Nimxu fid-dawl

It-Tielet Ħadd ta' Matul is-Sena A

Bħalissa qegħdin fiż-żmien hekk imsejjaħ Ordinarju. Fis-sena liturġika, hemm żewġ perjodi ta’ Żmien Ordinarju, dak ta’ bejn Żmien il-Milied u r-Randan u l-ieħor jibda wara Żmien il-Għid u jwassal sal-aħħar tas-Sena Liturġika u l-festa ta’ Kristu Sultan. L-isem ordinarju huwa ferm addattat minħabba li f’dan iż-żmien nisimgħu dwar it-tagħlim ta’ Ġesù u kif dan effettwa lin-nies fil-ħajja tagħhom ordinarja u ta’ kuljum, u kif qiegħed jeffettwa lilna fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. 

X’nisimgħu fl-Evanġelju tal-lum? Naraw lil Ġesù jiltaqa’ ma’ erbat irġiel jagħmlu xogħolhom. Huma kienu sajjieda. Kienu qed jagħmlu dak li jagħmlu ta’ kuljum. Iżda Ġesù sejħilhom u minn dak il-ħin il-ħajja tagħhom tinbidel f’waħda straordinarja. Bħalissa qegħdin nisimgħu mill-Evanġelju skont San Mattew. San Mattew kiteb l-aktar għal-Lhud li kienu qegħdin jistennew il-miġja tal-Messija. Kienu jafu x’kien hemm miktub fil-kotba sagri, huma kienu jafuhom sew, għalhekk San Mattew jikkwota lil Isaija biex juri li dak li kien qal żmien qabel, kien qiegħed iseħħ f’Ġesù.

Kien żmien meta kienet użanza li Rabbi (mgħallem) isejjaħ nies biex jgħallimhom. Dan ma kienx jagħżel kif ġie ġie, imma kien jagħżel minn dawk li kienu ta’ skola. Ġesù, iżda, jagħmel eżatt l-oppost. Hu jsejjaħ sajjieda, li ma humiex magħrufa għall-intelliġenza tagħhom! B’hekk Ġesù qiegħed jurina ċar ħafna, li aħna lkoll, aħna min aħna, aħna msejħa biex nimxu warajh. Huwa hu dak li se jkeċċi d-dlam mill-ħajja tagħna u jagħtina d-dawl. 

Taħsbu li kienet faċli li Pietru, Indri, Ġakbu u Ġwanni sabuha faċli li jitilqu x-xogħol tagħhom u jmorru wara Ġesù? Kienu jafu x’qed jistenniehom? Jista’ jkun li huma kienu semgħu dwar Ġesù. Forsi kellhom kurżità u xtaqu jsiru jafuh aktar. Kieket x’kienet ir-raġuni, ladarba bdew il-mixja tagħhom wara Ġesù, nafu li huma baqgħu miegħu, bid-dgħufijiet u nuqqas ta’ fidi tagħhom. Aktar ma saru jafu lil Ġesù, aktar saru bħalu. Dan kollu ħa ż-żmien u ħafna sagrifiċċji. Biex saru “sajjieda tal-bnedmin,” huma kellhom jiċċaħħdu mhux biss mix-xogħol tagħhom, iżda wkoll mill-familja u mill-ħbieb.

Din is-sejħa li Ġesù għamel lil dawn l-erbat irġiel, jagħmilha lilna wkoll. Ġesù mhux qiegħed jistenna li nitilqu x-xogħol jew lill-familja tagħna, għalkemm dawn it-tip ta’ sejħiet għadhom iseħħu wkoll. Li jrid Ġesù huwa l-istess impenn li kellhom dawn l-ewwel dixxipli. Minn dik is-sejħa u mill-aċċettazzjoni tagħhom, Ġesù sar il-fulkru tal-ħajja tagħhom, kuljum u kull ħin. Nafu li kien hemm ħinijiet meta huma għamlu żbalji u għażliet ħżiena, iżda wara nidmu. U aħna xejn anqas. Għalkemm nagħmlu l-almu tagħna biex nimxu wara Ġesù u ngħixu skont ir-rieda tiegħu, hemm drabi meta nfallu. Iżda fil-ħniena tiegħu Ġesù tana s-sagrament tal-qrar, biex nerġgħu niksbu l-grazzja li nitilfu bid-dnub.

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mt 4, 12-23) 

Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal:
“Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali, it-triq tal-baħar, art ’il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus! Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir; dawk li kienu f’art u dell il-mewt idda dawl għalihom”.

Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid: “Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet”.

Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin”. U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejħilhom. Minnufih telqu d-dgħajsa u lil missierhom, u marru warajh.

Ġesù dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifħir lilek Kristu

Istruzzjonijiet u għan

 1. Aqra sew l-Evanġelju biex issir aktar familjari miegħu.
 2. Aħseb dwaru u ara x’qiegħed jgħid lilek personali. Liema hi l-parti li l-aktar li laqtitek? Għaliex?
 3. Bħala ġenituri, intom imsejħa l-ewwel u qabel kollox, li twasslu lit-tfal tagħkom għand Ġesù. Kif qegħdin tagħmlu dan? 
 4. Ġesù għadu jsejjaħ illum, Ġesù ma jsejjaħilniex darba u daqshekk. Sejħa li jagħmlilna kuljum u b’mod speċjali nhar ta’ Ħadd, hija l-istedina għall-Ewkaristija. Kif qegħdin tilqgħu din l-istedina? Kif tippreparaw lill-familja tagħkom għaliha?
 5. Pietru, Indri, Ġakbu u Ġwanni, ħallew ix-xogħol tagħhom u marru wara Ġesù. Hemm xi ħaġa li llum Ġesù qiegħed isejjaħlek biex tħalliha u tagħti aktar ħin lilu? Matul din il-ġimgħa pprova kun aktar konxju/a tal-preżenza ta’ Ġesù f’dak li tkun qed tagħmel u f’dak li qiegħed jiġri madwarek.
 6. Flimkien bħala familja sibu ħin u post biex taqraw dan l-Evanġelju. L-ambjent jgħin ukoll, għalhekk qabel ma tibdew, fejn ser tiltaqgħu ppreparaw:
  i. Bibbja bil-qari minnan Mattew (4, 12-23)
  ii. Il-mejda fejn hemm il-Bibbja, miksija bi drapp aħdar
  iii. Computer/laptop bil-qari u clips
 7. Mur fil-parti tat-tfal skont l-etajiet u għamilha flimkien magħhom
 8. Addatta din il-parti skont kif hemm bżonn, tiddejjaqx tkun kreattiv 😊

Fl-Evanġelju tal-lum ser nisimgħu kif darba waħda kien hemm erbat irġiel li kienu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, għadda Ġesù minn ħdejhom u qalilhom imorru miegħu. X’taħsbu li għamlu? Ejjew nisimgħu l-Evanġelju u naraw jekk dawn marrux ma’ Ġesù.

 • Ġesù jixtieq li nsiru ħbieb tiegħu u nimxu warajh
 • Printout tal-istampa
 • Kuluri 
 • Lapes 

Immaġinaw li qegħdin tilgħabu logħba favorita tagħkom u l-mama jew il-papa jgħidulkom tieqfu u tmorru magħhom. Ma jgħidulkomx fejn se tmorru u lanqas x’ser tagħmlu. Intom tieħdu gost tieqfu mil-logħba? X’tgħidulhom lill-mama u lill-papa?

Pietru, Indri, Ġakbu u Ġwanni ma kienux qegħdin jilgħabu, kienu qed jistadu. Intom qatt rajtu lil xi ħadd jistad? Jew forsi ġieli mortu tistadu intom! Sajjied huwa xi ħadd li jaqbad il-ħut. Is-sajd kien ix-xogħol ta’ dawn l-erbat irġiel, huma kienu jbiegħu l-ħut biex jaqilgħu l-flus. Imma Ġesù riedhom jagħmlu xi ħaġa differenti! 

Tiftakru x’qalilhom Ġesù? (ejjew warajja)

Minflok sajjieda tal-ħut, x’ried jagħmilhom Ġesù? (sajjieda tal-bnedmin)

Stramba din li Ġesù ried lil Pietru, Indri, Ġakbu u Ġwanni jistadu għall-bnedmin! Ġesù ma riedx ifisser li huma kienu ser jaqbdu lin-nies fix-xibka, jew b’xi qasba tas-sajd, iżda li lin-nies jgħallmuhom dwar Alla u jgħidulhom kemm iħobbhom Alla u b’hekk aktar nies isiru jafu lil Alla u jsiru tiegħu. Għalhekk ikunu qishom qabdu lin-nies għal Alla!

Pietru, Indri, Ġakbu u Ġwanni, marru ma’ Ġesù? (iva)

Mhux biss marru miegħu dakinhar, imma huma baqgħu miegħu ukoll. Huma baqgħu ma’ Ġesù għax indunaw li Ġesù kien iħobbhom, ried li huma jagħmlu dak li hu tajjeb u ried jgħallimhom kif jagħmlu għażliet tajba. Ġesù għallimhom dwar kemm Alla kien iħobbhom, kemm ried jgħinhom u li anke ried jaħfrilhom tal-għażliet ħżiena li kienu jagħmlu. Huma baqgħu jgħixu ma’ Ġesù u wara li miet Ġesù, huma komplew jgħallmu lin-nies dwar Alla.

Ġesu jixtieq li anke aħna nimxu warajh. Ġesù jrid li bħal Pietru, Indri, Ġakbu u Ġwanni, insiru nafuh aktar. Meta nsiru nafu lil Ġesù, nindunaw kemm iħobbna u li hu jridna nagħmlu dak li hu tajjeb, biex inkunu ferħana. 
Intom tridu timxu wara Ġesù? Jekk iva, din il-ġimgħa għandkom stampa ta’ Ġesù mat-tfal. Qabel ma tagħtuha l-kulur, pinġu lilkom infuskom ma’ dawn it-tfal, li huma ħbieb ta’ Ġesù. Wara agħtuha l-kulur u ħalluha fil-kamra tagħkom biex tiftakru li intom għamilt promise ma’ Ġesù li se timxu warajh. Wara kantaw din is-song, Come follow me.

Inroddu s-Salib

Għażiż Ġesù, jien irrid nimxi warajk. Jien irrid insir il-ħabib tiegħek. Grazzi Ġesù li inti tħobbni u inti l-akbar ħabib tiegħi. Ammen.

Intom qatt laqgħbtu l-logħba ‘Follow the Leader’? Xi ħadd ikun leader, l-oħrajn jimxu warajh u jagħmlu l-mossi li jagħmel dak li jkun quddiem. Illum Ġesù wkoll jistieden xi wħud biex “jimxu warajh,” iżda mhux biex jilgħabu xi logħba! Ejjew nisimgħu x’kienet din l-istedina.

 • Ġesù lilna wkoll qiegħed jgħidilna “ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.”
 • Aħna nkunu sajjieda tal-bnedmin, meta ngħallmu lil ħaddieħor dwar Ġesù u nkunu ta’ eżempju tajjeb għall-oħrajn, meta nagħmlu dak li jixtieq Ġesù.
 • Printout tat-tpinġija
 • Lapes

Kemm il-darba l-ġenituri u l-għalliema tagħkom qalulkom biex ma tmorrux ma’ xi ħadd li ma tafux! Illum fl-Evanġelju, Ġesù jiltaqa’ ma’ erbat irġiel u jistedinhom jimxu warajh. Għalfejn taħsbu li telqu dak li kienu qegħdin jagħmlu u marru warajh? (aċċettaw kull tweġiba raġjonevoli)

Jista’ jkun li huma kienu semgħu dwar Ġesù, ftakru li Ġwanni l-Battista kien ilu jitkellem dwaru u jipprepara lin-nies għall-miġja ta’ Ġesù. Jista’ jkun li kienu semgħu lil Ġesù jgħallem. Forsi kellhom kurżità u ddeċidew li jmorru jaraw x’ried, u jekk ma togħġobhomx il-biċċa tax-xogħol imorru lura għax-xogħol tagħhom. Kienet x’kienet ir-raġuni, nafu li huma baqgħu ma’ Ġesù, saru ħbieb speċjali tiegħu u wara li miet, huma komplew jgħallmu lin-nies. Huma saru dak li Ġesù kien wegħidhom li ser isiru: sajjieda tal-bnedmin. 

Intom tafu li kull darba li titolbu l-Missierna, bħal dawn l-appostli tkunu qegħdin taċċettaw l-istedina li timxu wara Ġesù? Fil-Missierna, aħna ngħidu, “ikun li trid inti, fis-sema, hekk ukoll fl-art.” Hawnhekk qegħdin nitolbu lil Alla għall-għajnuna biex nagħmlu dak li jixtieq hu, jiġifieri li nimxu wara Ġesù. Aħna nuru li qegħdin nimxu wara Ġesù meta nagħmlu dak li għallimna, u ngħixu skont kif urina hu li għandna ngħixu. 

Intom taħsbu li kienet faċli għall-appostli li jitilqu x-xogħol tagħhom u l-familji tagħhom u jmorru wara Ġesù? Wara kollox lanqas ma kienu jafu Ġesù x’ried minnhom!

Qatt ma hu faċli li nieqfu nagħmlu dak li mdorrijin nagħmlu u nagħmlu xi ħaġa differenti. Dawn l-appostli jgħallmuna li għalkemm dak li jrid Ġesù mhux dejjem faċli, dejjem hu għall-ġid tagħna li nagħmlu dak li jixtieq hu. Ġesù qatt ma hu ser jitlobna nagħmlu dak li hu ħażin, jew dak li ser jagħmlilna d-deni, għalhekk meta naċċettaw li nimxu warajh, ser inkunu qed nagħżlu dak li hu tajjeb għalina, anke meta dan huwa diffiċli. Għandna niftakru wkoll, li, meta nimxu wara Ġesù, hu ser ikun magħna u jagħtina l-għajnuna li jkollna bżonn. Ġesù qatt ma jħallina waħedna. 

Kif ser nimxu wara Ġesù? X’inhuma dawk l-għażliet li rridu nagħmlu? Kif ser inkunu nafu xi jrid Ġesù minna? (meta naqraw jew nisimgħu ġrajjiet mill-Bibbja, fil-quddiesa u laqgħat ta’ katekeżi nitgħallmu xi jrid Ġesù minna; eżempji ta’ x’jistgħu jagħmlu t-tfal biex jimxu wara Ġesù:  nitkellmu ma’ oħrajn dwar Ġesù, dan jista’ jkun per eżempju meta naqraw stejjer mill-Bibbja lil ħutna iżgħar, nitolbu, nobdu, ngħinu lill-oħrajn, ma nagħmlux dak li hu ħażin, naħfru lill-oħrajn, naqsmu dak li għandna ma’ oħrajn, inħobbu lill-oħrajn, nilgħabu fair…)Biex tibqgħu tiftakru dak li għidtu, dwar x’tistgħu tagħmlu biex timxu wara Ġesù, għandkom stampa u fiha hemm 4 forom ta’ sieq. F’dawn is-saqajn, iktbu dak li ser tagħmlu biex lil Ġesù turuh li intom aċċettajtu l-istedina tiegħu biex timxu warajh. Meta tlestu, isimgħu din is-song u kantaw magħha, Jesus, I am in.

Inroddu s-salib

Mulej Ġesù, inti titlobna biex nimxu warajk. Agħtina l-kuraġġ biex nobduk, agħtina l-għerf biex nagħmlu għażliet skont kif tixtieq inti, agħtina l-għerf li nindunaw li dak li qiegħed titlobna nagħmlu, huwa ferm aktar ta’ ġid għalina, mill-għażliet li nagħmlu aħna skont ix-xewqat tagħna. 

Talba ta’ San Anselmu

Ejja int, Mulej Alla tiegħi, u għallem lil qalbi fejn u kif tfittxek, 
fejn u kif issibek.
Għallimni nfittxek, uri lilek innifsek lili li qiegħed infittxek. Ma nistax infittxek jekk int ma tgħallimnix kif, ma nistax insibek jekk ma tħallinix narak. Infittxek billi nixtieqek, nixtieqek billi nfittxek; insibek għax inħobbok, inħobbok għax insibek.

Ammen.

Kif tuża din il-paġna

Alla jkellimna b'ħafna modi, inkluż bil-qari mill-Bibbja fil-Quddiesa. Hawnhekk tista' ssib tagħrif u attivitajiet marbuta mal-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd u li għandhom jispirawk tgħix kuljum dan il-qari mill-Bibbja.