Eroj

Santa Roża minn Viterbo

4 ta' Settembru

Ta' età żgħita Santa Roża kienet dehritilha l-Madonna u qaltilha biex tidħol Terzjarja Franġiskana

READ MORE

Santu Wistin

28 t’Awwissu

Santu Wistin huwa wieħed mill-akbar għorrief tal-Knisja Kattolika, u l-kitbiet tiegħu għadhom jiġu studjati sal-lum.

READ MORE

Santa Monika

27 t’Awwissu

Santa Monika minn meta kienet għadha ċkejkna kienet tħobb titlob, tmur il-Knisja u tgħin lill-foqra.

READ MORE

Santa Marija

15 t’Awwissu

Marija tfakkarna u tgħallimna li għandna nixbhu lil binha Ġesù f’dak kollu li nagħmlu kuljum.

READ MORE

Santa Klara t’Assisi

11 t’Awwissu

Wara li kienet semgħet lil San Franġisk jitkellem dwar Ġesù, Santa Klara xtaqet tagħti ħajjitha kollha lil Alla.

READ MORE

Santa Tereża Beneditta tas-Salib (Edith Stein)

9 ta' Awwissu

Santa Tereża Beneditta tas-Salib magħruf bl-isem Edith Stein, hi ttrabbiet fir-reliġjon tal-Lhud.

READ MORE

Santa Marija Mackillop

8 ta' Awwissu

Santa Marija Mackillop kienet tħobb tagħlem u hija l-ewwel qaddisa Awstraljana.

READ MORE

San Ġwann Marija Vianney

4 t’Awwissu

Vianney ressaq ħafna nies lejn Alla speċjalment permezz tas-Sagrament tal-Qrar.

READ MORE

San Injazju

31 ta' Lulju

Minn suldat fl-Armata Spanjola, San Inazju ta’ Loyola sar suldat għal Ġesù. Huwa waqqaf il-Kumpanija ta’ Ġesù.

READ MORE

Sant’Anna u San Ġwakkin

26 ta’ Lulju

Sant’Anna u San Ġwakkin kellhom irwol kruċjali fil-Pjan t’Alla għas-salvazzjoni tal-bniedem.

READ MORE