeġġuk tgħix ħajja dejjem aktar qaddisa.