Simboli tal-Għid

Żmien il-Għid

Kristu Rxoxt

Nitgħallmu:

Fl-aħħar waslet il-ġurnata tal-Għid il-Kbir. Din hija l-akbar u l-aktar festa importanti għalina l-insara, għax Ġesù ma baqax mejjet, imma qam mill-mewt.

Nagħmlu:

Neħħu  x-xemgħat vjola u roża, u minflok għamlu x-xemgħa bajda. Jekk għandkom xi fjuri artifiċjali żgħar tistgħu tpoġġuhom fuq ir-ramel u bejn iċ-ċagħaq. Tistgħu tpoġġu wkoll 15-il bajda tal-Għid żgħar (nota lill-ġenituri: tistgħu tieħdu minnhom u tużawhom bħala sinjal, fejn it-tfal ser isibu s-simbolu li jmiss).

Tiftakru fil-bidu tar-Randan, kontu għaddejtu n-numru ta’ ġranet. Iż-żmien tal-Għid jibda mil-lum u jispiċċa fil-festa ta’ Pentekoste, li din is-sena se niċċelebrawha fit-28 ta’ Mejju. Jekk illum l-ewwel ġurnata, kemm hu twil żmien il-Għid? (50 ġurnata)

Hekk għamilna 40 ġurnata ta’ sagrifiċċju, issa għandna 50 ġurnata ta’ ferħ, għax Kristu qam mill-mewt! Ġesù aktar b’saħtu mill-mewt u minn dak kollu li hu ħażin.

Aqraw il-ġrajja ta’ meta Ġesù qam mill-mewt, mill-Bibbja tagħkom, u wara, isimgħu u kantaw, Jesus is alive.

Aqtgħu l-istampa ta’ Kristu Rxoxt u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn).

Fuq qalb (kartonċina l-istess kulur bħal ta’ qabilha) iktbu, Ġesù qam tassew!

Illum araw lil tgħidu ‘L-Għid it-tajjeb’ lil kulmin tiltaqgħu miegħu.

Nitolbu

Grazzi Ġesù li inti qomt mill-mewt, u lilna tajtna ċans li nistgħu niġu miegħek fil-ġenna.

Ammen.

Anġlu

Nitgħallmu:

Min huma l-anġli?

Kif timaġġinaw li huma l-anġli?

Fl-istampi naraw l-anġli, ġeneralment bħala tfal ħelwin, jew nies bil-ġwienaħ.

L-anġli huma messaġġiera ta’ Alla. Ma humiex nies bħalna, għalkemm huma maħluqin minn Alla wkoll. Fil-Bibbja hemm ġrajjiet fejn jissemmew l-anġli, bħal meta l-anġlu Gabrijel deher lill-Madonna, meta l-anġli dehru lir-ragħajja u qalulhom li kien twieled Ġesù. Meta Ġesù qam mill-mewt, in-nisa li marru ħdejn il-qabar, u anġlu qalilhom li Ġesù ma kienx hemm, imma kien qam mill-mewt. Dawn huma xi drabi meta l-anġli dehru lin-nies, ġeneralment l-anġli qatt ma narawhom, għalkemm huma madwarna.

Aħna lkoll għandna anġlu speċjali, li huwa tagħna biss. Insejħulu l-anġlu kustodju. Alla tahulna bħala rigal, biex jieħu ħsiebna, u jgħinna nagħmlu dak li hu tajjeb. L-Anġlu Kustodju qiegħed dejjem magħna, nistgħu nitkellmu miegħu dejjem u kullimkien, meta nkunu mal-ħbieb, u anke meta nkunu waħedna, nistgħu nitkellmu mal-anġlu tagħna meta nkunu ferħana u anke meta nkunu mdejqa, jew qed nibżgħu minn xi ħaġa.

Nagħmlu:

Araw din l-istorja jisimha, How the angels got their wings.

Aqtgħu l-istampa tal-anġlu u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina l-istess kulur bħal ta’ qabilha) iktbu, l-Anġlu Kustodju tiegħi

L-Anġli Kustodji jgħinuna. Illum għamilha ta’ anġlu kustodju lil xi ħadd u għinnu.

Nitolbu

Għid it-talba tal-anġlu kustodju.

Il-qabar vojt

Nitgħallmu:

Meta xi ħaġa hija vojta, ma jkun hemm xejn ġo fiha, għalkemm forsi stennejna li nsibu xi ħaġa. Fil-pakkett tal-galletini nistennew li nsibu l-gallettini, u jiddispjaċina meta nsibu l-karta biss, u l-pakkett vojt!

In-nisa li marru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù, ma stennewx li jsibuh vojt, imma hekk kien ġara. Ġesù qam mill-mewt, u għalhekk ma kienx għadu fil-qabar. Din kienet aħbar tajba ħafna, Ġesù ma kienx għadu mejjet! Ġesù huwa ħaj. Tant hija ġrajja importanti għalina, li niċċelebrawha b’mod speċjali kull nhar ta’ Ħadd! Fil-quddiesa tal-Ħadd nerġgħu niċċelebraw li Ġesù qam mill-mewt u li Ġesù huwa ħaj.

Nagħmlu:

Araw dan il-video dwar il-qabar vojt u wara ħudu gost kantaw u iżfnu mas-song , Jesus is alive.

Aqtgħu l-istampa tal-qabar vojt u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina ħadra) iktbu, Ġesu ħaj

Illum oħorġu għall-passiġata fil-kampanja mal-familja tagħkom. Ħarsu sew madwarkom biex taraw kemm hi sabiħa n-natura, il-pjanti u l-annimali, ħarsu ’l fuq lejn is-sema, mal-ġurnata sabiħa bix-xemx u sħab, fil-għaxija, bil-qamar u kwiekeb.

Nitolbu

Grazzi Ġesù li inti ħaj u qiegħed magħna. Aħna qatt ma aħna waħedina, għax inti dejjem hemm biex tgħinna u tieħu ħsiebna. Ammen.

Il-bajd tal-Għid

Nitgħallmu:

Intom tħobbuhom il-bajd tal-Għid? 

Xi tħobbu l-aktar, ċikkulata bajda jew ċikkulata kannella?

Kiltu xejn bajd tal-Għid s’issa?

Ġesù qam mill-mewt u huwa ħaj. Xi jkun hemm fil-bajd ta’ vera? Xi fellus, jew għasfur żgħir …ikun hemm ħajja ġdida. Għalhekk il-bajd tal-Għid ifakkarna fil-ħajja ġdida li tana Ġesù meta qam mill-mewt. Wara din il-ħajja, aħna se ngħixu għal dejjem ma’ Ġesù fil-ġenna. 

Nagħmlu:

Matul il-ġranet li ġejjin, bl-għajnuna ta’ xi ħadd kbir, ħudu gost għamlu l-bajd tal-Għid intom. Tistgħu taraw kif tagħmluhom hawnhekk (jekk għandkom il-forma) jew tistgħu tagħmluhom b’bużżieqa wkoll, ara hawn.

Aqtgħu l-istampa tal-bajda tal-Għid u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina ħadra) pinġu wċuh ferħana 😊 Għandkom biżżejjed qlub biex tagħmlu fjura oħra. Araw kif tagħmlu l-fjura:

☺ meta tagħmlu l-bajd tal-Għid, araw li ma tikluhomx waħedkom! Lil min se tagħtuhom?

Nitolbu

Ġesù, kemm aħna lucky li għandna tant affarijiet tajba x’nieklu. Illum nixtiequ nitolbu għal dawk it-tfal kollha li mhux biss ma għandhomx ħelu x’jieklu, imma lanqas ikel ieħor. Ammen.
Tfal dejjem ftakru għidu grazzi lil Alla tal-ikel. Għidu talba qabel ma tieklu, u anke wara li tispiċċaw mill-ikel.

Flieles, fniek u friefet

Nitgħallmu:

Fi żmien il-Għid, fir-rebbiegħa jitwieldu ħafna annimali, anke s-siġar u l-pjanti jkollhom weraq u fjuri ġodda. F’dan iż-żmien, fuq il-kartolini u fid-dekorazzjonijiet naraw stampi ta’ flieles, ta’ fniek żgħar u ta’ friefet. Dawn kollha juru ħajja ġdida. Imma dawn jikbru wkoll. U aħna l-istess ma nibqgħux tfal, imma għad nikbru u nsiru bħall-mama u bħall-papa. Ma nikbrux biss fit-tul, imma anke f’dak li nafu. Bħalissa għadkom tafu ftit dwar Ġesù, u kemm iħobbkom u jieħu ħsiebkom. Għadkom tafu ftit dwar it-tagħlim tiegħu, u kif Ġesù jixtieq li ngħixu. Imma aktar ma nikbru aktar ser insiru nafu lil Ġesù, u nitgħallmu dak li jixtieq jgħidilna.

Nagħmlu:

Aqraw il-ġrajja ta’ meta Ġesù kellu 12-il sena. Meta naqraw din l-istorja mill-Bibbja (mhux Bibbja tat-tfal), din il-ġrajja tispiċċa hekk: “Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.” (Luqa 2, 52). Bħalkom Ġesù kien tifel, kien tifel bravu, li kompla jikber mhux biss fis-snin, imma wkoll f’dak li jaf, u kiber ukoll fl-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Tistgħu taraw din il-ġrajja, f’dan il-filmat, Ġesù ta’ tnax-il sena.

Aqtgħu l-istampi tal-fellus, tal-fenek u tal-farfett u agħtuhom il-kulur. Dendluhom mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur ieħor li tixtiequ) iktbu Ħajja Ġdida.

☺ illum agħtu tgħannieqa kbira lill-ġenituri tagħkom, u għidulhom grazzi li qegħdin jgħinnukom biex tikbru bħala tfal bravi 

Nitolbu

Ġesù, għin lill-ġenituri tagħna, biex bħalma Marija u Ġużeppi, huma jgħinuna nikbru mhux biss fis-snin, imma wkoll “fil-grazzja quddiema Alla u quddiem il-bniedem.”

Ammen

Hallelujah

Nitgħallmu:

Tafu xi tfisser il-kelma Hallelujah?

Din hija kelma li l-Lhud kienu jużaw biex ifaħħru lil Alla, meta jgħiduha jkunu qed jgħidu, “Ikun imbierek jew imfaħħar Alla.” Indunajtu li matul ir-Randan, waqt il-quddiesa, aħna ma għidnix il-kelma ‘Hallelujah’? Dan ma nagħmluhx biex ma nfaħħrux lil Alla, imma l-kelma li hija wkoll simbolu ta’ ferħ, ma ngħiduhiex waqt ir-Randan biex nerfgħu dan il-ferħ u tifħir għall-Għid. 

Jekk mortu għall-funzjoni tal-Vġili tal-Għid jew ta’ nhar il-Għid, żgur li smajtu l-kant ferrieħi tal-Hallelujah, u x’aktarx id-daqq tal-qniepen ukoll, li ħabbru li Ġesù qam mill-mewt. Ġesù huwa ħaj. Hallelujah!

Nagħmlu:

Inkantaw Oh Hallelujah.

Bl-għajnuna tal-ġenituri tagħkom, fittxu Salm 135. Għidna li Hallelujah tfisser ‘Infaħħru lill-Mulej’. Dan huwa wieħed mis-salmi li jfaħħru lil Alla. Aqrawh flimkien.

Aqtgħu l-istampa bil-kelma Hallelujah u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur bħal ta’ qabel) iktbu Hallelujah!

☺ agħtu l-kulur lill-istampa tal-Hallelujah u poġġuha fil-kamra tagħkom, ħalluha hemm matul iż-żmien tal-Għid, biex tiftakru li kuljum għandna nfaħħru lil Alla.

Nitolbu

Għalxiex ser tfaħħru lil Alla? Għamlu din it-talba tagħkom tal-lum:

Infaħħrek Mulej … (semmi għalxiex ser tfaħħruh, pereżempju ‘għax inti ħlaqtni’, ‘għax inti tħobbni’, ‘għax inti tgħinni’, ‘għax ħlaqt il-ħolqien kollu’…)

Chi-Rho

Nitgħallmu:

Qatt smajtuha din il-kelma? Chi-Rho?

Ħarsu lejn l-istampa li se tpinġu.

Qatt rajtuhom x’imkien dawn iż-żewġ ittri? 

Chi u Rho, huma żewġ ittri  tal-alfabett Grieg. Huma l-ewwel żewġ ittri ta’ isem Kristu. Bil-Grieg Kristu jinkiteb hekk: ΧΡΙΣΤΟΣ, u l-ħoss ta’ dawn l-ittri huwa ‘kristos’.

L-ewwel żewġ ittri (Chi u Rho) tpoġġew fuq xulxin, u saru simbolu li jirrappreżenta lil Kristu. 

Nagħmlu:

Kristu tfisser ‘il-midluk’ jew ‘il-magħżul’. Tafu li Ġesù, kien magħruf b’ismijiet oħra wkoll? Araw dan il-video biex issiru tafu ismijiet oħra li nsibu fil-Bibbja, u li kienu jintużaw għal Ġesù, Names of Jesus

Aqtgħu l-istampa bis-simbolu Chi-Rho u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur bħal ta’ qabel) iktbu Kristu.

☺ illum araw li tkunu aktar bħal Ġesù, jiġifieri li tagħmlu dak kollu li hu tajjeb. Meta nkunu bravi, kulħadd ikun aktar ferħan.

Nitolbu

Ġesù, illum tgħallimna li inti msejjaħ b’ismijiet oħra. Darba inti għidt, “Jiena t-triq, il-verità u l-ħajja.” Aħna rridu nsiru nafuk aktar, biex inti turina t-triq li rridu nimxu minna, nafu li jekk inkunu ħbieb tiegħek, ma tħallinix waħedna fid-dlam u jkollna ħajja fil-paċi. Ammen.

Ħaruf ta’ Alla

Nitgħallmu:

Kiltu figolli dan l-Għid?

X’forma kellhom il-figolli? Kellkom xi waħda forma ta’ ħaruf?

Il-ħaruf jissemma numru ta’ drabi fil-Bibbja. Fit-Testment il-Qadim (il-parti tal-Bibbja, qabel ma twieled Ġesù) naqraw, kif in-nies kienu joffru ħrief bħala sagrifiċċju lil Alla biex juruh li ddispjaċihom tal-ħażin li jkunu għamlu. Huma kienu jemmnu li meta joffru dan is-sagrifiċċju d-dnub tagħhom kien jinħafer. Meta mbagħad ġie Ġesù fid-dinja, Ġwanni l-Battista kien ideskrivih bħala ‘l-Ħaruf ta’ Alla’. U aħna nafu li Ġesù miet fuq is-salib, u b’hekk id-dnub tagħna jista’ jinħafer u meta xi darba mmutu, immorru ħdejn Ġesù fil-ġenna.

Nagħmlu:

Fil-Bibbja hemm ġrajja oħra meta jissemma ħaruf. Din kienet meta Mosè ħarab mal-poplu Lhudi mill-Eġittu, fil-lejl ta’ qabel, in-nies kielu ħaruf. Sibu din l-istorja fil-Bibbja tagħkom u aqrawha. Tistgħu wkoll taraw dan il-video, The Passover and the Red Sea

Aqtgħu l-istampa tal-ħaruf u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur bħal ta’ qabel) iktbu Ġesù, il-Ħaruf t’Alla.
☺ illum jekk tagħmlu xi ħaġa ħażina, ftakru għidu ‘sorry’ mal-ewwel.

Nitolbu

Waqt il-quddiesa ngħidu talba lil Ġesù, u nsejħulu l-Ħaruf ta’ Alla. Ejjew nagħmluha t-talba tagħna llum.

Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina

Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina

Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, agħtina l-paċi.

Il-Blandun

Nitgħallmu:

Qatt smajtuha din il-kelma? Blandun?

Tafu x’inhu?

Il-Blandun, hija dik ix-xemgħa kbira li qed taraw bħalissa meta tmorru l-knisja. Inxtegħlet fil-Vġili tal-Għid (jiġifieri waqt il-funzjoni li saret is-Sibt bil-lejl). Din ix-xemgħa tfakkarna li Ġesù hu bħal dawl li jurina t-triq. Meta tmorru l-knisja, ersqu qrib tal-blandun u tindunaw li fuqu hemm:

Is-sena: 2023

Hemm żewġ ittri: l-alfa (Α) u l-omega (Ω). Dawn huma l-ewwel u l-aħħar ittra tal-alfabett Grieg, biex niftakru li Ġesù huwa kollox għalina.

Taraw 5 biċċiet ta’ inċens. Dawn ifakkruna fil-pjagi ta’ Ġesù fuq is-salib. Dan l-inċens ikun f’forma ta’ salib, dan ukoll ifakkarna f’Ġesù.

Nagħmlu:

Agħmlu l-Blandun tagħkom (ara hawn). Tistgħu żżommuh fil-kamra tagħkom, jew fuq il-mejda tat-talb tagħkom, biex ifakkarkom li Ġesù huwa d-dawl li jurina t-triq li għandna ngħaddu minnha. Jiġifieri, Ġesù jgħallimna kif għandna ngħixu ħajja tajba. 

Kantaw, Jump into the light.

Aqtgħu l-istampa tal-blandun u agħtuha l-kulur. Dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina ħadra) iktbu Ġesù huwa d-dawl

☺ illum ippruvaw li qabel ma tagħmlu xi ħaġa, tieqfu u taħsbu, ‘kieku Ġesù x’kien jagħmel? / Ġesù x’kien jgħid?’ Imbagħad għamlu jew għidu dak li kieku kien jagħmel Ġesù. Mhux ser tkun faċli, imma tindunaw li jekk tagħmlu hekk, kemm intom, kif ukoll dawk ta’ madwarkom ikunu ferħana, għax Ġesù jgħidilna nagħmlu, dak biss li hu tajjeb. 

Nitolbu

Din hija t-talba li tingħad meta jinxtegħel il-Blandun, għiduha flimkien mal-familja tagħkom.

Ġesù, inti l-bieraħ u llum, inti l-bidu u t-tmiem, inti l-alfa u l-omega, tiegħek iż-żmien u l-eternità, lilek kull ġieħ u glorja għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Il-kulur abjad

Nitgħallmu:

Il-Knisja tuża l-abjad fil-festi l-kbar. Għalhekk naraw l-abjad meta niċċelebraw il-festi ta’ Ġesù. Jintuża l-abjad fi żmien il-Milied u fi żmien il-Għid. Nhar il-Milied u nhar il-Għid, minflok l-abjad, jintlibes kulur id-deheb. L-abjad jintuża wkoll fil-festi tal-Madonna, tal-Anġli u tal-qaddisin li ma kienux martri. 

Nagħmlu:

L-abjad ifakkarna fl-indafa. Meta nagħmlu għażla ħażina, qalbna ma tibqax nadifa, imma qisha titħammeġ. Tfal, hawn minnkom li diġà bdejtu tmorru tqerru. Tafu li meta tqerru, qalbkom terġa’ tiġi bajda u nadifa. Intom li għadkom ma bdejtux tqerru, importanti li xorta waħda tgħidu sorry lil Ġesù u lil dawk li tkunu weġgħajtu b’dak li tkunu għamiltu ħażin. Araw din il-clip, White as Wool.

Tfal, intom li diġà tmorru tqerru, tajjeb li matul din il-ġimgħa tmorru tqerru biex qalbkom tkun bajda u sabiħa.

Aqtgħu l-istampa tal-kulur abjad u dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina ħadra) pinġu tikek bojod. Għandkom biżżejjed qlub biex tagħmlu fjura oħra. Araw kif tagħmlu l-fjura, hawnhekk.
☺ ħarsu madwarkom; kemm tistgħu taraw affarijiet li huma bojod?

Nitolbu

Mulej Ġesù,  jiddispjaċina meta nagħmlu affarijiet li lilek ma jogħġbukx. Għinna biex nagħmlu dak li tixtieq inti u qalbna tkun dejjem bajda u sabiħa. Ammen.

Il-ġilju tal-Għid

Nitgħallmu:

Il-festa tal-Għid dejjem tiġi fi żmien ir-Rebbiegħa, żmien meta n-natura tkun sabiħa wara x-xita tax-xitwa, il-fjuri jikbru, l-għelieqi jkunu kollha ħodor bil-ħaxix, jew ħomor bil-pepprin jew silla, jew sofor bil-lellux u narċis. Fjura oħra li tikber f’dawn ix-xhur hija l-ġilju. Il-ġilju abjad jerġa’ jfakkarna fis-sbuħija tal-kulur abjad, fl-indafa u f’qalbna bajda meta aħna nagħmlu dak li hu tajjeb. Il-fjura tal-ġilju qisha trumbetta, li tħabbar li Ġesù qam mill-mewt.

Nagħmlu:

Araw din l-istorja dwar il-ġilju, The Parable of the Lily.

Aqtgħu l-istampa tal-ġilju, agħtuha l-kulur u dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur li tixtiequ) pinġu fjuri bojod.

☺ staqsu lill-ġenituri tagħkom jixtrulkom xi basal tal-fjuri, u bl-għajnuna tagħhom ħawluhom. Araw li issa tieħdu ħsiebhom, biex jikbru fi fjuri sbieħ.

Nitolbu

Grazzi Mulej, tal-fjuri sbieħ li tatina. Il-fjuri kollha lwien differenti, ifakkruna li għalkemm aħna kollha differenti, inti kont li ħlaqtna u aħna kollha sbieħ għax nixbħu lilek. Ammen.

Il-kamra ta’ fuq

Nitgħallmu:

Fit-Tridu tal-Għid u anke fil-ġranet tal-Għid, meta nisimgħu l-qari tal-quddies tissemma’ l-kamra ta’ fuq. Din kienet il-kamra fejn Ġesù kellu l-aħħar ikla mal-appostli; wara li Ġesù miet, l-appostli u l-ħbieb tiegħu kienu jiltaqgħu u joqgħodu hemm jitolbu. Kienu jibqgħu f’din il-kamra għax kienu jibżgħu joħorġu, kienu jibżgħu li jekk jaqbduhom is-suldati, kienu joqtluhom kif għamlu lil Ġesù. Meta niżel l-Ispirtu s-Santu fuq id-dixxipli, huma kienu f’din il-kamra ta’ fuq. Għalhekk qisha li din il-kamra kienet l-ewwel knisja, fejn kienu jiltaqgħu u joqgħodu jitolbu.

Nagħmlu:

Għalkemm aħna nistgħu mmorru l-knisja biex nitolbu, id-dar għandkom xi post speċjali fejn titolbu jew taqraw mill-Bibbja? Jekk le, flimkien mal-ġenituri tagħkom sibu xi rokna fid-dar, jew fil-kamra tagħkom, għamlu mejda u fuqha għamlu l-Bibbja, il-kurċifiss u xemgħa (tista’ tkun xemgħa li tixgħel bil-batteriji). Biex iżejnu din il-mejda tistgħu, tagħmlu fjuri, il-kuruna tar-rużarju, xi stampi ta’ Ġesù, tal-Madonna u tal-qaddisin. Tistgħu wkoll tagħttu l-mejda u t-tvalja tkun il-kulur liturġiku. Bħalissa l-kulur liturġiku huwa abjad. Wara Żmien il-Għid, il-kulur jinbidel u jsir aħdar. Poġġu xi cushions u siġġijiet ħdejn din il-mejda biex intom toqgħodu fuqhom meta tmorru titkellmu ma’ Ġesù jew tisimgħu xi storja mill-Bibbja. 

Aqtgħu l-istampa tal-kamra ta’ fuq, agħtuha l-kulur u dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur bħal ta’ qabel) iktbu Irrid nitlob kuljum.


☺ Meta Ġesù kien fil-kamra ta’ fuq mal-appostli, huwa ħaslilhom saqajhom u qalilhom biex huma jagħmlu l-istess. Ġesù jrid li aħna ngħinu lill-oħrajn. Illum sibu xi ħaġa li tistgħu tagħmlu għall-ġenituri tagħkom, jew għal ħutkom, imma tħalluhomx jistaqsu huma, għamluha intom qabel.

Nitolbu

L-appostli kienu joqgħodu fil-kamra ta’ fuq jitolbu. Ġesù jien ukoll nixtieq li nogħod nitkellem miegħek. Għinni biex kuljum nitkellem miegħek, jekk jogħġbok, tħallinx ninsa. Ammen.

Ir-riħ

Nitgħallmu:

Dalwaqt jispiċċa Żmien il-Għid, bil-festa ta’ Pentekoste. Intom tafuha l-istorja ta’ Pentekoste, meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq id-dixxipli? Qabel ma niżel l-Ispirtu s-Santu, id-dixxipli semgħu riħ qawwi.

X’jagħmel ir-riħ? 

Lir-riħ aħna ma nistgħux narawh, imma naraw x’jagħmel. Ir-riħ itajjar l-affarijiet minn post għal ieħor, meta ikun qawwi ġieli anke jkisser l-affarijiet u jaqla’ s-siġar mill-ħamrija!

L-Ispirtu s-Santu aħna ma nistgħux narawh, bħalma ma narawx lil Ġesù. L-Ispirtu s-Santu jgħinna nagħmlu dak li hu tajjeb. Għalhekk dak kollu li hu tajjeb ġej mill-Ispirtu s-Santu. Bħar-riħ, l-Ispirtu s-Santu għandu ħafna qawwa, jista’ jgħinna biex nagħmlu dak li hu tajjeb u ma nagħżlux li nagħmlu dak li hu ħażin.

Nagħmlu:

Agħmlu raddiena tar-riħ (ara hawn)  u poġġuha fil-bitħa jew ġnien, u meta taraw ir-riħ idawwarha, tiftakru li għalkemm ir-riħ ma narawhx, naraw l-effetti tiegħu, f’dan il-każ idawwar ir-raddiena. Bl-istess mod, ma nistgħux naraw l-Ispirtu s-Santu, imma meta naraw lil xi ħadd jagħmel xi ħaġa tajba, jew aħna nagħmlu xi ħaġa tajba, inkunu qed inħallu lill-Ispirtu s-Santu imexxina.

Aqtgħu l-istampa tar-riħ, agħtuha l-kulur u dendluha mal-ispaga, mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur bħal ta’ qabel) iktbu L-Ispirtu s-Santu jmexxini.
☺ illum ħalli lill-Ispirtu s-Santu jmexxik: tbissem lil min tiltaqa’ miegħu, għid kliem sbieħ bħal grazzi, jekk jogħġbok, skużani.

Nitolbu

Illum fit-talba tagħna ser nużaw in-nifs. Nieħdu nifs il-ġewwa u ngħidu, “Ejja  Spirtu s-Santu.” Wara noħroġu n-nifs u ngħidu, “Qalbi kollha jien nagħtik.” Ngħiduha bil-mod u nirrepetuha għal numru ta’ drabi.

Ilsna tan-nar u l-kulur aħmar

Nitgħallmu:

In-nar ukoll huwa simbolu li jintuża għall-Ispirtu s-Santu. Ilsna tan-nar dehru fuq ras d-dixxipli f’Pentekoste. In-nar huwa b’saħtu, jista’ jqabbad foresti sħaħ, u dan ifakkarna fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. In-nar isaħħan, bħan-nar tal-fireplace u tal-heaters, jew ukoll in-nar tal-BBQs. Fix-xitwa kulħadd jinġabar madwar il-fireplace jew il-heater biex jisħon u fis-sajf nieħdu gost nagħmlu BBQ mal-ħbieb. Bl-istess mod, l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna u jagħmilna ħbieb ta’ xulxin.

Fil-festa ta’ Pentekoste, il-Knisja tuża l-kulur aħmar. Aħmar huwa s-simbolu tan-nar, kif ukoll tal-imħabba. L-aħmar jintuża għall-festi tal-Ispirtu s-Santu, f’Ħadd il-Palm u fil-Ġimgħa l-Kbira. Nużaw l-aħmar ukoll għall-festi tal-qaddisin li nqatlu għax kienu jemmnu f’Ġesù, dawn insejħulhom martri.

Nagħmlu:

Mill-Bibbja tagħkom, aqraw il-ġrajja ta’ Pentekoste, meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq il-ħbieb ta’ Ġesù; tistgħu taraw din il-ġrajja f’dan il-filmat,  The Holy Spirit Comes.

Isimgħu u kantaw din is-song, Holy Spirit fill me up.

Aqtgħu l-istampi tal-ilsna tan-nar u tal-kulur aħmar, agħtuhom il-kulur u dendluhom mal-bqija tal-istampi. (niżżel minn hawn)

Fuq qalb (kartonċina kulur bħal ta’ qabel) iktbu Imħabba.
☺ L-aħmar huwa l-kulur tal-imħabba, ftakar għid lill-ġenituri tiegħek li tħobbhom.

Nitolbu

Illum fit-talba tagħna ser nużaw in-nifs. Nieħdu nifs il-ġewwa u ngħidu,

Matul il-ġurnata, għidu f’qalbkom din it-talba, għiduha kull darba li tiftakru.

Mulej, jiena inħobbok u nadurak. Ammen.

Ħamiema

Nitgħallmu:

L-Ispirtu s-Santu, ġieli wkoll narawh bħala simbolu ta’ ħamiema bajda. Intom tafuha l-ġrajja ta’ meta Ġesù tgħammed? Fil-Bibbja nsibu dan il-kliem, “l-Ispirtu ta’ Alla niżel qisu ħamiema.” 

Il-ħamiema hija għasfur ġentili. Il-ħamiema bajda tintuża wkoll bħala simbolu tal-paċi. Dan huma wkoll karatteristiċi tal-Ispirtu s-Santu, il-ġentilezza u l-paċi.

Nagħmlu:

Mill-Bibbja tagħkom aqraw il-ġrajja tal-magħmudija ta’ Ġesù. Tistgħu tarawha f’dan il-clip.

Illum tkellmu mal-ġenituri tagħkom dwar meta kellkom il-magħmudija. Min kienu l-parrini? X’ilbistu? Għandkom ritratti tal-magħmudija?

Aqtgħu l-istampa tal-ħamiema, agħtuha l-kulur u dendluha mal-bqija tal-istampi. Din hi l-aħħar stampa. Il-mobile tar-Randan u l-Għid hija lesta! Imma issa ibqgħu gawduha, ħalluha mdendla fil-kamra tagħkom biex tiftakru f’dak kollu li tgħallimtu f’dan iż-żmien speċjali tar-Randan u tal-Għid. 

Fuq qalb (kartonċina kulur aħdar) iktbu Paċi u agħmlu oħra u fuqha iktbu Fidi. Għandkom biżżejjed qlub biex tagħmlu fjura oħra. Araw kif tagħmlu l-fjura, hawnhekk. B’kollox għamiltu 5 fjuriet! Poġġuhom fuq il-mejda ta’ talb, li semmejna meta tkellimna dwar il-Kamra ta’ Fuq (17 ta’ Mejju).


☺ L-Ispirtu s-Santu jġib il-paċi, ħudu gost u kantaw, Peace like a river.

Nitolbu

Ngħidu t-talba ta’ San Franġisk.

Kontinwazzjoni mas-simboli ta-randan.

Kristu Rxoxt

Ġesù Kristu qam mill-mewt! L-immaġini ta’ Kristu Rxoxt tagħtina ħafna tama. Ġesù mhux mejjet, huwa ħaj. Illum Ħadd il-Għid u qed nifirħu, waqt li niċċelebraw il-festa tal-qawmien mill-mewt tal-Mulej. Ġesù miet fuq is-salib, imma wara tliet ijiem hu qam għall-ħajja ġdida. Din hija l-aktar ġrajja importanti fl-istorja tas-salvazzjoni u għat-twemmin nisrani, hija l-akbar festa tal-insara. Il-qawmien mill-mewt turina li Ġesù huwa r-Re tar-Rejjiet u s-Sid tas-Sidien. Ġesù huwa Iben Alla li wettaq dak kollu li wiegħed Alla, lill-poplu tiegħu. Huwa żmien ta’ ċelebrazzjoni, ferħ u paċi.

Talba

Mulej, grazzi li fuq is-salib inti għelibt id-dlamijiet, id-dnub u l-mewt u issa inti ħaj għal dejjem. Grazzi li aħna ħajjin fik u tiegħek għall-etenità.

Ammen

Azzjoni

 • Isma’ s-song, Alive Forevermore.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Anġlu

L-anġli huma messaġġiera ta’ Alla u nhar il-Għid filgħodu, kien anġlu li wassal il-messaġġ importanti ta’ tama lil Marija u lil Marija ta’ Magdala li kienu sejrin lejn il-qabar fejn kien hemm Ġesù midfun (Mt 28, 2). Ir-rakkonti fl-erba’ Evanġelji huma xi ftit differenti. Fl-Evanġelju ta’ San Mark, il-qabar huwa vojt u jsibu raġel liebes l-abjad fuq barra (Mk 16, 5). Fl-Evanġelju ta’ San Luqa u San Ġwann hemm żewġ anġli (Lq 24, 4; Ġw 20, 11). Il-messaġġ li jwasslu l-anġli huwa importanti. Jgħidu lin-nisa biex ma jibżgħux, għax Ġesù ma għadux mejjet, imma qam mill-mewt. L-anġli libsin abjad illellex, huma jispjegaw li Ġesù huwa ħaj tassew u n-nisa jibqgħu mistgħaġba u jmorru jgħidu lill-oħrajn x’kienu raw. L-anġli jagħtu wkoll istruzzjonijiet ta’ x’kellhom jagħmlu l-ħbieb ta’ Ġesù. Huma dejjem iwasslu messaġġi importanti mingħand Alla, u għalhekk nagħrfu li għandna nemmnu lil dawn il-ħlejjaq divini.

Talba

Anġlu t’Alla illi fit-tjubija tiegħu, Alla tagħni biex tħarisni, dawwalli moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f’kull jum.

Ammen

Azzjoni

 • Kemm inħobbok Anġlu Kustodju! Biex titgħallem aktar dwar l-anġli, ara dan il-vidjow.
 • Agħmel kopja ta’ din it-talba biex tgħidha kuljum.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-qabar vojt

Stampa tal-qabar vojt ta’ Ġesù hija simbolu tal-Għid, minħabba li hija sinjal tal-misteru (xi ħaġa li ma nistgħux nifhmu għal kollox) tal-qawmien mill-mewt. Hija simbolu tar-rebħa ta’ Ġesù fuq il-mewt. Alla qajjem lil Ġesù mill-mewt u lilna tana tama kbira li xi darba aħna wkoll għad inqumu għall-ħajja ġdid fil-ġenna. Il-qabar, il-post fejn kien midfun Ġesù, sar simbolu ta’ ħajja ġdida u bidu ġdid.

Talba

Mulej, il-qawmien mill-mewt tiegħek jimlieni b’tama u b’imħabba li xi darba għad inkun miegħek fil-ġenna. Il-qabar vojt huwa t-tweġiba għat-talba, ikun li trid int, kif fis-sema, hekk ukoll fl-art.

Ammen

Azzjoni

 • Ara dan il-video dwar il-qabar vojt.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-Bajd tal-Għid

Il-bajd huma simbolu tar-rebbiegħa u ta’ ħajja ġdida. Huma wkoll simbolu tal-Għid minħabba li l-bajd jinfetaħ biex joħroġ fellus, bl-istess mod li l-qabar ta’ Ġesù infetaħ minn Alla, sabiex Ġesù seta’ jirxoxta. Il-bajd tal-Għid, għalhekk huma simbolu tal-qabar ta’ Ġesù u tal-qawmien mill-mewt tiegħu. Il-bajda għalkemm tidher li hi bla ħajja, joħroġ fellus minnha; il-bajd jirrappreżenta t-trasformazzjoni u ħajja ġdida. Jekk tiftakru sew, il-bajd ma kienx jittiekel matul ir-Randan, għalhekk bħala ċelebrazzjoni tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù, bajd misbuħ b’kuluri sbieħ, kienu jingħataw mill-Insara bħala rigali tal-Għid. Drawwiet bħal tiġrijiet bil-bajd u magħref (egg and spoon races) jew tfittix tal-bajd (egg treasure hunts) huma komuni f’xi pajjiżi madwar id-dinja, bħala ċelebrazzjoni tal-Għid. 

Talba

Għażiż Alla, nirringrazzjak tar-rigal tal-bajd tal-Għid, sinjal ta’ ħajja ġdida u tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù. Nitlob li l-ferħ tal-Għid ifakkarna fil-ferħ li għandna fik issa u dejjem permezz tal-mewt u qawmien mill-mewt ta’ Ġesù. Ġesù qam mill-mewt. Hallelujah!

Azzjoni

 • Ipprova ddekkora l-bajd tal-Għid u agħtihom lill-ħbieb u lil tal-familja. Araw kif tistgħu tagħmluhom, hawnhekk.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt! 

Fellus, fenek żgħir, farfett

Illum għandna tliet simboli x’naqtgħu. Il-fellus, il-fenek żgħir u l-farfett huma simboli tal-Għid. Il-fenek tal-Għid huwa simbolu tar-rebbiegħa u ta’ ħajja ġdida, minħabba li l-fniek jitwieldu fir-rebbiegħa. Il-leġġenda tal-fenek tal-Għid bdiet bl-idea ta’ fenek abjad iġorr basket mimli bajd biex jaqsam mal-oħrajn. Il-flieles huma simboli tal-Għid għax huma jitwieldu wara li joħorġu mill-bajda, huma simbolu ta’ ħajja ġdida u ta’ fertilità. Il-farfett huwa simbolu ta’ Ġesù li qam mill-mewt. Il-farfett joħroġ mill-fosdqa li meta taraha tidher mejta. Ġesù ħareġ mill-qabar wara 3 ijiem. Il-friefet jgħaddu minn transformazzjoni sħiħa, bħalma jagħmel in-nisrani li jgħix fil-grazzja ta’ Alla.

Talba

Għażiż Alla, iftħilna għajnejna għat-tibdil li qiegħed isir madwarna fi żmien ir-rebbiegħa. Nitolbu li t-tkabbir ġdid u l-annimali żgħar ifakkruna li inti dejjem qiegħed iġġedded il-ħajja tagħna. Iftħilna qalbna għat-tibdil li qiegħed isir fil-ħajja tagħna dan il-Għid. Ammen.

Azzjoni

 • Tista’ tagħmel fellus jew fenek tiegħek. Ara hawnhekk biex tkun taf kif tista’ tagħmilhom.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!

Hallelujah

Inti taf li fir-Randan ma nkantawx Hallelujah? Il-kelma “Hallelujah” tfisser “Tifħir lil Mulej!” u ġejja mill-kelma Lhudija “Hallelujah”. Dan ma jfissirx li ma nibqgħux infaħħru lil Alla matul ir-Randan, imma nieqfu inkantawha b’sinjal ta’ penitenza matul ir-Randan. Imbagħad inkantaw “Hallelujah” fil-vġili tal-Għid meta niċċelebraw il-qawmien ta’ Ġesù mill-mewt. Inkantaw bil-ferħ “Hallelujah” fl-Għid, niċċelebraw il-ħajja ġdida ta’ Kristu Rxoxt li aħna nirċievu permezz tal-magħmudija. Fil-vġili tal-Għid aħna nġeddu l-wegħdiet tal-magħmudija u nagħrfu li aħna ndfinna ma’ Kristu li miet għalina u nqumu miegħu, Irxoxt, bħala wlied Alla u għalhekk inkantaw b’ferħ kbir l-“Hallelujah.”

Talba

Fi żmien il-Għid minflok it-talba tal-Angelus, ngħidu r-Regina Coeli (Sultanta tas-Sema).

Sultana tas-sema, ifraħ: Hallelujah.

Għaliex dak li stħaqqlek tkun omm: Hallelujah.

Qam minn bejn l-imwiet kif kien qal: Hallelujah.

Itlob ‘l Alla għalina: Halleluja

Ifraħ u thenna, Verġni Marija: Hallelujah.

Għaliex il-Mulej qam tassew minn bejn l-imwiet: Hallelujah.

Nitolbu. O Alla, bil-qawmien mill-imwiet ta’ Ibnek Ġesù Kristu, Sidna, għoġbok tferraħ id-dinja; agħtina, nitolbuk, li b’Ommu l-Verġni Marija, niksbu l-ferħ tal-ħajja ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna.

Ammen

Azzjoni

 • Matul din il-ġimgħa itlob ir-Regina Coeli kuljum, flimkien mal-familja tiegħek.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Chi-Rho

Il-Chi-Rho huwa simbolu nisrani ta’ “Kristu.” Huwa ffurmat minn żewġ ittri Griegi X (Chi) u P (Rho) fuq xulxin. Dawn huma l-ewwel żewġ ittri ta’ isem Kristu bil-Grieg. Magħrufa bħala Kristogramma, għax jirrappreżentaw lil Ġesù Kristu u t-tislib tiegħu. Dan is-simbolu narawh fil-knejjes u f’arti sagra. Is-simbolu tal-Chi-Rho kien użat mill-Imperatur Kostantinu fil-bnadar militari tiegħu. Hu kien l-ewwel imperatur ruman li kkonverta għall-Kristjaneżmu fis-sena 312 WK.

Talba

Grazzi Mulej, li inti tiġbidna lejk. Għinni biex nibqa’ ħdejk matul ħajti kollha u nikber fil-grazzja u nkun dixxiplu fidil tiegħek, billi nuri mħabba lejn l-oħrajn sabiex huma wkoll iħobbuk, kif inħobbok jien. Ammen.

Azzjoni

 • Meta tmur il-knisja ara tarax is-simbolu Chi-Rho, jista’ jkun li qiegħed fuq quddiem tal-altar.
 • Ara dan il-video, li jispiega dan is-simbolu
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-Ħaruf ta’ Alla

Il-Ħaruf ta’ Alla huwa isem li ngħata lil Ġesù. Hekk isejjaħlu Ġwanni l-Battista, l-ewwel darba li jarah (Ġw 1, 29). Il-ħaruf huwa simbolu ta’ Ġesù nnifsu, hu huwa l-aktar simbolu sinifikanti tal-Għid. Il-Lhud jiċċelebraw il-festa tal-Għid u kull sena Ġesù kien jiċċelebra din il-festa mal-familja u ħbieb tiegħu. Din hija festa importanti li tfakkar meta l-Lhud ħarbu mill-Eġittu ma’ Mosè. Din kienet tinkludi ikla speċjali magħrufa bħala l-Ikla tas-Seder, jissajjar ħaruf u jittiekel flimkien ma’ ħxejjex morri u ħobż bla ħmira. Il-ħaruf magħruf bħala l-ħaruf Paskali, minħabba li l-festa hija magħrufa bħala Pesach bl-Ebrajk. Il-ħaruf huwa simbolu ta’ Ġesù, għax hu ssagrifika lilu nnifsu fuq salib għall-maħfra tad-dnubiet tagħna. Huwa l-vera ħaruf paskali f’forma umana. Il-ħaruf ġeneralment ipinġuh b’bandira tar-rebħa, minħabba li Ġesù rebaħ il-mewt. It-tradizzjoni Lhudija tal-ħaruf paskali waslet għat-tradizzjoni nisranija li jittiekel ħaruf Ħadd il-Għid.

Talba

Ħaruf ta’ Alla, jiena nadurak u nirringrazzjak ta’ dak kollu li inti għamilt, għas-sagrifiċċju fuq is-salib li ġabilna r-rikonċiljazzjoni u tama eterna. Grazzi tal-ubbidjenza sħiħa tiegħek u tal-kompassjoni nfinita. Ammen.

Azzjoni

 • Ara dan il-video li jispjega fid-dettal għalfejn insejħu lil Ġesù, il-Ħaruf ta’ Alla,
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt! 
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-Blandun

Inti qatt rajt dik ix-xemgħa kbira li tkun fil-knisja? Din hija l-blandun li tintuża matul is-sena waqt il-magħmudijiet u tinżamm ħdejn il-fonti tal-magħmudija. Matul il-ħamsin ġurnata tal-Għid, il-blandun jitpoġġa ħdejn l-altar. Magħmul mix-xemgħa tan-naħal u jinxtegħel min-nar ġdid waqt il-vġili tal-Għid. Il-blandun jirrappreżenta lil Ġesù, id-dawl tad-dinja li qam mill-mewt. Is-saċerdot ibierek ix-xemgħa, u jimmarka s-sena, salib u l-ittri alpha u omega (ittri bil-Grieg li jirrappreżentaw il-bidu u t-tmiem). Ix-xemgħa fiha wkoll 5 biċċiet ta’ nċens li jirrappreżentaw il-pjagi ta’ Kristu fuq is-salib u l-fwejjaħ li ntużaw biex jidilku l-ġisem mejjet ta’ Ġesù qabel id-difna.

Il-blandun jinxtegħel kuljum waqt il-quddiesa matul l-istaġun tal-Għid sat-tlugħ fis-sema tal-Mulej.

Talba

Għażiż Alla, grazzi li inti bagħatilna lil Ibnek Ġesù. Grazzi tad-dawl li hu jġib lill-ħajjitna u b’dak id-dawl ikollna wkoll ferħ, paċi u mħabba. F’isem Ġesù. Ammen. 

Azzjoni

 • Biex titgħallem aktar dwar il-blandun, ara dan il-video.
 • Meta tmur il-knisja, fittex il-blandun.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt! 
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-kulur abjad

L-abjad huwa simbolu ta’ grazzja, purità, dawl, ferħ u r-rebħa tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù. L-abjad huwa assoċjat mal-perfezzjoni; fjuri bojod jintużaw biex jiddekoraw il-knejjes fil-vgili tal-Għid. Ġesù deher b’ilbies abjad jixgħel meta kien trasfigurat fuq il-muntajna, quddiem Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Is-saċerdoti jilbsu l-abjad fil-vġili tal-Għid bħala simbolu li Ġesù qam mill-mewt. Huma jilbsu l-abjad ukoll waqt tiġijiet u magħmudijiet. Il-Papa jilbes l-abjad, minħabba li hu l-kap tal-Knisja Kattoliku u hu huwa r-rappreżentat ta’ Kristu fuq din l-art.

Talba

Għażiż Mulej, jiena niftaħ qalbi għalik, noffrilek din il-ġurnata. Jiena grat tar-rigal ta’ salvazzjoni li inti rbaħtilna fuq is-salib. Grazzi tal-paċi li nħoss għax naf li l-imħabba, id-dawl u l-ferħ tiegħek huma dejjem preżenti fid-dinja. Ammen.

Azzjoni

 • Tafu li Papa Franġisku ġie Malta fl-2022? Aqraw dwar din iż-żjara tiegħu hawnhekk,
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-ġilju tal-Għid

Il-ġilju tal-Għid huwa simbolu ta’ ħajja ġdida u ta’ purità. Dawn jintużaw biex jiddekoraw il-knejjes fl-Għid. Huma bojod, ifuħu u għandhom forma ta’ trumbetta. Huma simbolu tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù u tal-wegħda tiegħu ta’ ħajja eterna. Hemm leġġenda li tgħid li fil-ġnien tal-Ġetsemani, qabel ma Ġesù kien ittradut minn Ġuda, għereq l-għaraq tad-demm u fejn waqgħu dawn il-qtar kiber il-ġilju. Jingħad li ġilji bojod kibru wkoll taħt is-salib. Il-ġilju abjad huwa l-emblema ta’ qaddisin magħrufa għall-kastità, u fis-santi jkollhom ġilju f’idejhom. Xi qaddisin minn dawn huma, Santa Marija Goretti, San Duminku u Kateri Tekakwitha.  

Talba

Alla ħallieq, urina x’inhi l-imħabba fil-ġmiel tal-ħolqien u r-rigal ta’ Ibnek. Għinna nieħdu ħsieb id-dinja u l-ħolqien kollu u niddefendu li min hu fil-bżonn. Ammen.

Azzjoni

 • Agħtu l-kulur lil dawn il-qaddisin li huma assoċjati ma’ ġilju abjad. Ara hawn.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-kamra ta’ fuq

Il-kamra ta’ fuq magħrufa bħala Ċenaklu. Kienet il-kamra f’Ġerusalemm fejn Ġesù kiel l-aħħar ikla mal-appostli fil-lejl qabel ma kien arrestat u msallab. Wara l-mewt ta’ Ġesù, l-appostli komplew jiltaqgħu fil-kamra ta’ fuq biex jitolbu (Atti 1, 12-14). Huwa maħsub li dan huwa l-post fejn kienu Marija u l-appostli jitolbu flimkien, imsakkra għax imbeżża’, u dehrilhom Ġesù u wriehom il-pjagi u qalilhom, “il-paċi magħkom.” Wara li Ġesù tela’ s-sema, huma baqgħu fil-kamra ta’ fuq jistennew il-miġja tal-Ispirtu s-Santu, kif kien wiegħed Ġesù (Ġw 20, 19-23). Il-kamra ta’ fuq kien il-post, fejn Ġesù bħala bniedem u Ġesù rxoxt (Alla), iltaqgħu mal-umanità u tirrappreżenta post ta’ talb u post fejn hemm il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu.

Talba

Għażiż Mulej, għinni biex ma nieqafx mit-talb tiegħi, bħalma għamlu l-appostli fil-kamra ta’ fuq. Agħtini l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu biex ngħix ħajja li togħġbok, kabbar il-fidi tiegħi biex ngħid lill-oħrajn dwar l-imħabba kbira tiegħek. Ammen. 

Azzjoni

 • Ara dan il-video, biex tkun taf x’ġara fil-kamra ta’ fuq.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt! 
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Ir-riħ

Kontu tafu li r-riħ huwa simbolu tal-Ispirtu s-Santu? Aħna ma nistgħux naraw ir-riħ, imma nistgħu naraw l-effetti tiegħu. Aħsbu fil-weraq li jkun imferrex ma’ kullimkien wara li jagħmel ir-riħ, jew is-siġar jiċċaqalqu. Nistgħu naraw l-effetti tal-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tagħna meta naraw l-imħabba u l-ħniena li nuru lil xulxin. Riħ ittajjar fuq wiċċ l-ilma fil-bidu tal-ħolqien (Ġen 1, 2) u riħ instama’ nhar Pentekoste, meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-appostli u Marija, fil-kamra ta’ fuq (Atti 2, 1-11). L-Ispirtu s-Santu hu bħall-riħ, għandu l-qawwa, l-enerġija u l-vitalità li jċaqlaq kollox.

Talba

Ejja, Spirtu s-Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek, u ħeġġeġ fihom in-nar ta’ mħabbtek. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u huma jinħalqu. U inti ġġedded il-wiċċ tal-art. Ammen.

Azzjoni

 • Sabiex titgħallem aktar dwar l-Ispirtu s-Santu, ara dan il-video.
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Ilsna tan-nar u l-kulur aħmar

L-ilsna tan-nar u l-kulur aħmar, huma t-tnejn assoċjati mal-istaġun tal-Għid. L-aħmar huwa simbolu tad-demm u tas-sagrifiċju; niftakru lil Ġesù fuq is-salib, meta wieħed mis-suldati nifidlu ġenbejh fil-lanza, ħareġ demm u ilma (Ġw 19, 34). Is-saċerdoti jilbsu l-aħmar fil-festi tal-martri (nies li jmutu minħabba l-fidi tagħhom), kif ukoll f’Ħadd il-Palm, Pentekoste u fil-Ġimgħa l-Kbira u ċelebrazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-passjoni ta’ Ġesù. F’Pentekoste, l-Ispirtu s-Santu niżel fuq ras dawk kollha li kienu fil-kamra ta’ fuq, u deher bħala ilsna tan-nar, kif naraw fil-pitturi u stampi ta’ Pentekoste. L-ilsna tan-nar huma simbolu tal-enerġija li tbiddel permezz tal-ħidma tal-Ispirtu s-Santu.

Talba

Ejjew nitolbu biex l-Ispirtu s-Santu jbiddilna bin-nar, bil-qdusija, bil-glorja u bil-grazzja tiegħu, bl-istess mod li inbidlu l-appostli f’Pentekoste. Ammen.

Azzjoni

 • Meta ngħidu r-rużarju u nitolbu l-misteri tal-Glorja, it-tielet misteru huwa meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-appostli. Matul din il-ġimgħa, itolbu l-Misteri tal-Glorja, flimkien, bħala familja. 
 • Agħmel kopja tal-qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt!
 • Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra.

Il-ħamiema

Il-ħamiema wkoll hija simbolu tal-Ispirtu s-Santu u l-erba’ evanġelji jiddeskrivu kif ħamiema dehret fuq Ġesù, meta hu tgħammed fix-xmara Ġordan (Mt 3, 16; Mk 1, 10; Lq 3, 21-22; Ġw 1, 32). Fit-Testment il-Qadim, fl-isortja ta’ Noè, ħamiema intbagħtet mill-arka, u ġiet lura b’weraq taż-żebbuġ f’ħalqha, simbolu tal-maħfra ta’ Alla (Ġen 8, 11). Il-ħamiema u s-7 ilsna tan-nar, huma wkoll simbolu tas-seba’ doni tal-Ispirtu s-Santu u s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof (Konfermazzjoni), li xi wħud minnkom tirċievu aktar tard din is-sena.

Talba

Spirtu ta’ Alla, għinni nkun appostlu ta’ vera. Mexxini, dawwalni u qaddisni. Agħmel li qalbi tkun dejjem mimlija bid-dawl u bl-imħabba tiegħek. Ammen.

Azzjoni

Illum il-festa ta’ Pentekoste, meta niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli u fuq Marija, li kienu fil-kamra ta’ fuq. Il-ħamiema hija simbolu ta’ din il-festa speċjali; l-Ispirtu s-Santu biddel lid-dixxipli li kienu mbeżża’ u mliehom bil-kuraġġ biex joħorġu u jippriedkaw l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù. Illum il-birthday tal-Knisja!

Agħmel kopja tal-aħħar qalb u aqtagħha. Fuqha ikteb talba qasira lil Ġesù biex troddlu ħajr li hu qam mill-mewt! 

Issa għandkom 30 qalb, dawn jirrappreżentaw il-mod li qalbna nbidlet matul dan il-vjaġġ ta’ fidi matul ir-Randan u l-Għid permezz tas-simboli li rajna.

Is-simboli ħaduna minn Ras ir-Randan (irmied) sa Pentekoste (ilsna tan-nar). Sejħulna għall-indiema (li jiddispjaċina u ninbidlu) għad-dnubiet tagħna u nsibu kif naħfru u nersqu aktar qrib ta’ Alla. Il-Ġimgħa Mqaddsa stednitna biex naħsbu dwar is-sagrifiċċju ta’ Ġesù u l-mewt tiegħu fuq is-salib, niftakru fit-tbatija tiegħu. Dan kollu nbidel f’ferħ meta iċċelebrajna l-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù. Konna preżenti mal-appostli u ma’ Marija, waqt li huma stennew lill-Ispirtu s-Santu, kif kien wiegħed Kristu rxoxt. Lill-appostli, Ġesù tahom missjoni, li jmorru fid-dinja kollha u jxandru l-Bxara t-Tajba. Illum, din il-missjoni tingħata lilna, jiġifieri, aħna għandna ngħidu lill-oħrajn dwar l-imħabba kbira li Ġesù għandu għalina. Wara Pentekoste, nerġgħu nibdew iż-Żmien Ordinarju tas-Sena Liturġika, u nħossuna mġedda u aktar qrib ta’ Alla fil-ħajja tagħna ta’ kuljum mal-familja u mal-ħbieb tagħna.

Biex napprezzaw din it-trasformazzjoni, il-qlub kollha li għamiltu tistgħu tbidluhom fi fjuri (link, għal kif tagħmel il-fjuri)

Agħmel kopja tas-simbolu u dendlu mas-siġra. Lill-appostli, Ġesù tahom missjoni, biex imorru mad-dinja kollha u jxandru l-Bxara t-Tajba.