Tiġi Saltnatek!

11-il Ħadd ta' Matul is-Sena

Illum Mark jagħtina messaġġ importanti dwar il-fidi u s-Saltna ta’ Alla.

Meta kien jgħallem lin-nies, Ġesù sikwit uża l-parabboli, biex iħallihom jaħsbu dwarhom u jagħrfu l-messaġġ tiegħu. Ġesù jgħid żewġ parabboli dwar iż-żerriegħa, u jużahom biex jispjega kif tikber il-fidi u l-kobor tas-Saltna ta’ Alla li tibda minn ħwejjeġ żgħar u li hi għal kulħadd.

Fl-ewwel parabbola Ġesù juri kif inhi s-Saltna ta’ Alla. Raġel jixħet iż-żerriegħa fl-art u tikber biż-żmien. Meta tagħmel il-frott, ir-raġel jiġbru. L-enfasi ta’ din il-parabbola huwa fuq iż-żerriegħa li tikber waħedha; l-istess tagħmel is-Saltna ta’ Alla. In-natura tgħin liż-żerriegħa tikber, mingħajr l-intervent tal-bidwi. Bl-istess mod, is-Saltna ta’ Alla tikber kif jippermetti hu fil-qlub tan-nies, anke meta aħna ma jkollna l-ebda ħjiel ta’ dan. Meta kien fid-dinja, Ġesù xeħet iż-żerriegħa tas-Saltna permezz tal-ħajja tiegħu, tal-mirakli, tat-tagħlim u tat-tbatija tiegħu. Minkejja dan, is-Saltna ta’ Alla mhix stabbilità sal-aħħar. Bħaż-żerriegħa, is-Saltna tikber biż-żmien. Il-ministeru ta’ Ġesù beda fil-Galilija, fost grupp żgħir ta’ tnax, iżda maż-żmien kiber u żviluppa fil-mod tiegħu, ġieli mingħajr deher ta’ xejn, jew inkella mingħajr għarfien, iżda dejjem f’diversità ta’ nies. Iż-żerriegħa tas-Saltna ta’ Alla hija dak il-persuna li tiftaħ lilha nnifisha għall-fatt li Alla hu veru u attiv fil-ħajja tagħha.

It-tieni parabbola hija dwar iż-żerriegħa ċkejkna tal-mustarda. Għalkemm żgħira, tikber f’siġra ta’ madwar tliet metri u l-għasafar isibu l-kenn fil-friegħi tagħha. Hekk kif is-siġra tilqa’ l-għasafar, hekk ukoll is-Saltna ta’ Alla tilqa’ lil ħafna. Mark kiteb l-Evanġelju għal poplu li ma kienx Lhudi, għalhekk f’din is-silta, dawn in-nies setgħu jidentifikaw ruħhom ma’ dawk kollha li huma milqgħuha fis-Saltna. F’dawk iż-żminijiet, iż-żerriegħa tal-mustarda kienet titqjies bħala l-iżgħar u l-aktar żerriegħa insinifikanti, u fit-tradizzjoni Lhudija, l-espressjoni ‘l-għasafar tal-ajru’ kienet tirreferi għall-Ġentili (dawk li ma kienux Lhud).

Dawn il-parabboli jgħinuna biex nitgħallmu aktar dwar is-Saltna ta’ Alla u dwar il-mixja tal-fidi tagħna. Bħala nsara ngħixu u nsibu l-milja tagħna f’Alla, li hu misteru; għalkemm is-Saltna

tiegħu hi diġà preżenti, għadha mhijiex fil-kobor kollu tagħha. Illum, is-Saltna ta’ Alla hija preżenti fil-Knisja u bħaż-żerriegħa, trid iż-żmien biex tagħti l-frott. Għalhekk fit-talba tal-Missierna ngħidu, ‘tiġi Saltnatek.’ Nafu li l-milja tagħha tinkiseb fl-aħħar taż-żminijiet. Li għandna bżonn, hi l-fidi.

Qari mill-Evanġelju skont San Mark (Mk 4, 26-34)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-kotra tan-nies: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad”.

U qal: “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżara’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha”.

B’ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom; imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex tkun tista’ tifhmu aħjar.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personalment. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. Liema parti tal-ħajja tiegħek, qed tara tinfetaħ aktar għas-Saltna ta’ Alla?
 4. Bħala ġenitur, kif tista’ tgħin lit-tfal biex qalbhom tinfetaħ għas-sorpriżi ta’ Alla u għall-bidu tal-pjani li hu għandu għalihom? Xi affarijiet li jgħinu huma t-talb tal-familja u li tmorru għall-quddies flimkien.
 5. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minn San Mark (4, 26-34)
  ii. Xemgħa
  iii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp aħdar
  iv. Computer/laptop bil-qari u clips
 6. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 7. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊

Ġesù, illum, ser jgħidilna parabbola. Din hi storja b’messaġġ spiritwali. Ġesù qal ħafna minn dawn l-istejjer biex jgħallimna kif għandna ngħixu. Illum, Ġesù juża ż-żerriegħa ċkejkna tal-mustarda biex jispjegalna l-importanza u l-qawwa tal-fidi.

 • Aħna parti mis-Saltna ta’ Alla
 • L-iċken azzjoni jista’ jkollha effetti kbar
 • It-template
 • Imqass u gloj
 • Kuluri
 • Fażola niexfa

Tfal, intom qatt rajtu żerriegħa tal-mustarda? Din hija żerriegħa ċkejkna ħafna, kważi bil-kemm tidher, aktar żgħira mill-bżar sħiħ! Fil-fatt, x’aktarx jekk taqagħlek mal-art, diffiċli li ssibha. Għalkemm daqshekk żgħira, meta tinżera’, tikber fi pjanta kbira. Tant hi kbira, li l-għasafar joqgħodu fil-friegħi tagħha u jistgħu jagħmlu l-bejta tagħhom fiha wkoll. Tikber aktar minn 3 metri u l-friegħi miftuħa tagħha jagħtu d-dell. Fi żmien Ġesù, kien hemm ħafna siġar tal-mustarda, għalhekk in-nies kienu jafu dwar xhiex kien qiegħed jitkellem.

Fil-parabbola, Ġesù jqabbel iż-żerriegħa tal-mustarda mas-Saltna ta’ Alla, jipprova jfehmna kif inhi s-Saltna ta’ Alla. Ġesù jgħid, “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżera’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżera’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha”.

Xi jrid jgħidilna Ġesù dwar is-Saltna ta’ Alla? Ġesù qiegħed jgħidilna li l-qjies mhux importanti, anke l-iżgħar żerriegħa tagħti siġra kbira. L-istess nistgħu ngħidu għalina. L-iżgħar persuna tista’ tagħmel affarijiet kbar, u l-iċken azzjoni jista’ jkollha effetti kbar. Meta nitbissmu lil xi ħadd, nistgħu nferrħuh u jitbissem hu wkoll! Jekk ħafna nies jagħmlu affarijiet żgħar bħal meta jgħinu lill-oħrajn u jużaw kliem ta’ mħabba, u dawn kollha jingħaqdu flimkien, ikunu qegħdin jibnu s-Saltna ta’ Alla fid-dinja. Is-Saltna ta’ Alla tibda tikber minn azzjonijiet żgħar, bħaż-żerriegħa tal-mustarda li tikber f’siġra kbira. Nistgħu nagħmlu l-istampa tagħna tal-Evanġelju tal-lum, li turi li minn xi ħaġa żgħira, bħalma hi ż-żerriegħa tal-mustarda, is-Saltna ta’Alla tikber meta l-Kelma tiegħu tinżergħa f’qalbna. Agħmel printout tal-attività u imxi fuq l-istruzzjonijiet. Waqt li qiegħed tagħmilha, isma’, Faith as Small as a Mustard Seed.

Inroddu s-salib

Għażiż Mulej, permezz tal-imħabba u l-għajnuna tiegħek, anke l-iċken azzjoni tista’ tikber ħafna. Għinna biex nikbru u nsiru membri kbar fis-Saltna tiegħek. Dan nitolbuh f’isem Ġesù. Ammen

Fil-ġimgħat li ġejjin, ser nisimgħu stejjer li qal Ġesù. Dawn insejħulhom parabboli. Ġesù uża dawn il-parabboli biex jgħallem. Ser nisimgħu ukoll aktar tagħlim ta’ Ġesù. Illum, Ġesù jgħallimna dwar is-Saltna ta’ Alla.

 • Azzjonijiet u kliem ta’ ħniena u mħabba jibnu s-Saltna ta’ Alla
 • Meta ngħinu lill-oħrajn, inkunu qed nistednuhom fis-Saltna ta’ Alla
 • Printout tas-siġra
 • Kartonċina ħadra
 • Imqass u gloj
 • Lapes u kuluri

Aħna ngħixu fi żmien ta’ teknoloġija moderna, bil-mobiles, computers u laptops. Ġesù ma kellu xejn minn dawn biex jgħallem lin-nies dwar is-Saltna ta’ Alla. Ma setax jgħidilhom “fittxu fil-Google” meta n-nies kienu jistaqsuh xi ħaġa!

Ġesù kien jgħallem bl-istejjer li nsejħulhom parabboli. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jgħid żewġ parabboli dwar iż-żerriegħa, biex jispjega dwar is-Saltna ta’ Alla. Ġesù jgħid hekk, “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżera’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżera’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha”. Bħalma tafu, wara li tinżera’ ż-żerriegħa, tieħu ż-żmien biex tikber, l-ewwel naraw rimja żgħira li din mbagħad tikber fi pjanta kbira jew anke siġra. X’nistgħu nitgħallmu minn din il-parabbola ta’ żerriegħa ċkejkna li tikber f’siġra kbira?  Bl-istess mod, li żerriegħa żgħira tikber biż-żmien, hekk ukoll l-azzjonijiet tajba li nagħmlu llum, jistgħu jagħmlu differenza kbira fil-ġejjieni. Ġesù għażel lit-tnax u għallimhom, biex huma jkunu jistgħu jgħinuh ikabbar is-Saltna ta’ Alla fuq din l-art. Illum, is-Saltna hija preżenti fil-Knisja, imma għada għaddejja minn proċess. Għax aħna parti mill-Knisja, aħna responsabbli li nkomplu x-xogħol li bdew Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Dan nistgħu nagħmluh, għax f’qalbna hemm miżrugħa il-Kelma ta’ Alla. Meta nikbru fil-ħniena, fl-imħabba, fil-paċenzja u fil-maħfra, inkunu qegħdin inwasslu l-imħabba ta’ Alla lill-oħrajn, u hekk, b’dan il-mod, tikber is-Saltna ta’ Alla.

Matul din il-ġimgħa nistgħu nkabbru s-Saltna ta’ Alla, permezz ta’ azzjonijiet tajba. Aħsbu ftit kif tistgħu tagħmlu dan. Eżempji jinkludu: tmorru għall-quddies, titolbu għal xi ħadd, taqraw il-Bibbja, iċċemplu lil xi ħadd li tafu li hu waħdu u li jixtieq jitkellem, tkunu ferrieħa u titbissmu. Anki dawn l-azzjonijiet jgħinu biex tkabbru s-Saltna ta’ Alla. Agħmlu print out tas-siġra u aqtgħu weraq mill-kartonċina ħadra. Fuq il-weraq iktbu kif ser tgħinu biex tikber is-Saltna ta’ Alla. Waħħlu l-weraq fuq is-siġra. Ikteb ismek fil-qalb. Sakemm qed tagħmel din l-attività, isma’, Shine and Serve.  

Inroddu s-salib

Għażiż Missier, jiena nemmen fis-Saltna tiegħek li tikber ta’ kuljum. Nemmen f’Ġesù, li jgħallimna biex naqsmu l-imħabba tiegħek mal-oħrajn. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu, li jgħinna nagħmlu dak li hu tajjeb. Urini kif nista’ nkabbar is-Saltna tiegħek. Ammen.

1. Ma' xiex iqabbilha Ġesù is-Saltna t'Alla, f'dan l-Evanġelju?

Correct! Wrong!

2. Iż-żerriegħa li Ġesù juża' biex jiddeskrivi is-Saltna t'Alla, hija wkoll iżjed partikolari. Huwa jirreferi għaż-żerriegħa ..............

Correct! Wrong!

3. Din iż-żerriegħa ssir siġra kbira li tifrex il-friegħi tagħha, tant li taħtha jkunu jistgħu jistkennu....

Correct! Wrong!

4. Biex huma jifhmu il-messaġġ tiegħu, Ġesù kien ikellem lill-Appostli bil-.........

Correct! Wrong!

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.